Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ Chương 13

Chú Giải Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ Chương 13

Chú Giải Kinh Thánh
Hê-bơ-rơ: Chương 13

Bản Dịch Việt Ngữ

Nếp sống đẹp lòng Đức Chúa Trời

1. Hãy lưu giữ tình huynh đệ. 2. Đừng quên sự hiếu khách, bởi vì qua điều đó một số người đã tiếp đãi các thiên sứ mà không biết. 3. Hãy nhớ đến những người đang bị cầm tù như đang cùng bị giam cầm với họ, cũng như những người bị ngược đãi như chính anh em đang ở trong một thân thể.
4. Tất cả hãy tôn trọng hôn nhân, đừng làm ô uế chốn loan phòng, bởi vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và ngoại tình.
5. Đừng tham tiền, hãy thỏa mãn với nếp sống trong hiện tại, bởi vì chính Ngài đã phán: “Ta sẽ không bao giờ lìa con và cũng không bao giờ từ bỏ con.” 6. Vì vậy, chúng ta có thể nói cách xác quyết rằng “Chúa là Đấng giúp đỡ tôi. Tôi sẽ không sợ. Loài người sẽ làm gì tôi?”
7. Hãy nhớ những người đã hướng dẫn anh em, là những người đã truyền giảng lời của Đức Chúa Trời cho anh em, hãy xem xét kết quả cuộc đời của họ và noi theo gương đức tin. 8. Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.
9. Đừng để bị những loại tín lý lạ lôi cuốn; bởi vì thật tốt để tấm lòng được vững mạnh nhờ ân điển, nhưng không phải bởi những thức ăn, là thứ không ích lợi cho những người tuân giữ.
10. Chúng ta có một bàn thờ mà người phục vụ trong Lều Chứng Cớ không được phép ăn gì từ nơi đó. 11. Bởi vì máu của những con vật được thượng tế đem vào Nơi Chí Thánh để làm lễ chuộc tội, còn xác của chúng thì được đốt ở bên ngoài doanh trại. 12. Vì vậy, Đức Chúa Jesus đã chịu khổ ở bên ngoài cổng thành để Ngài có thể thánh hóa dân chúng bằng chính huyết của Ngài.
13. Do đó chúng ta hãy đi ra bên ngoài doanh trại để đến với Ngài, cùng gánh chịu sự sỉ nhục của Ngài. 14. Bởi vì tại đây chúng ta không có một thành để lưu trú, nhưng chúng ta đang tìm kiếm một thành sắp đến.
15. Vì vậy nhờ Đức Chúa Jesus, chúng ta hãy dâng lễ vật của sự cảm tạ cho Đức Chúa Trời qua mọi điều, tức là kết quả của môi miệng tuyên xưng danh Ngài. 16. Đừng quên việc từ thiện và sự san sẻ, bởi vì những lễ vật như vậy làm hài lòng Đức Chúa Trời.
17. Hãy vâng lời những lãnh đạo của anh em và thuận phục họ; bởi vì họ canh giữ linh hồn của anh em, để khi phúc trình được báo cáo, họ có thể thực hiện điều này với niềm vui; và đừng phàn nàn, bởi vì điều này không ích lợi gì cho anh em.
18. Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi có một lương tâm tốt, và đang khao khát cư xử cách tốt đẹp trong mọi sự. 19. Tôi nài xin anh em làm điều này càng nhiều hơn, để tôi sớm được trở lại với anh em.
20. Cầu xin Đức Chúa Trời bình an, là Đấng, bởi huyết của giao ước đời đời, đã đem Đấng Chăn Chiên Lớn là Đức Chúa Jesus, Chúa của chúng ta, ra khỏi cõi chết, 21. trang bị cho anh em mọi điều tốt lành để thực hiện ý muốn của Ngài, là điều đẹp ý Ngài đang hoạt động trong chúng ta, qua Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng mà nguyện vinh quang từ đời đời cho đến đời đời quy về Ngài. A-men.
22. Thưa anh em! Tôi xin anh em hãy nhận lời khuyên nầy bởi vì tôi chỉ viết có vài lời cho anh em.
23. Anh em biết rằng người anh em của chúng ta là Ti-mô-thê đã được thả; nếu anh ấy đến sớm, tôi sẽ cùng anh ấy đến thăm anh em.
24. Kính chào tất cả các vị lãnh đạo của anh em, cùng tất cả các thánh đồ. Những người từ I-ta-li-a chào anh em.
25. Nguyện ân điển ở với tất cả anh em!

Bản Dịch 1925

1. Hãy hằng có tình yêu thương anh em. 2. Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. 3. Hãy nhớ những kẻ mắc vòng xiềng xích, như mình cùng phải xiềng xích với họ, lại cũng hãy nhớ những kẻ bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể giống như họ.4. Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.5. Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. 6. Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?7. Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình; hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thể nào, và học đòi đức tin họ. 8. Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.9. Anh em chớ để cho mọi thứ đạo lạ dỗ dành mình; vì lòng nhờ ân điển được vững bền, ấy là tốt, chớ không phải nhờ đồ ăn, là sự chẳng ích chi cho kẻ làm như vậy. 10. Chúng ta có một cái bàn thờ, phàm kẻ hầu việc trong đền tạm không có phép lấy gì tại đó mà ăn. 11. Vả, huyết của con sinh bị thầy tế lễ thượng phẩm đem vào nơi thánh để làm lễ chuộc tội, còn thân thể nó thì đốt đi bên ngoài trại quân. 12. Ấy vì đó mà chính mình Đức Chúa Jêsus đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh. 13. Vậy nên chúng ta hãy ra ngoài trại quân, đặng đi tới cùng Ngài, đồng chịu điều sỉ nhục. 14. Vì dưới đời nầy, chúng ta không có thành còn luôn mãi, nhưng chúng ta tìm thành hầu đến. 15. Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra. 16. Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời.17. Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. 18. Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi biết mình chắc có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự. 19. Tôi lại nài xin anh em cầu nguyện đi, để tôi đến cùng anh em cho sớm hơn.20. Đức Chúa Trời bình an, là Đấng bởi huyết giao ước đời đời mà đem Đấng chăn chiên lớn là Đức Chúa Jêsus chúng ta ra khỏi từ trong kẻ chết, 21. nguyền xin Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ khiến anh em nên trọn vẹn trong mọi sự lành, đặng làm thành ý muốn Ngài, và làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta; sự vinh hiển đáng về Ngài đời đời vô cùng! A-men.22. Hỡi anh em, xin hãy vui lòng nhận lấy những lời khuyên bảo nầy; ấy tôi đã viết vắn tắt cho anh em vậy. 23. Hãy biết rằng anh em chúng ta là Ti-mô-thê đã được thả ra; nếu người sớm đến, tôi sẽ cùng người đi thăm anh em.24. Hãy chào thăm mọi người dắt dẫn anh em và hết thảy các thánh đồ. Các thánh đồ ở Y-ta-li gởi lời thăm anh em.25. Nguyền xin ân điển ở với anh em hết thảy!

Chú Thích: Hê-bơ-rơ Chương: 13
V00B58C013
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top