Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô Chương 13

Chú Giải Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô Chương 13

Chú Giải Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô: Chương 13

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đây là lần thứ ba tôi đến với anh em. “Mọi vấn đề sẽ được xác lập dựa trên lời của hai hoặc ba nhân chứng.” 2. Trong chuyến đến thăm anh em lần thứ hai, tôi đã cảnh cáo những người trước đây đã phạm tội, và tất cả mọi người khác. Bây giờ khi đang vắng mặt, tôi cảnh cáo rằng nếu tôi đến một lần nữa, tôi sẽ không dung thứ. 3. Anh em đòi hỏi một bằng chứng Đấng Christ phán qua tôi; Ngài không mềm yếu đối với anh em đâu, nhưng Ngài là Đấng đầy uy quyền ở giữa anh em. 4. Dù Ngài đã chịu đóng đinh vào thập tự trong sự yếu đuối, nhưng Ngài đang sống với quyền năng của Đức Chúa Trời. Cũng vậy, chúng tôi yếu đuối trong Ngài, nhưng chúng tôi sẽ sống với Ngài bằng quyền năng của Đức Chúa Trời để đối xử với anh em.
5. Hãy tự tra xét chính mình, xem anh em có đang ở trong đức tin hay không. Hãy tự kiểm chứng chính mình! Hay là anh em không nhận biết rằng Đức Chúa Jesus Christ đang ở trong chính anh em hay sao? Nếu không, anh em là những người không đạt tiêu chuẩn. 6. Tôi hy vọng anh em sẽ biết rằng chúng tôi không phải là những người không đạt tiêu chuẩn.
7. Nhưng tôi cầu xin Đức Chúa Trời để anh em không làm những gì sai trái, không phải để chứng tỏ chúng tôi đạt tiêu chuẩn, nhưng để anh em có thể làm những điều đúng, cho dù chúng tôi có thể bị xem như không đạt tiêu chuẩn. 8. Bởi vì chúng tôi không có năng lực gì để nghịch lại chân lý, nhưng chỉ thuận theo chân lý. 9. Chúng tôi vui mừng vì lúc chúng tôi yếu đuối, thì anh em có thể được mạnh mẽ. Nhưng hãy nhớ điều này: chúng tôi cầu xin cho sự trọn thành của anh em. 10. Vì vậy, khi đang vắng mặt, tôi viết điều nầy để khi có mặt, tôi khỏi phải sử dụng cách nghiêm khắc thẩm quyền mà Chúa đã ban cho tôi, là thẩm quyền để xây dựng chứ không phải để hủy hoại.
11. Cuối cùng, thưa anh em: Hãy vui mừng, hãy trọn thành, hãy khích lệ nhau, hãy đồng một tâm trí, hãy thuận hòa. Đức Chúa Trời của tình yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em.
12. Hãy chào nhau với một nụ hôn thánh.
13. Tất cả thánh đồ chào thăm anh em.
14. Nguyện ân điển của Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự tương giao của Đức Thánh Linh, ở với tất cả anh em.

Bản Dịch 1925

1. Nầy là lần thứ ba mà tôi sẽ đi đến nơi anh em. Mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng. 2. Điều đó tôi đã nói rồi, bây giờ lại nói trước nữa, ngày nay tôi dầu vắng mặt, nhưng không khác lúc tôi ở với anh em lần thứ hai: tôi rao cho kẻ trước có phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi lại đến, thì chẳng dung thứ chi hết, 3. vì anh em phải có một bằng cớ rằng Đấng Christ phán bởi tôi, tức là Đấng đối với anh em chẳng phải là yếu đuối đâu, bèn là mạnh mẽ ở giữa anh em vậy. 4. Bởi vì, dầu Ngài nhân sự yếu đuối đã bị đóng đinh vào thập tự giá, nhưng Ngài sống bởi quyền phép Đức Chúa Trời; chúng tôi cũng vậy, dầu là yếu đuối trong Ngài, nhưng nhờ quyền phép Đức Chúa Trời thì cũng sẽ sống với Ngài, đặng làm việc giữa anh em.5. Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình: anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Jêsus Christ ở trong anh em sao? miễn là anh em không đáng bị bỏ. 6. Song tôi mong anh em nhận biết rằng chúng tôi chẳng đáng bị bỏ. 7. Nhưng chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời cho anh em đừng làm việc ác nào, chẳng phải để tỏ ra chính chúng tôi được ưng chịu, song hầu cho anh em làm điều thiện, mặt dầu chúng tôi như đáng bị bỏ. 8. Vì chúng tôi chẳng có thể nghịch cùng lẽ thật, nhưng chỉ có thể thuận theo lẽ thật. 9. Dầu chúng tôi yếu đuối, miễn là anh em được mạnh mẽ thì chúng tôi cũng vui mừng; và điều chúng tôi cầu xin, ấy là cho anh em được nên trọn vẹn. 10. Vậy nên khi vắng mặt, tôi viết những điều nầy, để khi tôi có mặt, không dùng thẳng phép, theo quyền Chúa ban cho tôi, để gây dựng chớ không phải để hủy diệt.11. Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. 12. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Hết thảy thánh đồ chào anh em.13. Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!

Chú Thích: II Cô-rinh-tô Chương: 13
V00B47C013
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top