Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Ga-la-ti Chương 5

Chú Giải Kinh Thánh: Ga-la-ti Chương 5

Chú Giải Kinh Thánh
Ga-la-ti: Chương 5

Bản Dịch Việt Ngữ

Bảo vệ tự do thuộc linh

1. Ðấng Christ đã giải phóng cho chúng ta được tự do; vì vậy hãy đứng vững, và đừng để chính mình vướng vào ách nô lệ nữa.
2. Xin hãy lưu ý! Tôi, là Phao-lô, nói với anh em rằng nếu anh em phải chịu cắt bì thì Ðấng Christ không ích lợi gì cho anh em. 3. Tôi xác quyết với mỗi người đã chịu cắt bì rằng người đó là kẻ mắc nợ, phải tuân giữ toàn bộ Luật Pháp. 4. Anh em nào muốn được xưng công chính bởi Luật Pháp thì đã lìa khỏi Đấng Christ, anh em đó đã đánh mất ân điển rồi. 5. Nhưng chúng ta, nhờ Thánh Linh, bởi đức tin, nôn nả trông đợi niềm hy vọng của sự công chính. 6. Trong Ðấng Christ Jesus, chịu cắt bì hay không chịu cắt bì không đem lại năng lực gì, nhưng chỉ có đức tin thể hiện qua tình yêu thương.
7. Anh em đang chạy giỏi như vậy, ai đã ngăn trở anh em vâng phục chân lý? 8. Sự xúi giục đó không đến từ Đấng đã gọi anh em. 9. Một ít men làm dậy cả đống bột. 10. Trong Chúa, tôi tin rằng anh em sẽ không có suy nghĩ gì khác; nhưng người quấy rối anh em – bất kể là ai – sẽ chịu hình phạt. 11. Hơn nữa, thưa anh em, về phần tôi, nếu tôi vẫn còn rao giảng về việc cắt bì, thì tại sao tôi vẫn còn bị bắt bớ? Nếu như vậy, sự chống đối về thập tự giá đâu còn nữa. 12. Tôi ước gì những người gây rối cho anh em tự cắt bỏ thì hơn!

Ðức Thánh Linh và xác thịt

13. Thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do, xin đừng dùng sự tự do đó làm cơ hội để sống theo xác thịt, nhưng hãy lấy tình yêu thương mà phục vụ nhau, 14. bởi vì cả luật pháp được tóm lại trong một lời nầy: “Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.” 15. Nhưng nếu anh em cứ cắn nuốt nhau thì hãy coi chừng, anh em có thể tiêu diệt lẫn nhau.
16. Vì vậy tôi nói: Hãy bước đi theo Thánh Linh, đừng thỏa mãn những đam mê của xác thịt. 17. Bởi vì xác thịt đam mê những điều nghịch với Thánh Linh – Thánh Linh nghịch với xác thịt; hai bên đối nghịch nhau như vậy, cho nên anh em không làm được những điều mình muốn. 18. Tuy nhiên nếu anh em được Thánh Linh dẫn dắt, anh em không ở dưới luật pháp. 19. Công việc của xác thịt thật là rõ ràng: Gian dâm, nhơ bẩn, nhục dục, 20. sùng kính thần tượng, ma thuật, thù hận, xung đột, ghen ghét, giận dữ, cãi cọ, chia rẽ, bè đảng, 21. ganh tị, say sưa, nhậu nhẹt, và những điều tương tự. Tôi cảnh cáo anh em, như tôi đã từng cảnh cáo: Những ai làm những điều như thế sẽ không được hưởng vương quốc của Ðức Chúa Trời.
22. Nhưng trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, 23. khiêm nhu, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm những điều đó. 24. Hơn nữa, những người thuộc về Đấng Christ Jesus đã đóng đinh trên thập tự xác thịt cùng với những đam mê và dục vọng rồi.
25. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, hãy bước đi theo Thánh Linh. 26. Chúng ta không nên khoe khoang, khiêu khích nhau, và ganh tị lẫn nhau.

Bản Dịch 1925

1. Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. 2. Tôi là Phao-lô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép cắt bì, thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết. 3. Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bì rằng, họ buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp. 4. Anh em thảy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi. 5. Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình. 6. Vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, cái điều có giá trị, không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy.7. Anh em chạy giỏi; ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật? 8. Sự xui giục đó không phải đến từ Đấng gọi anh em. 9. Một ít men làm cho dậy cả đống bột. 10. Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy nầy, là anh em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí anh em, bất luận người nào, sẽ chịu hình phạt về điều đó. 11. Hỡi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bắt bớ nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá há chẳng phải bỏ hết rồi sao? 12. Nguyền cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em thà họ tự chặt mình là hơn!13. Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. 14. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. 15. Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau, thì hãy giữ, kẻo kẻ nầy bị diệt mất bởi kẻ khác.16. Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. 17. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. 18. Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. 19. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, 20. thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, 21. ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.22. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: 23. không có luật pháp nào cấm các sự đó. 24. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. 25. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. 26. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau.

Chú Thích: Ga-la-ti Chương: 5
V00B48C005
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top