Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ Chương 8

Chú Giải Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ Chương 8

Chú Giải Kinh Thánh
Hê-bơ-rơ: Chương 8

Bản Dịch Việt Ngữ

Đức Chúa Jesus là vị thượng tế thiên thượng

1. Điểm chính yếu của những điều đang nói đó là: Chúng ta có một thượng tế cao quý, ngồi bên phải ngai của Đấng Tôn Nghiêm ở trên trời, 2. là người phục vụ trong nơi thánh, là Lều Chứng Cớ thật sự, do Chúa dựng lên chứ không phải do con người.
3. Mỗi thượng tế đều được bổ nhiệm để dâng lễ vật và sinh tế; do đó vị thượng tế nầy cũng cần phải dâng vật gì. 4. Nếu Ngài còn ở dưới đất, thì Ngài chẳng phải là tư tế, bởi vì ở dưới đất có những tư tế dâng lễ vật theo luật pháp, 5. sự phục vụ của họ chỉ mô phỏng và là hình bóng của những điều ở trên trời; giống như Môi-se khi sắp dựng Lều Chứng Cớ thì đã được hướng dẫn cách thiên thượng: “Ngài phán: Hãy cẩn thận! Ngươi hãy làm mọi việc theo kiểu mẫu đã chỉ dẫn cho ngươi ở trên núi.”
6. Nhưng bây giờ Ngài đã nhận lãnh một chức vụ cao trọng hơn, Ngài là Đấng Trung Gian của một giao ước tốt hơn rất nhiều, là giao ước được thiết lập trên những lời hứa tốt hơn.
7. Bởi vì nếu giao ước thứ nhất đã toàn hảo rồi, thì không cần lập giao ước thứ hai. 8. Nhận thấy những lầm lỗi của họ, Ngài phán: “Nầy! Những ngày sắp đến, Chúa phán rằng: Ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa, 9. không giống như giao ước mà Ta đã lập với các tổ phụ của họ, trong ngày mà Ta đã cầm tay của họ dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập; bởi vì họ không còn tiếp tục giữ giao ước của Ta, nên Ta bỏ mặc họ, Chúa phán vậy.”
10. “Đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên: Sau những ngày đó, Chúa phán, Ta sẽ đặt luật pháp của Ta trong trí của họ, và Ta sẽ ghi khắc vào lòng của họ; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ sẽ làm dân của Ta. 11. Họ sẽ không phải dạy bảo láng giềng của mình và mỗi anh em của mình rằng: ‘Hãy nhận biết Chúa’ bởi vì tất cả sẽ biết Ta, từ người thấp kém nhất cho đến người cao trọng nhất; 12. bởi vì Ta sẽ tỏ lòng thương xót đối với sự gian ác của họ, và Ta sẽ không ghi nhớ tội lỗi của họ nữa.”
13. Khi nói về cái mới, Ngài đã kể cái trước là lỗi thời; như vậy điều gì lỗi thời và cũ kỹ thì gần biến mất.

Bản Dịch 1925

1. Đại ý điều chúng ta mới nói đó, là chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, ngồi bên hữu ngai của Đấng tôn nghiêm trong các từng trời, 2. làm chức việc nơi thánh và đền tạm thật, bởi Chúa dựng lên, không phải bởi một người nào. 3. Phàm thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập lên là để dâng lễ vật và hi sinh; vậy thì Đấng nầy cũng cần phải dâng vật gì. 4. Nếu Ngài còn ở thế gian, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ, vì ở thế gian có những thầy tế lễ dâng lễ vật theo luật pháp dạy, 5. và giữ sự thờ phượng, sự thờ phượng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự trên trời mà thôi, cũng như khi Môi-se gần dựng đền tạm, thì Đức Chúa Trời phán bảo rằng: Hãy cẩn thận, làm mọi việc theo như kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi.6. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn, vì Ngài là Đấng trung bảo của giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn. 7. Vì nếu ước thứ nhất không thiếu gì, thì chẳng có chỗ nào lập ước thứ hai. 8. Vả, trong những lời nầy thật có ý trách, là lời Đức Chúa Trời phán cùng dân Giu-đa rằng: Chúa phán: kìa, nhựt kỳ đến, Khi đó ta sẽ cùng nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa lập một ước mới, 9. Không phải như ước ta đã lập với tổ tiên chúng nó, Trong ngày ta cầm tay họ dẫn ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Vì họ không bền giữ lời ước ta, Nên ta không đoái xem họ, ấy là lời Chúa phán. 10. Chúa lại phán: Nầy là lời ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên Sau những ngày đó: Ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ Và ghi tạc vào lòng; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, Họ sẽ làm dân ta. 11. Trong vòng họ sẽ chẳng có ai dạy bảo công dân mình Và anh em mình, rằng: Hãy nhìn biết Chúa; Vì hết thảy trong vòng họ, Từ kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn đều sẽ biết ta, 12. Nhân ta sẽ tha sự gian ác của họ, Và không nhớ đến tội lỗi họ nữa.13. Gọi ước đó là mới, thì đã xưng ước trước là cũ; vả, điều chi đã cũ đã già, thì gần tiêu mất đi.

Chú Thích: Hê-bơ-rơ Chương: 8
V00B58C008
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top