Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Cô-lô-se Chương 2

Chú Giải Kinh Thánh: Cô-lô-se Chương 2

Chú Giải Kinh Thánh
Cô-lô-se: Chương 2

Bản Dịch Việt Ngữ

Gây dựng trong Đấng Christ

1. Bởi vì tôi muốn cho anh em biết là tôi đã chiến đấu vì anh em, vì những người tại Lao-đi-xê, và rất nhiều người chưa từng thấy mặt tôi trong thể xác, 2. để cho tấm lòng của họ được khích lệ, hiệp lại với nhau trong tình yêu thương, để đạt được tất cả sự phong phú của một tri thức vững chắc để hiểu thấu huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ, 3. mà trong Ngài tất cả kho tàng của sự khôn ngoan và tri thức được tiềm ẩn.
4. Tôi nói điều này để không ai có thể lừa dối anh em bằng những lập luận thuyết phục. 5. Tôi vắng mặt, nhưng tôi vẫn ở với anh em trong tinh thần, và vui mừng khi thấy anh em có kỷ cương và đức tin kiên định trong Đấng Christ.

Sống trong Đấng Christ

6. Vì vậy, như anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Jesus là Chúa thể nào, hãy bước đi trong Ngài như vậy, 7. hãy đâm rễ và phát triển trong Ngài, và hãy vững mạnh trong đức tin theo như anh em đã được dạy, hãy gia tăng trong điều đó với sự cảm tạ.
8. Hãy cẩn thận, đừng để ai trong anh em bị trói buộc bởi triết học, cùng những luận điệu giả dối hư không, theo truyền thống của loài người, và theo những quan niệm đơn sơ huyền hoặc của thế gian, mà không theo Đấng Christ. 9. Bởi vì thần tính của Đức Chúa Trời hiện diện cách đầy trọn trong thân thể của Ngài, 10. cho nên anh em cũng được đầy trọn ở trong Ngài – là Đấng làm đầu mọi quy luật và thẩm quyền, 11. và cũng trong Ngài anh em đã được cắt bì không phải bằng tay bởi việc cắt bỏ thân xác, nhưng bởi sự cắt bì của Đấng Christ; 12. đã được chôn với Ngài trong báp-têm, anh em cũng sẽ được sống lại với Ngài qua đức tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết. 13. Và rồi khi anh em còn đang chết trong tội lỗi và trong thân xác không cắt bì của mình, Ngài đã làm cho anh em được đồng sống lại với Ngài. Ngài đã tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta, 14. đã bôi xóa những cáo trạng được viết ra để chống chúng ta – là điều nghịch lại chúng ta – và Ngài đã hủy bỏ đường lối của nó bằng cách đóng đinh nó trên thập tự. 15. Ngài đã vô hiệu hóa những quyền lực cùng những thẩm quyền, và Ngài đã thể hiện sự đắc thắng chúng tại trước công chúng.
16. Vì vậy, đừng để ai xét đoán anh em về thức ăn, hoặc về thức uống, hoặc về ngày lễ, hoặc về ngày trăng mới, hoặc về ngày Sa-bát, 17. những điều này chỉ là cái bóng của những gì đang đến, nhưng thực thể thì thuộc về Đấng Christ.
18. Đừng để người nào – giả bộ khiêm nhường và thờ phượng các thiên sứ – lừa gạt anh em khiến anh em bị mất đi phần thưởng của mình. Người đó nói về những chi tiết mà người đó đã thấy, rồi phóng đại cách hư không theo tâm trí xác thịt của mình, 19. nhưng lại không gắn chặt với Đầu, mà từ Ngài toàn thân được nuôi dưỡng và gắn bó với nhau bởi những khớp và gân để gia tăng trong sự phát triển theo cách của Đức Chúa Trời.
20. Nếu anh em đã đồng chết với Đấng Christ, đã thoát khỏi những nguyên tắc của thế gian, tại sao anh em lại sống như vẫn còn lệ thuộc thế gian để rồi anh em phục tùng những luật lệ: 21. Chớ cầm! Chớ nếm! Chớ rờ! 22. Tất cả những điều đó khi đã dùng rồi, thì sẽ bị hư đi. Chúng tuân theo những luật lệ và giáo huấn của loài người, 23. là những điều có vẻ như khôn ngoan trong việc tu thân, hạ mình, và đày đọa thân xác, nhưng chẳng có giá trị trong việc kiềm chế dục vọng của xác thịt.

Bản Dịch 1925

1. Vả, tôi muốn anh em biết dường nào tôi hết sức chiến tranh cho anh em, cho những người ở Lao-đi-xê, và cho những kẻ không thấy mặt tôi về phần xác, 2. hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi, và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ, 3. mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan thông sáng. 4. Tôi nói như vậy, hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh em. 5. Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em, thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Đấng Christ, thì tôi mừng rỡ lắm. 6. Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; 7. hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.8. Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng. 9. Vì sự đầy dẫy của bản tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. 10. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. 11. Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. 12. Anh em đã bởi phép báp-tem được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. 13. Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta: 14. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự; 15. Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.16. Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát, 17. ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. 18. Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lạy các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy, và bởi tình xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích, 19. không liên lạc với đầu, là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp bởi các lắt léo, và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến.20. Ví bằng anh em chết với Đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ nầy ép buột mình, như anh em còn sống trong thế gian: 21. Chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ? 22. Cả sự đó hễ dùng đến thì hư nát, theo qui tắc và đạo lý loài người, 23. dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan, là bởi thờ lạy theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình; nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt.

Chú Thích: Cô-lô-se Chương: 2
V00B51C002
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top