Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô Chương 9

Chú Giải Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô Chương 9

Chú Giải Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô: Chương 9

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Thật là thừa thãi để tôi viết cho anh em về việc trợ giúp cho các thánh đồ. 2. Bởi vì tôi biết lòng nhiệt thành của anh em, và tôi đã khoe về anh em với người Ma-xê-đô-nia rằng người A-chai đã chuẩn bị cách đây một năm rồi – và lòng nhiệt thành của anh em đã giục giã rất nhiều người.
3. Tuy nhiên, tôi đã gởi những anh em nầy đi để niềm tự hào của chúng tôi về anh em không trở thành vô ích trong vấn đề này; và để anh em có thể chuẩn bị như lời tôi đã nói; 4. nếu không khi những người Ma-xê-đô-nia đến với tôi, và thấy anh em chưa chuẩn bị, thì chúng tôi – nếu không muốn nói là cả anh em nữa – sẽ bị xấu hổ, bởi vì đã tin tưởng như vậy. 5. Cho nên, tôi nghĩ rằng cần phải thúc giục vài người đến với anh em trước, và chuẩn bị sẵn phần quyên góp mà anh em đã hứa, để việc quyên góp nầy được sẵn sàng như là một tặng phẩm tự nguyện chứ không phải do ép buộc.
6. Hãy nhớ điều nầy: Ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. 7. Mỗi người nên hiến tặng tùy theo lòng mình đã định, không phải buồn rầu hay bị ép buộc, bởi vì Đức Chúa Trời yêu mến người hiến tặng cách vui lòng. 8. Đức Chúa Trời có quyền ban tất cả ân phước dồi dào cho anh em, để trong mọi cách, đáp ứng mọi nhu cầu, và anh em còn có dư dật để làm mọi việc lành. 9. Như có chép rằng: “Người ban phát rộng rãi, người hiến tặng cho người nghèo, sự công chính của người tồn tại mãi mãi.”
10. Và Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo và bánh làm thức ăn, sẽ chu cấp, sẽ làm cho sinh sôi nảy nở hạt giống mà anh em đã gieo, sẽ gia tăng bông trái về sự công chính của anh em, 11. làm cho anh em được phong phú trong mọi sự, để sản sinh ra tất cả những việc từ thiện; và qua chúng ta, sự cảm tạ được dâng lên cho Đức Chúa Trời. 12. Bởi vì công tác phục vụ nầy không những đáp ứng nhu cầu của các thánh đồ, nhưng sự cảm tạ Đức Chúa Trời qua nhiều người được tuôn tràn; 13. nhờ vào bằng chứng của sự phục vụ nầy, họ tôn vinh Đức Chúa Trời, bởi vì anh em đã vâng phục Phúc Âm của Đấng Christ mà anh em đã xưng nhận, và tham gia vào sự trợ giúp rộng rãi cho họ và cho mọi người; 14. và họ sẽ cầu nguyện cho anh em, trông mong anh em, dựa trên ân điển kỳ diệu Đức Chúa Trời đã ban cho anh em.
15. Cảm tạ Đức Chúa Trời bởi vì sự ban cho của Ngài thật không thể nào mô tả!

Bản Dịch 1925

1. Vả lại, về sự giúp đỡ thánh đồ, thì không cần viết thêm cho anh em nữa. 2. Vì tôi biết anh em sẵn lòng, và tôi khoe mình về anh em với người Ma-xê-đoan, nói rằng người A-chai đã sắm sẵn từ năm ngoái; lòng sốt sắng của anh em lại đã giục lòng nhiều người khác. 3. Song tôi đã sai các anh em kia đến cùng anh em, hầu cho lời tôi khen anh em khỏi ra vô ích trong điều nầy, và hầu cho anh em sẵn sàng như lời tôi đã nói. 4. Tôi e rằng nếu người Ma-xê-đoan đến với tôi, thấy anh em không sẵn, thì sự tin cậy đó đổi nên điều hổ thẹn cho chúng tôi chăng, còn anh em không kể đến. 5. Vậy tôi nghĩ cần phải xin các anh em kia đi trước chúng tôi đến cùng anh em, và cần phải sắm sẵn của bố thí mà anh em đã hứa, hầu cho của ấy sẵn sàng như một việc bởi lòng thành, chẳng phải bởi ý gắng gượng.6. Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. 7. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng. 8. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành, 9. như có chép rằng: Người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo; Sự công bình của người còn đời đời. 10. Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều, Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. 11. Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. 12. Vì việc phát tiền bố thí dường ấy chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. 13. Bởi việc đó họ đã biết lòng rộng rãi của anh em, thì ngợi khen Đức Chúa Trời vì anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo Tin Lành của Đấng Christ, và vì cớ lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với họ cùng với mọi người. 14. Họ lại cầu nguyện cho anh em, yêu anh em cách âu yếm, vì cớ Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi. 15. Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!

Chú Thích: II Cô-rinh-tô Chương: 9
V00B47C009
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top