Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Ê-phê-sô Chương 3

Chú Giải Kinh Thánh: Ê-phê-sô Chương 3

Chú Giải Kinh Thánh
Ê-phê-sô: Chương 3

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Chính vì lý do này mà tôi là Phao-lô đang làm tù nhân của Đấng Christ Jesus – đó vì cớ anh em – tức là những người ngoại quốc. 2. Chắc anh em đã nghe về thiên chức phổ biến ân điển của Đức Chúa Trời đã được trao cho tôi để lo cho anh em, 3. và sự mặc khải mà Ngài đã cho tôi hiểu về huyền nhiệm – như tôi đã viết vắn tắt, 4. mà qua đó, khi anh em đọc, anh em có thể biết sự am hiểu của tôi về huyền nhiệm của Đấng Christ – 5. tức là điều mà trong những thế hệ trước chưa từng công bố cho con cái loài người, nhưng bây giờ đã được bày tỏ cho các sứ đồ thánh và các tiên tri của Ngài trong Đức Thánh Linh. 6. Đó là: Dân ngoại được trở thành những người thừa kế, thuộc cùng một thân thể, và là những người được cùng nhận lời hứa trong Đấng Christ Jesus qua Phúc Âm, 7. và bởi điều đó tôi đã trở nên người phục vụ theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi theo sự vận hành của quyền năng Ngài.
8. Dù tôi là người hèn mọn nhất trong tất cả các thánh đồ, ân điển này đã được ban cho tôi, để tôi rao giảng giữa những người ngoại quốc sự phong phú vô hạn của Đấng Christ, 9. và khai sáng cho mọi người huyền nhiệm thiên thượng đã được giữ kín qua các thời đại trong Đức Chúa Trời, là Đấng đã tạo dựng muôn vật, 10. để giờ đây, qua Hội Thánh, sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho những lãnh đạo và những thẩm quyền trong cõi trời, 11. theo mục đích đời đời mà Ngài đã hoàn tất trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta; 12. trong Ngài, chúng ta dạn dĩ và tự tin mà tiến vào, nhờ đức tin nơi Ngài. 13. Cho nên, tôi xin anh em đừng ngã lòng vì những hoạn nạn mà tôi đang chịu vì anh em – đó chính là niềm vinh hạnh của anh em.

Lời cầu nguyện cho tín hữu Ê-phê-sô

14. Vì lý do nầy, tôi quỳ gối trước mặt Cha 15. – là Đấng mà mỗi gia đình trên trời và dưới đất được mang danh – 16. cầu xin Ngài ban cho anh em quyền năng theo sự phong phú của vinh quang Ngài để con người bên trong được mạnh mẽ bởi Thánh Linh của Ngài; 17. và bởi đức tin, Đấng Christ ngự trong lòng anh em để anh em được đâm rễ và vững lập trong tình yêu thương, 18. để anh em có thể thấu hiểu cùng với tất cả các thánh đồ chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu, 19. và biết được tình yêu của Đấng Christ là điều vượt quá mọi sự hiểu biết, để anh em được đổ đầy tất cả sự trọn thành của Đức Chúa Trời.
20. Nguyện Đấng có thể làm mọi điều vượt hơn những gì chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, theo quyền năng đang hành động trong chúng ta, 21. nguyện Ngài được vinh quang trong Hội Thánh và trong Đấng Christ Jesus, trải qua mọi thế hệ, cho đến đời đời vô cùng! A-men.

Bản Dịch 1925

1. Ấy bởi điều đó, mà tôi, Phao-lô, vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Jêsus Christ. 2. Vả, anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi, là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi, 3. thể nào bởi sự tỏ ra, tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. 4. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, 5. là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác, chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. 6. Lẽ mầu nhiệm đó tức là: Dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ Tin Lành mà lập trong Đức Chúa Jêsus Christ; 7. còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc Tin Lành ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. 8. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi, là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ, 9. và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm, từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật. 10. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, 11. theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, 12. trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạn dĩ. 13. Tôi cũng xin anh em chớ nhân sự hoạn nạn tôi chịu vì anh em mà ngã lòng điều đó là điều vinh hiển của anh em vậy.14. Ấy là vì cớ đó mà tôi quì gối trước mặt Cha, 15. bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên, 16. tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng; 17. đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em; 18. để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, 19. và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. 20. Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, 21. nguyền Ngài được vinh hiển trong Hội thánh, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng. A-men.

Chú Thích: Ê-phê-sô Chương: 3
V00B49C003
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top