Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Tít Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh: Tít Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh
Tít: Chương 1

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Phao-lô, là một nô lệ của Đức Chúa Trời, và cũng là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, vì đức tin của những người được Đức Chúa Trời chọn, và sự thông hiểu chân lý là điều phù hợp với sự tin kính, 2. trong niềm hy vọng về sự sống đời đời, là điều mà Đức Chúa Trời, Đấng không thể nói dối, đã hứa từ thời trước vô cùng, 3. nhưng đến thời điểm của Ngài, đã thể hiện trong Lời của Ngài qua sự công bố mà ta đã được tín nhiệm theo mạng lịnh của Đấng Giải Cứu của chúng ta, là Đức Chúa Trời; 4. gởi đến cho Tít – một người con thật, theo đức tin chung – ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời, là Cha, và Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng Giải Cứu của chúng ta!
5. Vì việc này, ta đã để con lại Cơ-rết để con sắp đặt những việc còn tồn tại và bổ nhiệm các trưởng lão tại mỗi thành như ta đã dặn con: 6. nếu người đó là không chỗ trách được, chồng của một vợ; con cái phải có đức tin, không bị cáo buộc là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch. 7. Bởi vì giám mục, thật ra là người quản trị của Đức Chúa Trời, phải không chỗ trách được, không ngoan cố, không mau nóng giận, không ghiền rượu, không hung bạo, không tham lợi bất chính; 8. nhưng hiếu khách, yêu mến điều tốt, tự chủ, công chính, thánh khiết, kỷ luật, 9. giữ vững Lời thành tín đã được dạy, để có thể khích lệ với tín lý chân thật lành mạnh và phơi bày sai lầm của những người chống đối. 10. Bởi vì có nhiều người bất phục tùng, những người huênh hoang, và những người lừa dối, đặc biệt trong những người chịu cắt bì, 11. là những người cần phải yên lặng; họ đang gây đổ vỡ hoàn toàn nhiều gia đình, dạy dỗ những điều không nên, chỉ vì lợi lộc bất chính.
12. Một người trong những người đó, là một tiên tri, của chính họ, đã nói rằng: “Những người Cơ-rết luôn luôn là những người nói dối, là những thú dữ độc ác, là những kẻ tham ăn biếng nhát.” 13. Lời chứng nhận này là thật. Vì vậy, hãy nghiêm khắc khiển trách họ để họ được lành mạnh trong đức tin 14. không chú tâm vào những chuyện hoang đường của người Do Thái cũng như các mạng lệnh của những người khước từ chân lý. 15. Với những người trong sạch, mọi sự đều trong sạch; tuy nhiên, với những kẻ ô nhơ và không tin thì không điều gì là trong sạch; nhưng cả tâm trí và lương tâm của họ đều bị ô nhơ. 16. Họ tuyên xưng là người biết Đức Chúa Trời, nhưng họ – những tạo vật kinh tởm và không vâng lời, và không phù hợp cho bất kỳ công việc tốt lành – chối bỏ Ngài trong hành động.

Bản Dịch 1925

1. Ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhân đức, 2. trông cậy sự sống đời đời, là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước, 3. tới kỳ chỉ định, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy, là sự ta đã chịu giao phó theo mạng lịnh Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, 4. gởi cho Tít, là con thật ta trong đức tin chung: nguyền xin con được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta!5. Ta đã để con ở lại Cơ-rết, đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. 6. Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ; con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch. 7. Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, ghiền rượu, hung tàn, tham lợi; 8. nhưng phải hay tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ, 9. hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả.10. Vả, có nhiều người nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vâng phục, hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. 11. Họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy, và phá đổ cả nhà người ta. 12. Một người trong bọn họ, tức là bậc tiên tri của họ, có nói rằng: Người Cơ-rết thay nói dối, là thú dữ, ham ăn mà làm biếng. 13. Lời chứng ấy quả thật lắm. Vậy hãy quở nặng họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành, 14. chớ nghe truyện huyễn của người Giu-đa, và điều răn của người ta trái với lẽ thật. 15. Mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng, cho những kẻ dơ dáy và chẳng tin, thì không sự gì là tinh sạch cả; trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ dáy nữa. 16. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài, thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết.

Chú Thích: Tít Chương: 1
V00B56C001
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top