Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ Chương 4

Chú Giải Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ Chương 4

Chú Giải Kinh Thánh
Hê-bơ-rơ: Chương 4

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời hứa về sự an nghỉ

1. Vì vậy, trong khi lời hứa được vào nơi an nghỉ của Ngài vẫn còn, chúng ta hãy lo sợ để không một ai trong chúng ta không đạt được. 2. Bởi vì Phúc Âm đã được rao giảng cho chúng ta cũng giống như cho họ; nhưng lời họ đã nghe không đem lại lợi ích gì, bởi vì không kết hiệp với đức tin của những người nghe.
3. Về phần chúng ta, là những người đã tin, thì bước vào sự an nghỉ, như Ngài đã phán: “Vì Ta đã thề trong cơn thịnh nộ của Ta: ‘Họ sẽ chẳng hề bước vào nơi an nghỉ của Ta’” dù rằng công việc của Ngài đã hoàn tất từ lúc hình thành nền tảng của thế giới. 4. Bởi vì có chỗ Ngài đã phán về ngày thứ bảy như thế này: “Vào ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời nghỉ tất cả những công việc của Ngài.” 5. Và một lần nữa trong điều nầy, Ngài lại phán: “Họ sẽ chẳng hề bước vào sự an nghỉ của Ta.” 6. Như vậy, vẫn còn có một số người sẽ được vào đó, và có những người trước đây đã nhận Phúc Âm nhưng không được vào, bởi vì không vâng lời; 7. một lần nữa, Ngài xác định rõ một ngày là “ngày nay” – qua lời của Đa-vít đã nói một thời gian rất lâu về sau – như đã được trích dẫn: “Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, thì chớ cứng lòng của các ngươi.”
8. Bởi vì nếu Giô-suê đã cho họ sự an nghỉ, thì Ngài sẽ không còn nói về một ngày khác nữa sau ngày hôm nay. 9. Vì vậy, vẫn còn một ngày an nghỉ sa-bát cho dân của Đức Chúa Trời. 10. Vì ai bước vào sự an nghỉ của Ngài, người đó cũng nghỉ công việc của mình, giống như Ngài đã nghỉ công việc của Ngài vậy.
11. Cho nên, chúng ta phải nỗ lực bước vào nơi an nghỉ đó, để không có một người nào sa ngã theo gương của kẻ không vâng lời.

Lời Chúa sống động

12. Vì lời của Đức Chúa Trời là sống động, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu xa đến nỗi phân chia hồn và linh, khớp và tủy, và có thể phân xử những tư tưởng và ý định trong lòng. 13. Không loài thọ tạo nào có thể che giấu được trước Ngài, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt của Đấng, là Ngôi Lời của chúng ta.

Đức Chúa Jesus Christ là thượng tế của giao ước mới

14. Do đó, bởi vì chúng ta có vị thượng tế vĩ đại, đã vượt qua các tầng trời, là Đức Chúa Jesus, Con của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta hãy giữ vững những điều chúng ta xưng nhận. 15. Không phải vì chúng ta có một vị thượng tế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, nhưng là Đấng bị cám dỗ đủ mọi thứ, cùng một cách, nhưng không hề phạm tội. 16. Vì vậy, chúng ta hãy vững lòng đến với ngôi ân điển, để chúng ta có thể nhận được sự thương xót và tìm được ân điển vào lúc cần được giúp đỡ.

Bản Dịch 1925

1. Vậy, đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa, hãy lo sợ, kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng. 2. Vì tin Lành nầy đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ; những lời họ đã nghe không ích chi hết, vì trong khi nghe, chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. 3. Về phần chúng ta là kẻ đã tin, thì vào sự yên nghỉ, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Nầy là lời thề ta đã lập trong cơn thạnh nộ: Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta! Dầu vậy, công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế. 4. Vì luận về ngày thứ bảy, có chép rằng: Ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ cả các công việc Ngài. 5. Lại một chỗ khác có chép rằng: Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta.6. Như vậy, vì đã dành cho mấy người phải vào đó, và vì những kẻ nghe Tin Lành ấy trước nhất đã không vào đó bởi chẳng tin, 7. nên về sau lâu lắm, trong một thơ của Đa-vít, Chúa lại định một ngày nữa gọi là “Ngày nay,” như trên kia đã dẫn rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, Thì chớ cứng lòng. 8. Vả, nếu Giô-suê đã cho họ yên nghỉ, thì chắc sau không còn nói về một ngày khác nữa. 9. Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. 10. Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy.11. Vậy, chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã. 12. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại,14. Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. 15. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. 16. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.

Chú Thích: Hê-bơ-rơ Chương: 4
V00B58C004
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top