Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Ga-la-ti Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh: Ga-la-ti Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh
Ga-la-ti: Chương 1

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời chào thăm

1. Phao-lô, là sứ đồ, không phải do loài người sai phái hay được ủy quyền từ loài người, nhưng qua Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Trời, là Cha, tức là Đấng đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại, 2. cùng với tất cả anh em đang ở với tôi, gởi đến các hội thánh tại Ga-la-ti.
3. Nguyện ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta và từ Chúa là Đức Chúa Jesus Christ đến cùng anh em. 4. Ngài là Đấng đã phó chính Ngài vì tội lỗi của chúng ta, để cứu chúng ta thoát khỏi đời gian ác này, theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và Cha của chúng ta. 5. Nguyện Ngài được vinh hiển đời đời. A-men.

Không có Phúc Âm nào khác

6. Tôi lấy làm ngạc nhiên vì anh em đã vội vàng lìa bỏ Đấng đã gọi anh em trong ân điển của Đấng Christ mà theo một phúc âm khác. 7. Đó không phải là một phúc âm khác, nhưng có những kẻ quấy nhiễu anh em và muốn thay đổi Phúc Âm của Đấng Christ. 8. Tuy nhiên thậm chí chúng tôi, hay là một thiên sứ nào từ trời, truyền cho anh em một phúc âm trái ngược với điều chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người đó đáng bị nguyền rủa! 9. Như trước đây chúng tôi đã nói, và bây giờ tôi nhắc lại, nếu có người nào truyền cho anh em một phúc âm trái ngược với điều anh em đã nhận, thì người đó đáng bị nguyền rủa. 10. Còn tôi, hiện nay tôi đang tìm kiếm sự chấp thuận của loài người hay là của Đức Chúa Trời? Nếu tôi làm vui lòng loài người, tôi không phải là đầy tớ của Đấng Christ.

Chức vụ sứ đồ của Phao-lô

11. Thưa anh em, tôi muốn cho anh em biết rằng Phúc Âm mà tôi đã truyền không phải đến từ loài người; 12. bởi vì tôi đã không nhận, hoặc được dạy về Phúc Âm này, từ một người nào, nhưng tôi đã nhận qua sự mặc khải của Đức Chúa Jesus Christ.
13. Chắc anh em đã nghe về đời sống trước kia của tôi khi còn trong Do Thái giáo. Tôi đã tàn bạo bách hại và cố tiêu diệt Hội Thánh của Đức Chúa Trời. 14. Trong Do Thái giáo, tôi đã vượt xa nhiều người cùng tuổi với tôi, bởi vì lòng tôi quá sốt sắng với các truyền thống của tổ phụ tôi.
15. Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã biệt riêng tôi ra trước khi tôi được sanh ra và đã gọi tôi qua ân điển của Ngài, vui lòng 16. bày tỏ Con của Ngài trong tôi, để rồi tôi có thể rao truyền về Con của Ngài ở giữa các dân ngoại, thì tôi không bàn với một người nào. 17. Tôi cũng không đi lên Giê-ru-sa-lem để gặp những người đã là sứ đồ trước tôi, nhưng tôi liền đi qua xứ A-ra-bi, và sau đó trở về Đa-mách. 18. Ba năm sau đó, tôi đi lên Giê-ru-sa-lem viếng thăm Sê-pha và ở với ông mười lăm ngày; 19. nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, ngoại trừ Gia-cơ là em trai của Chúa.
20. Những gì tôi viết cho anh em là thật, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi không nói dối! 21. Sau đó tôi đã đi đến những khu vực thuộc Sy-ri và Si-li-ci. 22. Đối với các hội thánh trong Đấng Christ tại Giu-đê, tôi vẫn còn là người lạ mặt; 23. họ chỉ nghe nói: “Người đã bắt bớ chúng ta trước đây bây giờ đang rao truyền đức tin mà người đã từng cố gắng tiêu diệt.” 24. Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời vì cớ tôi.

Bản Dịch 1925

1. Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Jêsus Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, 2. cùng hết thảy anh em ở với tôi, gởi cho các Hội thánh ở xứ Ga-la-ti: 3. nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta, 4. là Đấng phó mình vì tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác nầy, y theo ý muốn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, 5. nguyền Ngài được vinh hiển đời đời vô cùng! A-men.6. Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Jêsus Christ, đặng theo tin lành khác. 7. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin Lành của Đấng Christ. 8. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them! 9. Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị a-na-them! 10. Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời? Hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.11. Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng, Tin Lành mà tôi đã truyền, chẳng phải đến từ loài người đâu; 12. vì tôi không nhận và cũng không học Tin Lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Jêsus Christ.13. Vả, anh em đã nghe lúc trước tôi theo giáo Giu-đa, cách cư xử của tôi là thể nào, tôi bắt bớ và phá tán Hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng; 14. tôi tấn tới trong giáo Giu-đa hơn nhiều người cùng tuổi cùng nước với tôi, tôi là người sốt sắng quá đỗi về cựu truyền của tổ phụ tôi. 15. Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng 16. bày tỏ Con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền Con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. 17. Tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến cùng những người đã làm sứ đồ trước tôi, song tôi đi qua xứ A-ra-bi; sau rồi trở về thành Đa-mách. 18. Kế đó, mãn ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, đặng làm quen với Sê-pha, và tôi ở với người mười lăm ngày; 19. nhưng tôi không thấy một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là anh em của Chúa. 20. Thật, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi quyết rằng điều tôi viết cho anh em đây chẳng phải là điều dối. 21. Sau lại, tôi đi qua các miền thuộc xứ Sy-ri và xứ Si-li-si, 22. bấy giờ tôi còn là kẻ lạ mặt trong các Hội thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ. 23. chỉn các hội đó có nghe rằng: Người đã bắt bớ chúng ta ngày trước, nay đang truyền đạo mà lúc bấy giờ người cố sức phá. 24. Vậy thì, các hội đó vì cớ tôi khen ngợi Đức Chúa Trời.

Chú Thích: Ga-la-ti Chương: 1
V00B48C001
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top