Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Tít Chương 3

Chú Giải Kinh Thánh: Tít Chương 3

Chú Giải Kinh Thánh
Tít: Chương 3

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Hãy nhắc nhở họ thuận phục các lãnh đạo và những người cầm quyền, hãy vâng lời và sẵn sàng làm mọi việc tốt, 2. Đừng nói xấu ai, hãy hiếu hòa, dịu dàng, và thể hiện sự nhã nhặn với mọi người. 3. Bởi vì chính chúng ta cũng đã có lần là những người ngu muội, bất phục tùng, gian dối, làm nô lệ cho đủ thứ lạc thú và dục vọng, sống trong sự gian ác và ghen tị, hận thù và ghanh ghét nhau.
4. Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng Giải Cứu của chúng ta, bày tỏ sự nhân từ và tình yêu, 5. Ngài đã cứu chúng ta, không phải bởi những việc công chính mà chúng ta đã làm, nhưng theo sự thương xót của Ngài, qua sự thanh tẩy trong sự tái tạo và đổi mới của Đức Thánh Linh, 6. là Đấng mà Ngài đã tuôn đổ dồi dào trên chúng ta bởi Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng Giải Cứu chúng ta, 7. để chúng ta nhờ ân điển đó được xưng công chính, trở thành những người thừa kế niềm hy vọng về sự sống đời đời.
8. Đây là lời đáng tin cậy. Ta muốn con nhấn mạnh và quan tâm đến những điều này, để những người tin Đức Chúa Trời cẩn thận chú tâm vào những việc tốt. Những việc này rất tốt và ích lợi cho mọi người.
9. Nhưng hãy tránh những cuộc tranh cãi dại dột, những chuyện gia phả, những tranh luận và cãi cọ về luật pháp; bởi vì những điều nầy chỉ là vô ích và không có giá trị. 10. Sau khi đã khiển trách người gây bè phái một đôi lần, hãy từ bỏ; 11. vì biết rằng một người như vậy bị lầm lạc, đang phạm tội, và tự kết án chính mình.
12. Khi ta sai A-tê-ma hoặc Ty-chi-cơ đến cùng con, hãy nhanh chóng đến với ta tại Ni-cô-pô-li, vì ta định qua mùa đông tại đó. 13. Hãy sốt sắng chu cấp cho luật sư Xê-na và cho A-pô-lô, đừng để họ thiếu điều gì. 14. Và những người của chúng ta cũng hãy học chuyên tâm vào những điều tốt, cho những nhu cầu cần thiết, đừng để họ không kết quả.
15. Tất cả những người đang ở với ta chào con. Hãy chào những người yêu thương chúng ta trong đức tin.
Nguyện ân điển ở với tất cả anh em! A-men.

Bản Dịch 1925

1. Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành, 2. chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dong thứ, đối với mọi người tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn. 3. Vì chưng chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác tham lam, đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. 4. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, 5. không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh 6. mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta; 7. hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời.8. Lời nầy là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành: đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người. 9. Nhưng hãy lánh những điều cãi lẽ dại dột, những gia phổ, những sự cạnh tranh nghị luận về luật pháp, vì mấy sự đó đều là vô ích và hư không. 10. Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ, 11. vì biết rằng người như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội, thì tự đoán phạt lấy mình.12. Đến chừng ta sẽ sai A-te-ma hoặc Ti-chi-cơ đến cùng con, thì hãy vội vả sang thành Ni-cô-bô-li nhập với ta; vì ta định qua mùa đông tại đó. 13. Hãy lo liệu cho Xê-na, là thầy dạy luật, và A-bô-lô, đừng thiếu đồ chi hết, trong khi họ ra đi. 14. Những người bổn đạo ta cũng phải học tập chuyên làm việc lành, đặng giùm giúp khi túng ngặt, hầu cho họ khỏi đưng đi mà không ra trái. 15. Hết thảy những người ở cùng ta gởi lời thăm con. Chào thăm những kẻ yêu chúng ta bởi lòng tin đạo. Nguyền xin ân điển ở với anh em hết thảy!

Chú Thích: Tít Chương: 3
V00B56C003
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top