Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Ga-la-ti Chương 4

Chú Giải Kinh Thánh: Ga-la-ti Chương 4

Chú Giải Kinh Thánh
Ga-la-ti: Chương 4

Bản Dịch Việt Ngữ

Từ nô lệ trở thành con

1. Tôi nói rằng bao lâu người thừa kế còn thơ ấu, mặc dù làm chủ tất cả, nhưng chẳng khác gì một nô lệ; 2. người ấy phải ở dưới quyền của các giám hộ và những người được ủy thác cho đến thời hạn đã được ấn định bởi người cha.
3. Chúng ta cũng vậy, khi còn thơ ấu, chúng ta bị làm nô lệ cho các thần linh thấp kém của thế gian. 4. Tuy nhiên khi kỳ hạn được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp, 5. để Ngài có thể cứu chuộc những người ở dưới luật pháp, để chúng ta có thể nhận địa vị con nuôi thiên thượng.
6. Bởi vì anh em là con, cho nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài ngự vào lòng chúng ta, rồi thốt lên: “A-ba! Cha!” 7. Như vậy, nhờ ơn của Đức Chúa Trời, anh em không còn là nô lệ nữa mà là con; và nếu là con, thì anh em cũng là người thừa kế.

Nỗi ưu tư của Phao-lô

8. Trước kia, khi chưa biết Đức Chúa Trời, anh em làm nô lệ cho những vị vốn không phải là thần; 9. Tuy nhiên, bây giờ anh em đã biết Đức Chúa Trời, hay đúng hơn là đã được Đức Chúa Trời biết đến, tại sao anh em còn trở lại với những thần linh yếu đuối và nghèo hèn đó? Anh em muốn trở lại làm nô lệ cho họ hay sao? 10. Anh em còn giữ ngày, tháng, mùa, và năm. 11. Tôi lo sợ cho anh em – lo rằng tôi đã lao nhọc vô ích vì anh em.
12. Thưa anh em, tôi nài xin anh em hãy trở nên giống tôi, bởi vì tôi cũng như anh em – anh em cũng không làm điều gì sai trái với tôi. 13. Hơn nữa, anh em biết rằng lần đầu tiên, tôi đã đến giảng Phúc Âm cho anh em trong một thể xác đau yếu; 14. mặc dù thể xác của tôi là một thử thách cho anh em, anh em đã chẳng khinh khi hay khước từ tôi, nhưng anh em đã tiếp rước tôi như một thiên sứ của Đức Chúa Trời, như chính Đấng Christ Jesus. 15. Nhưng phước hạnh ấy của anh em đâu rồi? Bởi vì tôi làm chứng cho anh em rằng, nếu có thể được, anh em cũng đã móc mắt của mình mà cho tôi. 16. Lẽ nào tôi trở nên kẻ thù của anh em vì nói sự thật với anh em hay sao?
17. Những người đó nhiệt tình với anh em không phải vì tốt, nhưng họ muốn tách anh em với chúng tôi để anh em nhiệt tình với họ. 18. Lúc nào cũng nhiệt tình về điều tốt là đúng, chứ không phải chỉ khi nào có tôi hiện diện với anh em.
19. Các con của ta! Vì các con mà ta lại phải chịu đau đớn lúc thai nghén cho đến khi Đấng Christ được thành hình trong các con! 20. Ước gì ta được ở với các con trong lúc nầy và thay đổi giọng nói của ta, bởi vì ta rất băn khoăn về các con.
21. Những người muốn sống dưới luật pháp hãy nói cho tôi biết: Anh em không nghe luật pháp nói gì hay sao? 22. Bởi vì có lời chép rằng Áp-ra-ham có hai con trai: một là con của người nữ nô lệ, một là con của người nữ tự do. 23. Nhưng con của người nữ nô lệ được sinh ra theo xác thịt, còn con của người nữ tự do được sinh ra theo lời hứa. 24. Những điều nầy ngụ ý về hai giao ước. Một là giao ước tại núi Si-na-i, sinh ra để làm nô lệ, đó là A-ga. 25. A-ga, tượng trưng cho núi Si-na-i tại Ả-rập vào lúc đó và Giê-ru-sa-lem hiện nay, bởi vì nàng cùng với các con của nàng đều làm nô lệ. 26. Nhưng người nữ tự do, biểu tượng cho Giê-ru-sa-lem thiên thượng, bà là mẹ của chúng ta. 27. Bởi vì có lời chép rằng: “Hỡi người nữ hiếm muộn, chưa cưu mang; hỡi người chưa từng chịu đau đớn trong khi sinh, hãy cất tiếng reo mừng! Vì con của người vợ son sẻ nhiều hơn con của người nữ có chồng.”
28. Thưa anh em, cũng như Y-sác, anh em là con của lời hứa. 29. Tuy nhiên giống như lúc đó, kẻ sinh ra theo xác thịt bắt bớ người sinh ra theo Thánh Linh, thì bây giờ cũng vậy.
30. Tuy nhiên Kinh Thánh nói gì? “Hãy đuổi người nữ nô lệ và con trai của nàng, bởi vì con trai của người nữ nô lệ sẽ không được thừa kế với con trai của người nữ tự do.” 31. Do đó, thưa anh em, chúng ta không phải là con của người nữ nô lệ, nhưng là con của người nữ tự do.

Bản Dịch 1925

1. Vả, tôi nói rằng người kế tự dầu là chủ của mọi vật, mà đang còn thơ ấu, thì chẳng khác chi kẻ tôi mọi; 2. phải ở dưới quyền kẻ bảo hộ và kẻ coi giữ, cho đến kỳ người cha đã định. 3. Chúng ta cũng như vậy, khi còn thơ ấu, phải phục dưới các lề thói của thế gian. 4. Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, 5. để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. 6. Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha! 7. Dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con; và nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời.8. Xưa kia, anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần vốn không phải là thần. 9. Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn trở hướng về lề thói hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư? 10. anh em hãy còn giữ ngày tháng, mùa, năm ư! 11. Tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luống công giữa anh em.12. Hỡi anh em, tôi xin anh em hãy giống như tôi; vì tôi cũng như anh em. Anh em không làm hại gì cho tôi. 13. Anh em biết rằng ấy là đang lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền Tin Lành cho anh em lần thứ nhất, 14. vì xác thịt tôi yếu đuối sanh ra sự rèn thử cho anh em mặc dầu, anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Jêsus Christ. 15. Vậy thì sự vui mừng của anh em đã trở nên thể nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, lúc bấy giờ, nếu có thể được thì anh em cũng móc con mắt mà cho tôi. 16. Tôi lấy lẽ thật bảo anh em, lại trở nên thù nghịch của anh em sao? 17. Những người đó vì anh em mà sốt sắng, thì không phải là ý tốt; nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi, hầu cho anh em sốt sắng vì họ. 18. Có lòng sốt sắng vì điều thiện thì tốt lắm, lúc nào cũng thế, không những khi tôi có mặt giữa anh em. 19. Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con, 20. ta muốn ở cùng các con và thay đổi cách nói; vì về việc các con, ta rất là bối rối khó xử.21. Hãy nói cho tôi, anh em là kẻ ưa phục dưới luật pháp, há không nghe luật pháp sao? 22. Vì có chép rằng Áp-ra-ham có hai con trai: một là con của người nữ tôi mọi, một là con của người nữ tự chủ. 23. Nhưng con của người nữ tôi mọi sanh ra theo xác thịt, con của người nữ tự chủ sanh ra theo lời hứa. 24. Cả điều đó có một nghĩa bóng: hai người nữ đó tức là hai lời giao ước, một là lời giao ước tại núi Si-na-i, sanh con ra để làm tôi mọi ấy là nàng A-ga. 25. Vả, A-ga, ấy là núi Si-na-i, trong xứ A-ra-bi; khác nào như thành Giê-ru-sa-lem bây giờ, thành đó với con cái mình đều làm tôi mọi. 26. Nhưng thành Giê-ru-sa-lem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta. 27. Vì có lời chép: Hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sanh nở chi hết, hãy vui mừng; Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sanh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bựt tiếng reo cười, Vì con cái của vợ bị để sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng. 28. Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Y-sác, là con của lời hứa. 29. Nhưng, như bấy giờ, kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo Thánh Linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy. 30. Song Kinh Thánh, có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó; vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. 31. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là người nữ tự chủ.

Chú Thích: Ga-la-ti Chương: 4
V00B48C004
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top