Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ Chương 12

Chú Giải Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ Chương 12

Chú Giải Kinh Thánh
Hê-bơ-rơ: Chương 12

Bản Dịch Việt Ngữ

Kiên trì theo gương Đức Chúa Jesus

1. Cũng vậy, bởi vì có rất nhiều người chứng kiến, đang vây quanh chúng ta như một đám mây rất lớn, cho nên chúng ta hãy bỏ qua một bên mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, hãy chạy cuộc đua đã được đặt trước mặt chúng ta với sự kiên trì. 2. Hãy nhìn xem Đức Chúa Jesus là cội nguồn và kết cuộc của đức tin, Ngài là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, đã kiên trì gánh chịu thập tự, xem thường sự sỉ nhục, và đã ngồi bên phải ngôi của Đức Chúa Trời. 3. Hãy suy nghĩ đến Đấng đã kiên trì chịu sự chống đối của những kẻ tội lỗi đến như vậy, để anh em không mòn mỏi hay ngã lòng.

Mục đích của sự sửa phạt

4. Trong cuộc tranh chiến với tội lỗi, anh em chống cự nhưng chưa đến nỗi phải đổ huyết, 5. và anh em đã quên lời khuyên dành cho anh em như những người con rằng: “Này con của ta! Đừng xem nhẹ sự sửa phạt của Chúa, cũng đừng ngã lòng vì sự khiển trách của Ngài. 6. Chúa kỷ luật người Ngài yêu thương; Ngài đánh đòn mỗi người Ngài nhận làm con.”
7. Khi anh em chịu kỷ luật, Đức Chúa Trời đang đối đãi với anh em như những người con; bởi vì có người con nào mà cha không kỷ luật? 8. Nhưng nếu anh em không chịu kỷ luật như mọi người con đều phải chịu, thì anh em là những đứa con ngoại tình chứ không phải con thật. 9. Hơn nữa, cha về phần xác kỷ luật mà chúng ta còn kính sợ, không phải Cha về phần hồn kỷ luật, chúng ta lại càng thuận phục nhiều hơn và để được sự sống hay sao? 10. Thật vậy, vì lợi ích ngắn hạn, những người cha về phần xác theo ý tốt của mình thi hành sự sửa phạt; nhưng Ngài kỷ luật vì ích lợi, đó là để chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết của Ngài. 11. Tất cả sự kỷ luật lúc nầy không phải là điều vui, nhưng chỉ là đau đớn, tuy nhiên về sau sinh ra bông trái công chính và bình an cho những người đã được huấn luyện.

Vài lời dạy dỗ và cảnh cáo

12. Vì vậy, hãy nâng những bàn tay yếu đuối và những đầu gối lỏng lẻo lên, 13. và hãy làm cho thẳng những đường lối cho chân của anh em, để người què không bị trặc chân, nhưng được chữa lành.
14. Hãy tìm sự hòa thuận với mọi người, và sự thánh khiết, bởi vì nếu không có điều đó thì không ai thấy Chúa. 15. Hãy thận trọng đừng để ai trật mất ân điển của Đức Chúa Trời, đừng để có rễ đắng nào đâm ra, gây rối loạn, và qua đó có thể làm ô uế nhiều người. 16. Đừng có ai gian dâm, hoặc phàm tục như Ê-sau, là người chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng của chính mình. 17. Anh em biết rằng về sau ông mong được chúc phước để được thừa kế nhưng ông bị từ chối, cho dù ông khóc lóc khẩn cầu cũng không còn cơ hội để thay đổi.

Đặc ân và trách nhiệm của tín hữu

18. Anh em không đến một nơi có thể đụng vào được – một nơi có lửa cháy, có tối tăm, có u ám, có giông bão, 19. có tiếng kèn vang, và có tiếng nói mà ai nghe đều xin là đừng nói thêm một lời nào với mình; 20. bởi vì họ không chịu nổi mạng lệnh đã truyền đó là: “Thậm chí thú vật đụng đến ngọn núi, nó sẽ bị ném đá.” 21. Cảnh tượng thật kinh khiếp, đến nỗi Môi-se nói rằng: “Tôi khiếp sợ và run rẩy.”
22. Tuy nhiên anh em đã đến với núi Si-ôn, và với thành của Đức Chúa Trời hằng sống, là Giê-ru-sa-lem thiên thượng, có muôn vạn thiên sứ, 23. có sự nhóm họp, có hội thánh của những người con đầu tiên được ghi danh trên trời, có Đức Chúa Trời là Đấng Phán xét mọi người, có linh hồn của những người công chính đã được làm cho trọn lành, 24. có Đức Chúa Jesus, Đấng Trung Gian của giao ước mới, và huyết được rưới ra là huyết tốt hơn huyết của A-bên đang nói.
25. Hãy cẩn trọng, đừng khước từ Đấng đang phán. Bởi vì nếu họ không thể thoát khi khước từ người hướng dẫn ở dưới đất, thì lẽ nào chúng ta sẽ bị ít hơn nếu chúng ta lìa bỏ Đấng hướng dẫn thiên thượng đến từ trời, 26. là Đấng mà tiếng của Ngài khi đó làm rúng động trái đất, nhưng hiện nay Ngài đã hứa rằng: “Còn một lần nữa, Ta sẽ không chỉ làm rúng động trái đất nhưng cũng làm rúng động cả trời.” 27. Những chữ “còn một lần nữa” chứng tỏ những vật đã được tạo dựng đang bị rung chuyển và sẽ bị loại bỏ để những vật không hề rung chuyển được tồn tại.
28. Vì chúng ta đang nhận lãnh một vương quốc không bị rúng động, chúng ta hãy tri ân, nhờ đó chúng ta có thể vui lòng phục vụ Đức Chúa Trời với sự kính sợ và tôn kính. 29. Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là một ngọn lửa thiêu đốt.

Bản Dịch 1925

1. Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, 2. nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. 3. Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng.4. Anh em chống trả với tội ác còn chưa đến mỗi đổ huyết; 5. lại đã quên lời khuyên anh em như khuyên con, rằng: Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa, Và khi Chúa trách, chớ ngã lòng; 6. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt.7. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? 8. nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chớ không phải con thật. 9. Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? 10. Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. 11. Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.12. Vậy, hãy dở bàn tay yếu đuối của anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa. 13. Khá làm đường thẳng cho chân anh em theo, hầu cho kẻ nào què khỏi lạc đường mà lại được chữa lành nữa.14. Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. 15. Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng. 16. Hãy coi chừng, cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. 17. Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho, thì lại bị bỏ; vì dẫu người khóc lóc cầu xin, cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi.18. Anh em chẳng tới gần một hòn núi mà người ta có thể rờ đến được, cũng chẳng đến gần lửa hừng, hoặc tối tăm, hoặc âm ế, hoặc gió dữ, 19. hoặc tiếng loa thổi vang, hoặc tiếng nói kinh khiếp đến nỗi ai nghe đều nài xin đừng nói với mình nữa; 20. vì họ không chịu nổi lời phán nầy: Dẫu loài thú vật tới gần núi nầy cũng sẽ bị ném đá. 21. Lại cảnh trạng đó rất kinh khiếp, đến nỗi Môi-se nói rằng: Ta thật sợ sệt và run rẩy cả người. 22. Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại, 23. gần Hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành, 24. gần Đức Chúa Jêsus, là Đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy.25. Anh em hãy giữ, chớ từ chối Đấng phán cùng mình; vì nếu những kẻ kia cự Đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất, còn không tránh khỏi thay, huống chi chúng ta, nếu cự Đấng truyền lời báo cáo từ trên trời, thì càng không tránh khỏi được. 26. Tiếng Đấng ấy bây giờ rúng động cả đất, hiện nay phán hứa rằng: Còn một lần nữa, ta sẽ chẳng những rúng động đất mà thôi, nhưng cũng rúng động trời nữa. 27. Vả, trong những chữ: Còn một lần nữa, tỏ ra rằng các vật hay bị rúng động, vì là những vật đã chịu dựng nên, sẽ bị cất đi, hầu cho những vật không hề rúng động được còn lại.28. Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài; 29. vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt.

Chú Thích: Hê-bơ-rơ Chương: 12
V00B58C012
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top