Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Phi-lê-môn Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh: Phi-lê-môn Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh
Phi-lê-môn: Chương 1

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời chào đầu thư

1. Phao-lô, người tù của Đấng Christ Jesus, và Ti-mô-thê, anh em của chúng tôi, gửi đến Phi-lê-môn, người rất yêu dấu và là bạn đồng lao của chúng tôi, 2. cùng Áp-bi, chị em của chúng tôi, và A-chíp, chiến hữu của chúng tôi, và Hội Thánh tại nhà anh.
3. Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, ban ân điển và bình an cho anh chị em.

Phẩm chất của Phi-lê-môn

4. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi, luôn nhắc đến anh trong lời cầu nguyện của mình 5. vì đã được nghe về đức tin và tình yêu của anh dành cho Chúa, là Đức Chúa Jesus, và cho tất cả các thánh đồ; 6. nhờ đó mối tương giao trong đức tin của anh có thể trở thành hữu hiệu qua việc nhận biết mọi điều tốt đẹp trong chúng ta là dành cho Đấng Christ.
7. Anh ơi! Tình yêu của anh thật sự đã đem lại niềm vui và niềm an ủi sâu xa cho tôi, vì nhờ anh mà lòng của các thánh đồ được tươi mới.

Nài xin cho Ô-nê-sim

8. Vì vậy, dù trong Ðấng Christ tôi có thể mạnh dạn truyền cho anh làm một việc phù hợp 9. với tình yêu thương, nhưng tôi thà xin anh thì hơn – vì một con người như Phao-lô, bây giờ đã già, và hơn nữa, chỉ là một người tù của Đấng Christ Jesus.
10. Tôi nài xin anh cho con tôi, là đứa con mà tôi đã sinh ra trong vòng xiềng xích: Ô-nê-sim 11. đã có lần, vô dụng cho anh, nhưng bây giờ ích lợi cho cả anh và tôi; 12. con người mà tôi gởi về cho anh – người đó chính là tấm lòng của tôi – 13. là người mà tôi muốn giữ lại với tôi, để thay anh chăm sóc tôi trong lúc tôi bị xiềng xích vì Phúc Âm; 14. nhưng tôi không muốn làm điều gì khi chưa được anh đồng ý, để việc tốt lành anh làm, không vì ép buộc mà do tự nguyện.
15. Thật vậy, có lẽ vì điều nầy mà người đã xa anh một thời gian, để anh có thể nhận lại người mãi mãi; 16. lúc này không phải như là một nô lệ, nhưng hơn nô lệ, là một anh em yêu dấu; rất đặc biệt với tôi, cho nên đối với anh lại càng hơn – cả trong thân xác và trong Chúa.
17. Vì vậy, nếu anh vẫn xem tôi là bạn đồng lao, xin hãy tiếp nhận người như chính tôi. 18. Nếu người có làm thiệt hại anh, hoặc mắc nợ điều gì, xin anh cứ tính cho tôi. 19. Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều nầy, tôi sẽ hoàn trả cho anh – còn chuyện anh nợ tôi cả cuộc đời thì chưa nhắc đến.
20. Vâng, thưa anh! Xin cho tôi có được niềm vui nầy trong Chúa và hãy làm tươi mới tấm lòng tôi trong Đấng Christ. 21. Tôi viết cho anh với niềm tin anh sẽ làm theo, và biết rằng anh sẽ làm vượt quá điều tôi thỉnh cầu.

Lời chào cuối thư

22. Nhân thể, hãy chuẩn bị cho tôi một chỗ trọ; thật vậy, tôi hy vọng qua những lời cầu nguyện của anh chị em, tôi sẽ được trả về với anh chị em.
23. Ê-pháp-ra, người bạn tù của tôi trong Đấng Christ Jesus, gởi lời chào anh chị em; 24. Mác, A-ri-tạc, Đê-ma và Lu-ca, những bạn đồng lao của tôi, cũng vậy.
25. Cầu xin ân điển của Chúa, là Đức Chúa Jesus Christ, ở với tâm linh anh chị em. A-men!

Bản Dịch 1925

1. Phao-lô, kẻ tù của Đức Chúa Jêsus Christ, và Ti-mô-thê, anh em chúng ta, gởi cho Phi-lê-môn, là người rất yêu dấu và cùng làm việc với chúng ta, 2. cùng cho Áp-bi và người chị em, A-chíp, là bạn cùng đánh trận, lại cho Hội thánh nhóm họp trong nhà anh: 3. nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ!4. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện, 5. vì nghe nói anh có lòng yêu thương và đức tin trong Đức Chúa Jêsus và cùng các thánh đồ. 6. Tôi cầu xin Ngài rằng đức tin đó, là đức tin chung cho chúng ta, được có hiệu nghiệm, khiến người ta biết ấy là vì Đấng Christ mà mọi điều lành được làm trong chúng ta. 7. Vả, hỡi anh, tôi đã được vui mừng yên ủi lắm bởi lòng yêu thương của anh, vì nhờ anh mà lòng các thánh đồ được yên ủi.8. Vậy nên, dầu trong Đấng Christ, tôi có quyền truyền dạy anh việc nên làm, 9. song vì lòng yêu thương của anh, nên tôi nài xin thì hơn. Tôi, Phao-lô, đã già rồi, hiện nay lại vì Đức Chúa Jêsus Christ chịu tù nữa, 10. tôi vì con tôi đã sanh trong vòng xiềng xích, tức là Ô-nê-sim, mà nài xin anh; 11. ngày trước người không ích gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ ích lắm, và cũng ích cho tôi nữa: tôi sai người về cùng anh, 12. người như lòng dạ tôi vậy. 13. Tôi vốn muốn cầm người ở lại cùng tôi, đặng thế cho anh mà giúp việc tôi trong cơn vì Tin Lành chịu xiềng xích. 14. Nhưng tôi không muốn làm điều gì mà chưa được anh đồng ý, hầu cho điều lành anh sẽ làm chẳng phải bởi ép buộc, bèn là bởi lòng thành. 15. Vả, có lẽ người đã tạm xa cách anh, cốt để anh nhận lấy người mãi mãi, 16. không coi như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi, coi như anh em yêu dấu, nhứt là yêu dấu cho tôi, huống chi cho anh, cả về phần xác, cả về phần trong Chúa nữa.17. Vậy nếu anh coi tôi là bạn hữu anh, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy. 18. Nhược bằng người có làm hại anh hoặc mắc nợ anh điều chi, thì hãy cứ kể cho tôi. 19. Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều nầy: sẽ trả cho anh, còn anh mắc nợ tôi về chính mình anh thì không nhắc đến. 20. Phải, hỡi anh em, ước chi tôi được nhận sự vui vẻ nầy bởi anh trong Chúa; anh hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Đấng Christ. 21. Tôi viết cho anh, đã tin chắc anh hay vâng lời, biết anh sẽ làm quá sự tôi nói đây. 22. Nhân thể hãy liệu sắm nhà trọ cho tôi, vì tôi mong rằng nhờ anh em cầu nguyện, sẽ được trở về cùng anh em.23. Ê-pháp-ra, là bạn đồng tù trong Đức Chúa Jêsus Christ với tôi, có lời thăm anh, 24. Mác, A-ri-tạc, Đê-ma và Lu-ca, cùng là bạn cùng làm việc với tôi cũng vậy. 25. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ ở với tâm thần anh em!

Chú Thích: Phi-lê-môn Chương: 1
V00B57C001
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top