Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: II Ti-mô-thê Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh: II Ti-mô-thê Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh
II Ti-mô-thê: Chương 1

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời Chào

1. Phao-lô, là sứ đồ của Đấng Christ Jesus, bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, theo lời hứa của sự sống trong Đấng Christ Jesus, 2. gởi đến Ti-mô-thê, con yêu dấu: ân điển, sự thương xót, bình an từ Đức Chúa Trời là Cha, và Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Lời Cảm Tạ

3. Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, là Đấng mà ta, cũng như các tổ phụ, đã phục vụ với một lương tâm trong sáng; đêm và ngày ta luôn nhớ con trong khi cầu nguyện, 4. nhớ đến nước mắt của con, mong được gặp con, để ta có thể tràn đầy niềm vui; 5. nhớ đến đức tin chân thành của con, là đức tin khởi đầu trong bà của con, là Lô-ít, và trong mẹ của con, là Ơ-nít; ta tin chắc rằng cũng ở trong con.

Lời Khích Lệ

6. Vì lý do này, ta nhắc con hãy nhen lại ân tứ của Đức Chúa Trời đang ở trong con qua sự đặt tay của ta; 7. bởi vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta một tinh thần nhút nhát, nhưng là một tinh thần mạnh mẽ, yêu thương, và tự chủ. 8. Vì vậy, con đừng hổ thẹn để làm chứng về Chúa của chúng ta, hoặc về ta, là một tù nhân của Ngài; nhưng hãy cùng chịu khổ vì Phúc Âm, nhờ quyền năng Đức Chúa Trời, 9. là Đấng đã cứu chúng ta, và đã kêu gọi chúng ta bằng sự kêu gọi thánh, không theo những việc làm của chúng ta, nhưng theo mục đích riêng của Ngài, và ân điển mà Ngài đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus từ trước thời vĩnh cửu, 10. nhưng bây giờ đã được thể hiện, qua sự xuất hiện của Đấng Giải Cứu chúng ta, Đấng Christ Jesus, đã hủy diệt sự chết, qua Phúc Âm, đem sự sống và sự bất tử ra ánh sáng; 11. chính vì Phúc Âm nầy mà ta đã được lập làm sứ giả, sứ đồ, và giáo sư; 12. cũng vì lý do đó mà ta chịu khổ về những chuyện này; nhưng ta không hổ thẹn, bởi vì ta biết ta đã tin ai, và ta tin chắc rằng Ngài có thể bảo vệ những gì ta đã tín thác nơi Ngài cho đến ngày ấy.
13. Hãy giữ khuôn mẫu của những tín lý lành mạnh mà con đã nghe nơi ta, trong đức tin và tình yêu, nơi Đấng Christ Jesus. 14. Hãy nhờ Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong chúng ta, gìn giữ điều tốt đẹp đã được ủy thác cho con.
15. Con biết rằng tất cả những người tại A-sia, trong số đó có Phy-ghen và Hẹt-mô-ghen, đã xa lánh ta.
16. Nguyện Chúa thương xót gia đình Ô-nê-si-phô-rơ, vì ông đã nhiều lần làm tươi mới ta, và ông không hổ thẹn vì ta bị xiềng xích; 17. nhưng lúc vừa đến Rô-ma, ông đã sốt sắng tìm ta, và đã gặp. 18. Nguyện Chúa cho ông tìm được sự thương xót từ Chúa trong ngày ấy, và con biết, lúc ở Ê-phê-sô ông đã giúp chúng ta phục vụ Chúa như thế nào.

Bản Dịch 1925

1. Ta, Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, đặng rao truyền lời hứa của sự sống trong Đức Chúa Jêsus Christ, 2. gởi cho Ti-mô-thê, là con rất yêu dấu của ta: nguyền con được ân điển, sự thương xót, sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta!3. Ta cảm tạ Đức Chúa Trời mà ta hầu việc bằng lương tâm thanh sạch như tổ tiên ta đã làm, cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ con không thôi trong khi cầu nguyện. 4. Vì ta nhớ đến nước mắt con, muốn đến thăm con quá chừng, để được đầy lòng vui vẻ. 5. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà nội con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa.6. Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. 7. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ. 8. Vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ; nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với Tin Lành. 9. Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời vô cùng, 10. mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta, Ngài đã hủy phá sự chết, dùng Tin Lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng.11. Ấy là vì Tin Lành đó mà ta đã được lập làm người giảng đạo, sứ đồ và giáo sư, 12. ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.13. Hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Jêsus Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích, là sự con đã nhận lãnh nơi ta. 14. Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành.15. Con biết rằng mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta; trong số ấy có Phy-ghen và Hẹt-mô-ghen. 16. Cầu xin Chúa thương xót lấy nhà Ô-nê-si-phô-rơ, vì người đòi phen yên ủi ta, chẳng hề lấy sự ta bị xiềng xích làm xấu hổ. 17. Lại còn, khi người vừa đến thành Rô-ma, đã vội vả kiếm ta, và kiếm được. 18. Xin chính mình Chúa cho người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó! Con lại biết hơn kẻ khác, người ở Ê-phê-sô đã hầu việc ta mọi đàng.

Chú Thích: II Ti-mô-thê Chương: 1
V00B55C001
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top