Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Ê-phê-sô Chương 5

Chú Giải Kinh Thánh: Ê-phê-sô Chương 5

Chú Giải Kinh Thánh
Ê-phê-sô: Chương 5

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Vì vậy, hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con yêu dấu của Ngài, 2. và hãy bước đi trong tình yêu, như Đấng Christ đã yêu chúng ta và đã phó chính mình Ngài vì chúng ta, để làm một lễ vật và một sinh tế ngát hương cho Đức Chúa Trời.
3. Tuy nhiên, sự gian dâm và tất cả những chuyện bất khiết hoặc tham muốn thì đừng nói đến ở giữa anh em – bởi vì như vậy mới xứng hợp với các thánh đồ – 4. cũng đừng nói những lời bẩn thỉu, nhảm nhí, hay thô tục, là những điều không xứng hợp, nhưng nên dâng lời cảm tạ Chúa thì hơn. 5. Anh em biết rõ điều này: Kẻ gian dâm, kẻ bất khiết, hoặc kẻ tham muốn – là kẻ thờ thần tượng – không được hưởng cơ nghiệp trong vương quốc của Đấng Christ và của Đức Chúa Trời. 6. Đừng để ai lừa dối anh em bằng những lời hư không – chính vì những điều nầy mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những kẻ không vâng phục. 7. Vì vậy, đừng thông đồng với họ.
8. Bởi vì anh em đã có lần ở trong sự tối tăm, nhưng bây giờ anh em đang ở trong sự sáng ở trong Chúa: Hãy bước đi như các con của sự sáng, 9. bởi vì kết quả của sự sáng là ở trong tất cả sự nhân từ, sự công chính và sự chân thật. 10. Hãy phân biệt điều gì đẹp lòng Chúa. 11. Đừng tham dự vào những công việc vô ích của sự tối tăm – nên quở trách chúng thì hơn, 12. bởi vì dù chỉ nói đến những điều đó, là những điều được họ làm một cách lén lút, cũng đã xấu hổ rồi.
13. Tuy nhiên, tất cả những gì được phơi bày bởi sự sáng thì có thể nhìn thấy – do đó bất cứ điều gì có thể nhìn thấy là có sự sáng. 14. Vì vậy, có lời phán rằng: “Hãy thức dậy hỡi người đang ngủ! Hãy chỗi dậy từ cõi chết, và Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.”
15. Vì vậy, hãy cẩn thận về cách anh em sống: Đừng như người khờ dại, nhưng như người khôn ngoan. 16. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. 17. Vì vậy, đừng ngu dại, nhưng hãy hiểu ý muốn của Chúa là thế nào. 18. Đừng say rượu sa vào trụy lạc. Nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. 19. Hãy dùng những thi thiên, những thánh ca, những bài hát thiêng liêng để đối đáp với nhau. Hãy hết lòng ca hát chúc tụng Chúa. 20. Hãy luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời, là Cha – về mọi điều – trong danh của Chúa của chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ.

Bổn phận giữa vợ và chồng

21. Vì kính sợ Đấng Christ, hãy thuận phục nhau.
22. Những người vợ! Hãy thuận phục chồng của mình như thuận phục Chúa. 23. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, và chính Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh. 24. Vì vậy, giống như Hội Thánh thuận phục Đấng Christ thể nào thì những người vợ cũng phải thuận phục chồng của mình trong mọi sự thể ấy.
25. Hỡi những người chồng! Hãy yêu vợ của mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính Ngài vì Hội Thánh 26. để Ngài có thể thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh – tẩy rửa với nước là lời của Ngài – 27. để Ngài có thể trình diện Hội Thánh cho chính Ngài, là một Hội Thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng là một Hội Thánh thánh sạch và toàn hảo.
28. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ của mình như chính bản thân của mình: Ai yêu vợ của mình là yêu chính mình, 29. bởi vì không hề có người nào ghét chính thân xác của mình, nhưng nuôi nấng và chăm sóc nó như Đấng Christ đối với Hội Thánh – 30. bởi vì chúng ta là những chi thể của thân Ngài, là thịt của Ngài và là xương của Ngài. 31. Chính vì lý do nầy: “Người nam sẽ lìa cha mẹ của mình mà kết hiệp với vợ của mình, và cả hai trở nên một thịt.” 32. Đây là một huyền nhiệm lớn – Tuy nhiên tôi đang nói về Đấng Christ và Hội Thánh. 33. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ của mình như chính mình, và người vợ phải kính trọng chồng.

Bản Dịch 1925

1. Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài; 2. hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm. 3. Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. 4. Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. 5. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. 6. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em; vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. 7. Vậy, chớ có thông đồng điều chi với họ hết.8. Vả, lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng; 9. vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. 10. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, 11. và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn; 12. vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi. 13. Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. 14. Cho nên có chép rằng: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.15. Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. 16. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. 17. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. 18. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. 19. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. 20. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.21. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. 22. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, 23. vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. 24. Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. 25. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, 26. để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, 27. đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. 28. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. 29. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội thánh, 30. vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. 31. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. 32. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy. 33. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.

Chú Thích: Ê-phê-sô Chương: 5
V00B49C005
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top