Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: II Ti-mô-thê Chương 4

Chú Giải Kinh Thánh: II Ti-mô-thê Chương 4

Chú Giải Kinh Thánh
II Ti-mô-thê: Chương 4

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Trước mặt Đức Chúa Trời và Đấng Christ Jesus – là Đấng sẽ phân xử người sống và người chết khi Ngài hiện đến với vương quốc của Ngài – ta long trọng công bố: 2. Hãy giảng đạo, sẵn sàng bất luận khi gặp thời hay không gặp thời, hãy thuyết phục, hãy khiển trách, và hãy khích lệ với tất cả sự kiên nhẫn và giáo huấn.
3. Bởi vì sẽ có lúc người ta không chịu nghe đạo chân thật, nhưng theo tư dục mà quy tụ quanh mình rất nhiều giáo sư để nghe những lời làm đã ngứa lỗ tai; 4. và họ sẽ xoay tai họ khỏi chân lý, mà hướng vào những chuyện hoang đường. 5. Nhưng con hãy tỉnh táo trong tất cả những việc này, hãy chịu đựng gian khổ, hãy thực hiện công việc của một người truyền giảng Tin Lành, và hãy chu toàn chức vụ của con.
6. Về phần ta, ta sẵn sàng để tận hiến, giờ ra đi của ta đã đến. 7. Ta đã chiến đấu một trận chiến tốt đẹp, đã hoàn tất cuộc đua, đã giữ được đức tin. 8. Và giờ đây, mão triều công chính đã được đặt sẵn cho ta; Chúa – là Đấng thẩm phán công minh – sẽ ban mão triều công chính cho ta trong ngày đó, tuy nhiên không chỉ cho ta, nhưng cũng cho tất cả những ai yêu mến sự hiện đến của Ngài.
9. Hãy nỗ lực mau chóng đến với ta; 10. bởi vì Đê-ma, do ham mê đời nầy, đã lìa bỏ ta, và đã đi đến Tê-sa-lô-ni-ca; Cơ-rết-xen đến Ga-la-ti, Tít đến Đa-ma-ti. 11. Chỉ còn một mình Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác theo với con – bởi vì người rất hữu ích cho chức vụ của ta. 12. Nhưng ta đã sai Ty-chi-cơ đến Ê-phê-sô. 13. Khi đến, hãy đem theo áo choàng mà ta đã để lại tại Trô-ách với Ca-bút, và những cuốn sách – đặc biệt là những quyển bằng da. 14. A-léc-xan-đơ, thợ đồng, đã làm hại ta rất nhiều; Chúa sẽ báo trả hắn tùy theo việc hắn đã làm, 15. đó là người mà con cũng phải cảnh giác, bởi vì hắn quyết liệt chống đối sứ điệp của chúng ta.
16. Trong lần biện hộ đầu tiên của ta, không có ai đứng với ta; nhưng tất cả đều lìa bỏ ta. Xin đừng trách họ! 17. Nhưng Chúa đã đứng bên ta và ban năng lực cho ta, để qua ta sự công bố được hoàn tất và tất cả dân ngoại sẽ nghe. Và ta đã được giải cứu khỏi miệng sư tử. 18. Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mọi âm mưu xấu xa, và đem ta bình an vào vương quốc thiên đàng của Ngài. Cầu xin vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng! A-men.
19. Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, cùng gia quyến Ô-nê-si-phô-rơ. 20. Ê-rát đã ở lại Cô-rinh-tô, còn Trô-phim bị đau nên ta để lại Mi-lê. 21. Con hãy cố gắng đến trước mùa đông. Ơ-bu-lu, Pu-đen, Li-nút, Cơ-lau-đia, cùng tất cả anh em chào con. 22. Cầu xin Chúa ở cùng tâm linh con! Cầu xin ân điển ở với anh em!

Bản Dịch 1925

1. Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng: 2. hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. 3. Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, 4. bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn. 5. Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin Lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ.6. Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. 7. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. 8. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.9. Hãy cố gắng đến cùng ta cho kíp; 10. vì Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời nầy, và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ-rết-xen đi trong xứ Ga-li-lê, còn Tít thì đi xứ Đa-ma-ti rồi. 11. Chỉ có một mình Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm. 12. Ta đã sai Ti-chi-cơ sang thành Ê-phê-sô. 13. Khi con sẽ đến, hãy đem áo choàng mà ta để lại tại nhà Ca-bút, thành Trô- ách, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da. 14. A-léc-xan-đơ; thợ đồng, đã làm hại ta nhiều lắm; tùy theo công việc hắn, Chúa sẽ báo ứng. 15. Con cũng phải coi chừng người đó, vì hắn hết sức chống trả lời chúng ta.16. Khi ta binh vực mình lần thứ nhất, chẳng có ai giúp đỡ; hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyền xin điều đó đừng đổ tội về họ! 17. Nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho Tin Lành bởi ta được rao truyền đầy dẫy, để hết thảy dân ngoại đều nghe; ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử. 18. Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi điều ác và cứu vớt ta vào trong nước trên trời của Ngài. Nguyền xin sự vinh hiển về nơi Ngài muôn đời không cùng! A-men.19. Hãy chào thăm Bơ-rít-ca và A-qui-la, cùng người nhà Ô-nê-si-phô-rơ. 20. Ê-rát ở lại tại thành Cô-rinh-tô, còn Trô-phim đang đau ốm, ta để ở lại tại thành Mi-lê. 21. Con hãy cố sức đến trước mùa đông. Ơ-bu-lu, Bu-đen, Li-nút, Cơ-lau-đia cùng anh em thảy đều chào thăm con. 22. Nguyền xin Chúa ở cùng tâm thần con! Cầu xin ân điển ở cùng các anh em!

Chú Thích: II Ti-mô-thê Chương: 4
V00B55C004
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top