Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ Chương 3

Chú Giải Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ Chương 3

Chú Giải Kinh Thánh
Hê-bơ-rơ: Chương 3

Bản Dịch Việt Ngữ

Đức Chúa Jesus cao trọng hơn Môi-se

1. Vì vậy, các anh em thánh khiết, là những người đang nhận sự kêu gọi thiên thượng, hãy suy nghĩ đến vị sứ đồ và vị thượng tế mà chúng ta xưng nhận, là Đức Chúa Jesus, 2. Ngài trung thành với Đấng đã bổ nhiệm Ngài, cũng như Môi-se trung thành trong cả nhà của Đức Chúa Trời. 3. Tuy nhiên, Ngài vinh quang hơn Môi-se rất nhiều – giống như một người xây nhà được tôn trọng hơn rất nhiều so với ngôi nhà. 4. Thật vậy, mỗi ngôi nhà được xây dựng bởi một người nào đó, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng mọi vật. 5. Môi-se đã trung tín như một đầy tớ trong cả nhà của Đức Chúa Trời, để làm chứng về những điều sẽ được công bố. 6. Nhưng Đấng Christ là con trai quản trị nhà của Đức Chúa Trời – mà chúng ta là nhà của Ngài, nếu chúng ta giữ vững lòng tin cậy và niềm tự hào về hy vọng cho đến cuối cùng.

Hãy trung thành

7. Cho nên, như Đức Thánh Linh đã phán: “Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, 8. đừng cứng lòng của các ngươi, như trong lúc nổi loạn, trong ngày thử thách tại hoang mạc, 9. là nơi tổ phụ của các ngươi đã thử Ta, bằng sự thử nghiệm, và đã thấy công việc của Ta trong bốn mươi năm. 10. Vì vậy, Ta giận thế hệ đó, và Ta đã phán: ‘Lòng chúng nó luôn luôn lầm lạc, và chúng không nhận biết những đường lối của Ta.’ 11. Cho nên Ta đã thề trong cơn thịnh nộ của Ta rằng chúng sẽ chẳng bước vào nơi an nghỉ của Ta.”

Những nguy hiểm của sự vô tín

12. Thưa anh em! Hãy cẩn trọng, đừng để có ai trong anh em có tấm lòng xấu xa của sự vô tín, mà lìa bỏ Đức Chúa Trời hằng sống. 13. Nhưng mỗi ngày – đang khi còn gọi là “ngày nay” – anh em hãy khuyên bảo nhau để không một ai trong anh em cứng lòng vì bị tội lỗi lừa dối. 14. Bởi vì nếu chúng ta cứ giữ vững lòng tin quyết từ ban đầu cho đến cuối cùng, thì chúng ta sẽ trở thành những người dự phần với Đấng Christ. 15. Như đã được chép rằng: “Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, đừng cứng lòng của các ngươi, như trong lúc nổi loạn.”
16. Ai là những kẻ đã nghe tiếng Ngài rồi nổi loạn – Không phải là những người đã ra khỏi Ai Cập bởi sự dẫn dắt của Môi-se hay sao? 17. Ngài đã giận ai trong bốn mươi năm – Không phải là những kẻ phạm tội, mà thây họ đã ngã trong hoang mạc sao? 18. Ngài đã thề với ai rằng họ không được vào nơi an nghỉ của Ngài, nếu không phải là những người đã không vâng lời hay sao? 19. Và chúng ta thấy rằng họ không thể vào được bởi vì sự vô tín.

Bản Dịch 1925

1. Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Jêsus, 2. Ngài đã trung tín với Đấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se trung tín với cả nhà Chúa vậy. 3. Vì Ngài đã được xưng là đáng vinh hiển cao trọng hơn Môi-se, chẳng khác nào thợ cất nhà được tôn trọng hơn chính cái nhà. 4. Vả, chẳng có một cái nhà nào không phải bởi có người dựng nên; mà Đấng đã dựng nên muôn vật ấy là Đức Chúa Trời. 5. Còn về Môi-se, người đã trung tín trong cả nhà Chúa, như một kẻ tôi tớ, gọi đến làm chứng về điều ngày sau sẽ được rao giảng. 6. Nhưng Đấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Chúa; mà nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy, là sự chúng ta lấy làm vinh hiển.7. Cho nên, như Đức Thánh Linh phán rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài. 8. Thì chớ cứng lòng, như lúc nổi loạn, Là ngày thử Chúa trong đồng vắng, 9. Là nơi tổ phụ các ngươi thấy công việc ta làm trong bốn mươi năm, Mà còn thử để dò xét ta! 10. Nhân đó, ta giận dòng dõi nầy, Và phán rằng: lòng chúng nó lầm lạc luôn, Chẳng từng biết đường lối ta. 11. Nầy là lời thề mà ta lập trong cơn thạnh nộ, rằng: Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ của ta.12. Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng. 13. Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là “Ngày nay,” hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. 14. Vì chúng ta đã được dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng, 15. trong khi còn nói rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, Thì chớ cứng lòng, như lúc nổi loạn.16. Vả, ai là kẻ nghe tiếng Ngài rồi nổi loạn, há chẳng phải những người nhờ Môi-se dẫn ra khỏi xứ Ê-díp-tô sao? 17. Đức Chúa Trời đã giận ai trong bốn mươi năm? Há chẳng phải giận những kẻ phạm tội, mà thây họ đã ngã trong đồng vắng sao? 18. Ngài lại thề với ai rằng không được vào sự yên nghỉ của Ngài? Há chẳng phải với những người không vâng lời sao? 19. Vả, chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì cớ không tin.

Chú Thích: Hê-bơ-rơ Chương: 3
V00B58C003
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top