Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Ê-phê-sô Chương 4

Chú Giải Kinh Thánh: Ê-phê-sô Chương 4

Chú Giải Kinh Thánh
Ê-phê-sô: Chương 4

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Vì vậy, tôi – một tù nhân trong Chúa – nài khuyên anh em hãy sống một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi mà anh em đã được kêu gọi, 2. bằng tất cả sự khiêm nhu và mềm mại, với sự nhẫn nhục, hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương, 3. hãy nỗ lực duy trì sự hiệp nhất của Đức Thánh Linh trong sự liên kết hòa bình.
4. Chỉ có một thân thể và một Thánh Linh, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một hy vọng; 5. chỉ có một Chúa, một đức tin, một báp-têm; 6. chỉ có một Đức Chúa Trời, Cha của mọi người, Ngài ở trên mọi người, ở giữa mọi người, và ở trong mọi người.
7. Nhưng ân điển đã được ban cho mỗi người chúng ta tùy theo mức độ ban cho của Đấng Christ. 8. Vì vậy, có lời đã chép: “Khi Ngài ngự lên nơi cao, Ngài dẫn những kẻ lưu đày khỏi chốn lưu đày, và ban các ân tứ cho loài người.”
9. Như vậy, “Ngài ngự lên” có nghĩa là gì nếu không phải là Ngài đã xuống tại những nơi thấp hơn của đất? 10. Đấng đã ngự xuống cũng là Đấng đã ngự lên vượt trên tất cả các tầng trời để làm đầy dẫy mọi sự.
11. Và rồi chính Ngài đã ban cho một số người làm sứ đồ, một số người làm tiên tri, một số người khác làm người truyền giảng Phúc Âm, và một số người làm mục sư và giáo sư, 12. để các thánh đồ được trang bị để thực hiện những mục vụ, và xây dựng thân thể của Đấng Christ, 13. cho đến chừng nào tất cả chúng ta đều đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, để trở nên một người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ; 14. để chúng ta sẽ không còn là những trẻ con, bị dồi dập và lôi cuốn theo từng luồng gió của học thuyết, do sự xảo quyệt của loài người trong những mánh khóe lừa dối của họ. 15. Hãy nói sự thật trong tình yêu thương, chúng ta cần tăng trưởng trong mọi phương diện để trở nên giống như Ngài, là đầu, tức là Ðấng Christ, 16. từ Ngài toàn thân kết hợp và gắn chặt với nhau bởi mọi liên kết hỗ trợ; theo sự hoạt động hữu hiệu, bởi từng bộ phận trong chức năng của mình, khiến cho thân thể tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương.

Đời sống mới ở trong Chúa

17. Vì vậy, trong Chúa, tôi nói và khuyên anh em điều nầy: Đừng tiếp tục sống như những người ngoại, trong những quan niệm phù phiếm của họ, 18. tâm trí của họ tối tăm, xa lạ với sự sống của Đức Chúa Trời, bởi vì sự ngu muội đang ngự trị trong họ, bởi vì lòng của họ cứng cõi; 19. họ đã mất cả ý thức, buông mình trong trụy lạc, làm tất cả những chuyện ô uế trong sự tham muốn.
20. Nhưng đây không phải là những gì anh em đã học từ Đấng Christ, 21. bởi vì nếu thật sự anh em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, thì theo như chân lý ở trong Đức Chúa Jesus: 22. Anh em hãy lột bỏ lối sống ngày trước, là con người cũ, đã bị băng hoại bởi những dục vọng lừa dối; 23. và rồi hãy để cho tâm trí của anh em được làm mới lại trong Đức Thánh Linh, 24. và mặc lấy cho chính mình một con người mới, là con người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong sự công chính và thánh khiết chân thật.
25. Vì vậy, mỗi người trong anh em hãy loại bỏ sự giả dối – Mỗi người trong anh em hãy nói thật với người lân cận của mình – bởi vì chúng ta là những chi thể của nhau.
26. Tức giận, nhưng đừng phạm tội; đừng phẫn nộ cho đến khi mặt trời lặn, 27. và cũng đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ.
28. Người trộm cắp, đừng trộm cắp nữa; nhưng người đó hãy lao động, dùng tay của mình làm việc lương thiện, để có thể giúp đỡ cho những người có nhu cầu.
29. Đừng để một lời bất khiết nào ra từ miệng của anh em, nhưng hãy nói những lời tốt lành, có ích cho sự xây dựng, đem ân phước đến cho người nghe.
30. Và đừng làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì nhờ Ngài mà anh em được ấn chứng cho ngày cứu chuộc.
31. Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, nói tục, cùng mọi điều hiểm độc.
32. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ, dịu dàng, tha thứ nhau, như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ.

Bản Dịch 1925

1. Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, 2. phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, 3. dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. 4. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; 5. chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem; 6. chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. 7. Nhưng, đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. 8. Vậy nên có chép rằng: Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù, Và ban các ơn cho loài người. 9. Vả, những chữ “Ngài đã lên” có nghĩa gì, há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? 10. Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các từng trời, để làm cho đầy dẫy mọi sự.11. Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, 12. để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, 13. cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ. 14. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, 15. nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. 16. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương.17. Vậy, nầy là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra: ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa, họ theo sự hư không của ý tưởng mình, 18. bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. 19. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. 20. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy, 21. vì anh em đã nghe đạo Ngài, và được dạy dỗ trong Ngài (y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jêsus) 22. rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, 23. mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, 24. và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.25. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. 26. Ví bằng anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, 27. và đừng cho ma quỉ nhân dịp. 28. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa; nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. 29. chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. 30. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. 31. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. 32. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.

Chú Thích: Ê-phê-sô Chương: 4
V00B49C004
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top