Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Cô-lô-se Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh: Cô-lô-se Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh
Cô-lô-se: Chương 1

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời chào thăm

1. Phao-lô, là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và Ti-mô-thê, là anh em của chúng ta, 2. gởi cho các thánh đồ và các anh em trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se.
Nguyện ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta, đến cùng anh em.

Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời về các tín hữu Cô-lô-se

3. Chúng tôi cảm tạ Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, và luôn luôn cầu nguyện cho anh em, 4. bởi vì chúng tôi có nghe về đức tin của anh em trong Đức Chúa Jesus Christ và tình yêu thương mà anh em đã dành cho tất cả các thánh đồ, 5. xuất phát từ niềm hy vọng đã dành sẵn cho anh em tại thiên đàng. Trước đây, anh em đã nghe về niềm hy vọng này trong lời chân lý, là Phúc Âm 6. đã được truyền cho anh em. Phúc Âm đã kết quả và phát triển khắp thế giới, cũng như đang kết quả ở giữa anh em kể từ ngày anh em đã nghe và thật sự hiểu biết ân điển của Đức Chúa Trời.
7. Điều này anh em đã học nơi Ê-pháp-ra, người bạn đồng sự thân yêu của chúng tôi. Anh ấy là một người phục vụ trung tín của Đấng Christ thay cho anh em, 8. và anh ấy đã cho chúng tôi biết tình yêu thương của anh em trong Đức Thánh Linh.
9. Vì lý do này, từ ngày chúng tôi nghe điều đó, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em và cầu xin cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và sự thông hiểu thuộc linh, 10. để cho anh em có thể sống xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong mọi việc lành, và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời; 11. được mạnh mẽ với tất cả sức mạnh đến từ quyền năng vinh quang của Ngài, để nhẫn nại và chịu đựng mọi sự với niềm vui; 12. dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha, là Đấng đã làm cho chúng ta đủ điều kiện để dự phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng, 13. là Đấng đã giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, và đem chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài, 14. vào trong Đấng mà chúng ta có được sự cứu chuộc và sự tha thứ tội lỗi.

Sự siêu việt của Đấng Christ

15. Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là khởi nguồn của tất cả tạo vật; 16. bởi vì trong Ngài, mọi vật đã được tạo dựng – những vật trên trời và những vật dưới đất, vật thấy được và vật không thấy được, bất kể những ngôi thứ, những tước vị, những lãnh đạo, hay những bậc cầm quyền – tất cả đều được tạo dựng bởi Ngài và cho Ngài. 17. Ngài hiện hữu trước mọi vật, và mọi vật được liên kết ở trong Ngài. 18. Ngài là đầu của thân thể, tức là hội thánh; Ngài là khởi đầu, là khởi nguồn vượt khỏi sự chết, để trong mọi sự Ngài luôn ưu việt; 19. bởi vì theo ý định tốt lành, tất cả sự viên mãn đã ngự ở trong Ngài, 20. và qua Ngài, mọi vật – bất kể là vật dưới đất hay trên trời – đã được hòa giải với chính Ngài, hòa bình đã được kiến tạo nhờ huyết của Ngài trên thập tự.
21. Anh em đã có lần là những người xa lạ, có tư tưởng thù địch, làm những việc xấu xa, 22. nhưng bây giờ Ngài đã cho anh em được hòa giải nhờ sự chết trong thân xác của Ngài, để trình diện anh em cách thánh khiết, toàn vẹn, không chỗ trách được trước mặt Ngài, 23. miễn là anh em tiếp tục kiên trì và bền vững trong đức tin, không rời khỏi niềm hy vọng đã được hứa bởi Phúc Âm mà anh em đã nghe, và đã được rao giảng cho mọi tạo vật ở dưới trời, mà tôi là Phao-lô đã trở thành người phục vụ.

Phao-lô quan tâm đến tín hữu Cô-lô-se

24. Hiện nay, tôi vui mừng trong sự chịu khổ vì anh em; tôi đang nhận lãnh trên thân thể của mình dư âm về sự thương khó của Đấng Christ cho thân thể của Ngài, là hội thánh. 25. Tôi đã trở thành người phục vụ theo sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời – trách nhiệm đó đã được trao cho tôi để đem đến cho anh em một cách đầy đủ lời của Đức Chúa Trời, 26. về huyền nhiệm đã được giấu kín từ nhiều thời đại và từ nhiều thế hệ, nhưng bây giờ đã được bày tỏ cho các thánh đồ của Ngài. 27. Đức Chúa Trời muốn dùng họ trình bày cho dân ngoại sự phong phú rạng ngời của huyền nhiệm này: Đó là Đấng Christ, niềm hy vọng vinh quang, đang ngự trong anh em.
28. Ngài chính là Đấng mà chúng tôi rao giảng, khuyến cáo mọi người, và dạy dỗ mọi người, với tất cả sự khôn ngoan, để chúng tôi có thể trình diện mọi người cách toàn vẹn ở trong Đấng Christ. 29. Bởi vì điều này mà tôi lao khổ và chiến đấu với tất cả năng lực mà Ngài đang khơi dậy cách mạnh mẽ trong tôi.

Bản Dịch 1925

1. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Ti-mô-thê là anh em, 2. gởi cho các anh em chúng ta ở thành Cô-lô-se, là những người thánh và trung tín trong Đấng Christ: nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta!3. Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 4. Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Jêsus Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ, 5. vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo Tin Lành chân thật mà biết đến. 6. Đạo Tin Lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian; lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó, 7. y như Ê-pháp-ra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em; người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Đấng Christ, 8. và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh.9. Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, 10. hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, 11. nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. 12. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: 13. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, 14. trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.15. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. 16. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. 17. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. 18. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. 19. Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, 20. và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời.21. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình, 22. nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được; 23. miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không núng, chẳng hề dời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo Tin Lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời, và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy. 24. Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em, tôi lại vì thân thể Đấng Christ, là Hội thánh, mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. 25. Tôi làm kẻ giúp việc của Hội thánh đó, bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời, là Đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn, 26. tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp, mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. 27. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển. 28. Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời. 29. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi.

Chú Thích: Cô-lô-se Chương: 1
V00B51C001
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top