Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: II Ti-mô-thê Chương 2

Chú Giải Kinh Thánh: II Ti-mô-thê Chương 2

Chú Giải Kinh Thánh
II Ti-mô-thê: Chương 2

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Vì vậy, hỡi con của ta! Hãy mạnh mẽ trong ân điển là điều ở trong Đấng Christ Jesus. 2. Và những gì con đã nghe từ nơi ta giữa nhiều nhân chứng, hãy ủy thác những điều đó cho những người trung tín, để họ có đủ khả năng dạy những người khác.
3. Hãy chịu khổ như một người lính giỏi của Đấng Christ Jesus. 4. Để có thể làm hài lòng người chiêu mộ mình, không một người lính nào đang thi hành nhiệm vụ mà còn vướng bận chính mình vào những việc của đời. 5. Cũng vậy, bất kỳ một người đang tranh tài nào, người đó sẽ không được lãnh mão miện, nếu không tranh tài đúng luật. 6. Người nông dân lao động vất vả phải là người đầu tiên được hưởng hoa lợi. 7. Hãy suy nghĩ những điều ta nói, bởi vì Chúa sẽ ban cho con sự hiểu biết trong mọi việc.
8. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Jesus Christ – thuộc dòng Đa-vít – đã sống lại từ cõi chết theo như Phúc Âm mà ta rao giảng; 9. bởi vì điều đó ta đã bị ngược đãi, đến nỗi phải mang gông cùm như là một tội phạm gian ác. Tuy nhiên lời của Đức Chúa Trời không hề bị gông cùm! 10. Do đó, ta chấp nhận cam chịu mọi sự vì những người được chọn, để họ cũng nhận được sự cứu rỗi trong Đấng Christ Jesus cùng với vinh quang đời đời.
11. Sứ điệp đáng tin cậy đó là: Nếu chúng ta cùng chết với Ngài, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Ngài; 12. nếu chúng ta chịu khổ, chúng ta cũng sẽ cùng thống trị với Ngài; nếu chúng ta phủ nhận Ngài, Ngài cũng sẽ phủ nhận chúng ta; 13. nếu chúng ta thất tín, tuy nhiên Ngài vẫn thành tín, bởi vì Ngài không thể phủ nhận chính Ngài được.
14. Hãy nhắc lại cho họ những điều nầy: Hãy tuyên hứa nghiêm trang trước mặt Đức Chúa Trời rằng sẽ không tranh cãi về những lời lẽ, bởi vì không có lợi ích gì, nhưng chỉ làm tổn hại cho những người nghe. 15. Hãy nôn nả để chính mình con được chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời, như một người làm việc không hề ngần ngại, giảng dạy lời chân lý thật chính xác. 16. Hãy tránh những lời phàm tục hư không, bởi vì càng nhiều những điều đó sẽ dẫn họ đến sự vô tín; 17. và lời của những người đó giống như chứng hoại thư lây lan; trong số những người đó có Hy-mê-nê và Phi-lết; 18. họ đã đi lệch khỏi chân lý, nói rằng sự sống lại đã qua rồi; và họ đang làm chao đảo đức tin của một số người. 19. Tuy nhiên, nền tảng vững chắc của Đức Chúa Trời vẫn đứng vững, và được ghi khắc với điều nầy: “Chúa biết những người thuộc về Ngài” và “Người nào kêu cầu danh Chúa thì phải xa lánh tội lỗi.”
20. Tuy nhiên, trong một ngôi nhà lớn, không phải chỉ có những bình bằng vàng và bằng bạc, nhưng cũng có những bình bằng gỗ và bằng đất nữa; một số dùng vào việc sang, và một số dùng vào việc hèn. 21. Vì vậy, nếu ai thanh tẩy mình khỏi những điều đó thì sẽ trở thành chiếc bình được dành cho việc sang trọng, được thánh hóa để hữu dụng cho chủ, và được chuẩn bị sẵn sàng cho mọi việc tốt lành.
22. Hãy tránh xa những dục vọng của tuổi trẻ, nhưng hãy theo đuổi sự công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận, cùng với những người khẩn cầu Chúa bằng tấm lòng thanh khiết. 23. Hãy khước từ những cuộc tranh luận điên dại và ngu xuẩn, vì biết rằng chúng chỉ đem đến sự cãi cọ. 24. Và người phục vụ Chúa thì không cãi cọ, nhưng phải hòa nhã với mọi người, để có thể dạy dỗ, chịu đựng, 25. sửa dạy những người chống đối mình cách hòa nhã, mong rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ sự ăn năn để nhận biết chân lý; 26. và để họ tỉnh ngộ để thoát khỏi cạm bẫy của ma quỷ, bởi vì họ đã bị bắt giữ bởi ma quỷ để làm theo ý của nó.

Bản Dịch 1925

1. Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. 2. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. 3. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ. 4. Khi một người đi ra trận, thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. 5. Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão triều thiên. 6. Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất được thâu hoa lợi. 7. Hãy hiểu rõ điều ta nói cho con, và chính Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho con trong mọi việc.8. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Jêsus Christ, sanh ra bởi dòng vua Đa-vít, đã từ kẻ chết sống lại, theo như Tin Lành của ta, 9. vì Tin Lành đó mà ta chịu khổ, rất đỗi bị trói như người phạm tội; nhưng đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. 10. Vậy nên, ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Jêsus Christ, với sự vinh hiển đời đời. 11. Lời nầy chắc chắn lắm: Ví bằng chúng ta chết với Ngài, thì cũng sẽ sống với Ngài; 12. lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị; nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta; 13. nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.14. Nầy là điều con hãy nhắc lại và răn bảo trước mặt Đức Chúa Trời rằng, phải tránh sự cãi lẫy về lời nói, sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi. 15. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. 16. Nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục; vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tin kính, 17. và lời nói của họ như chùm bao ăn lan. Hy-mê-nê và Phi-lết thật như thế, 18. họ xây bỏ lẽ thật; nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy. 19. Tuy vậy, nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên, có mấy lời như ấn đóng rằng: Chúa biết kẻ thuộc về Ngài; lại rằng: Phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác. 20. Trong một nhà lớn, không những có bình vàng bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ bằng đất nữa, thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. 21. Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quí trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành.22. Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. 23. Hãy cự những lời biện luận điên dại và trái lẽ, vì biết rằng chỉ sanh ra điều tranh cạnh mà thôi. 24. Vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, 25. dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, 26. và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỉ, vì đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó.

Chú Thích: II Ti-mô-thê Chương: 2
V00B55C002
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top