Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô Chương 8

Chú Giải Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô Chương 8

Chú Giải Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô: Chương 8

Bản Dịch Việt Ngữ

Nhắc nhở về sự quyên góp giúp các tín hữu

1. Thưa anh em! Chúng tôi muốn anh em biết về ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho các Hội Thánh tại Ma-xê-đô-nia: 2. Giữa những hoạn nạn thử thách, nhưng họ đầy dẫy sự vui mừng, và sự nghèo khổ của họ càng sâu chừng nào, thì lòng rộng rãi của họ lại càng phong phú nhiều hơn chừng đó. 3. Bởi vì tôi làm chứng rằng họ đã tự nguyện theo khả năng – và cũng vượt quá khả năng nữa – 4. họ đã khẩn khoản thỉnh cầu chúng tôi làm ơn cho họ được dự phần trong sự phục vụ các thánh đồ. 5. Và rồi, không chỉ như chúng tôi mong đợi, nhưng theo ý của Đức Chúa Trời, trước hết họ đã dâng chính mình họ cho Chúa, rồi cho chúng tôi.
6. Vì vậy, chúng tôi đã khích lệ Tít cũng hãy hoàn tất công việc từ thiện nầy với anh em, như anh ấy đã khởi đầu. 7. Giống như anh em đã vượt trội trong mọi việc: Trong đức tin, trong lời nói, trong tri thức, trong lòng nhiệt thành, và trong tình yêu mà anh em đã dành cho chúng tôi, vì vậy anh em cũng nên vượt trội trong việc từ thiện nầy.
8. Tôi nói không phải để ra lệnh, nhưng xuyên qua lòng nhiệt thành đối với những người khác cũng sẽ chứng minh được lòng yêu thương chân thành của anh em. 9. Bởi vì anh em biết ân điển của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo khó vì anh em, để qua sự nghèo khó đó, anh em có thể trở nên giàu có.
10. Tôi góp ý về việc nầy: đó là vì lợi ích cho anh em – là những người không chỉ làm, nhưng mong ước làm, và đã bắt đầu cách đây một năm. 11. Vì vậy, bây giờ hãy hoàn tất điều đang làm – như anh em đã khao khát mong ước thế nào, hãy hoàn tất theo khả năng của anh em cũng như vậy. 12. Nếu ai sẵn sàng để trao tặng thì sẽ được nhận theo điều người đó có, chứ không phải trên điều người đó không có.
13. Không phải vì để cho những người khác được dễ dàng, mà anh em phải gánh nặng, nhưng vì sự quân bình. 14. Trong lúc nầy, sự dư dật của anh em được giúp cho những người đang có nhu cầu, để sự dư dật của họ có thể giúp cho những nhu cầu của anh em. Như vậy là quân bình. 15. Như lời được chép rằng: “Người thu nhiều cũng không dư, người thu ít cũng chẳng thiếu.”

Giới thiệu Tít và các bạn đồng hành

16. Tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đấng đã đặt vào lòng Tít cùng một mối quan tâm nhiệt thành về anh em; 17. bởi vì chẳng những anh ấy đã chấp nhận lời thỉnh nguyện, nhưng chính anh ấy cũng hăng hái tự nguyện để đến với anh em. 18. Chúng tôi cũng cử một anh em cùng đi với Tít, đây là người được tất cả các Hội Thánh khen ngợi về Phúc Âm; 19. không phải chỉ bây giờ, nhưng người đó cũng được các Hội Thánh chỉ định đi với chúng tôi trong công việc từ thiện nầy được điều hành bởi chúng tôi để đem vinh quang về cho chính Chúa, và thể hiện sự sẵn sàng của chúng ta; 20. hãy tránh chuyện này, để không ai trong chúng ta bị than phiền về số tiền lớn lao được điều hành bởi chúng ta. 21. Chúng tôi cẩn trọng không phải chỉ làm điều đúng trước mặt Chúa, nhưng cũng trước mặt nhiều người.
22. Và chúng tôi cũng cử một anh em của chúng tôi cùng đi với họ – đây là người chúng tôi đã thử nghiệm và đã chứng tỏ nhiệt thành trong nhiều việc, nhưng bây giờ càng nhiệt thành hơn, bởi vì người đó rất tin tưởng nơi anh em. 23. Bất luận về Tít, là một cộng sự của tôi và là người làm việc vì anh em; hay những anh em của chúng tôi, họ là những sứ đồ của các Hội Thánh, làm vinh quang cho Đấng Christ. 24. Vì vậy, hãy bày tỏ cho họ bằng chứng về tình yêu thương của anh em, cũng như niềm tự hào của chúng tôi về anh em trước mặt các Hội Thánh.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các Hội thánh ở xứ Ma-xê-đoan: 2. đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng, và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. 3. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình, hoặc cũng quá sức nữa, 4. và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự giùm giúp các thánh đồ. 5. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa, và sau lại cho chúng tôi, theo ý muốn Đức Chúa Trời. 6. Vậy nên chúng tôi đã khuyên Tít đi đến nơi anh em để làm trọn việc nhơn đức nầy, như người đã khởi sự làm. 7. Vậy thì, như anh em đều trổi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chủ ý làm cho trổi hơn về việc nhơn đức nầy.8. Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy anh em; nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng, thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thực của lòng yêu thương anh em là thể nào. 9. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. 10. Ấy là ý tôi ngỏ cho anh em; ý đó có ích cho anh em, vì từ năm trước, anh em đã là người thứ nhất, chẳng những ra tay làm việc nầy, lại vui lòng mà làm nữa. 11. Vậy bây giờ, hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thể nào thì làm cho trọn theo tài năng mình. 12. Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm, thì được đẹp ý theo điều mình có, chớ chẳng theo điều mình không có. 13. Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng tíu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. 14. Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em, như vậy là bằng nhau, 15. theo lời chép rằng: Kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi.16. Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự Ngài đã xui lòng Tít cũng ân cần với anh em thể ấy; 17. vì người nghe lời tôi khuyên, và cũng bởi lòng sốt sắng, thì người tự ý đi đến thăm anh em. 18. Chúng tôi có sai một người anh em cùng đi, là người có tiếng khen đồn khắp trong các Hội thánh, tại những điều người đã làm vì đạo Tin Lành. 19. Vả lại, người đã được các Hội thánh chọn lựa, để làm bạn đi đường cùng chúng tôi trong việc nhơn đức nầy, là việc chúng tôi làm trọn để tỏ vinh hiển chính mình Chúa ra, và để làm chứng về ý tốt của chúng tôi. 20. Chúng tôi nhờ đó tránh khỏi tiếng trách móc về sự dùng tiền góp nhiều như vậy; 21. vì chúng tôi tìm tòi điều lành, chẳng những ở trước mặt Chúa, mà cũng ở trước mặt người ta nữa. 22. Chúng tôi lại sai một người trong anh em chúng tôi đi với họ, là người có lòng sốt sắng mà đòi phen chúng tôi đã thử thách trong nhiều dịp; lần nầy, vì cớ người có lòng rất tin cậy anh em, thì chắc là càng sốt sắng hơn. 23. Ấy vậy, nói về Tít, thì là bạn bè tôi, và là người cùng làm việc với tôi ở nơi anh em; còn như hai anh em kia, là sứ giả của các Hội thánh, tức là sự vinh hiển của Đấng Christ. 24. Vậy, anh em ở trước mặt các Hội thánh, hãy tỏ chứng cớ của sự yêu thương mình, và bày ra cho họ biết chúng tôi có cớ khoe mình nơi họ vì anh em.

Chú Thích: II Cô-rinh-tô Chương: 8
V00B47C008
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top