Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô Chương 3

Chú Giải Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô Chương 3

Chú Giải Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô: Chương 3

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Có phải chúng tôi cần phải bắt đầu tự giới thiệu chính mình trở lại hay sao? Hay là giống như những người khác, chúng tôi cần phải có thư giới thiệu đến anh em, hay là từ anh em? 2. Chính anh em là bức thư của chúng tôi, được viết trong lòng của chúng tôi, đang được mọi người biết và đọc. 3. Anh em chứng tỏ rằng anh em là một bức thư của Đấng Christ, được viết bởi chức vụ của chúng tôi, không phải viết bằng mực mà bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, không phải trên những bảng đá mà trên những bảng lòng của con người.
4. Bây giờ, nhờ Đấng Christ, chúng tôi có được sự tin tưởng như vậy nơi Đức Chúa Trời. 5. Không phải chúng tôi có đủ khả năng từ chính mình để nghĩ rằng chính mình có thể làm được điều gì, nhưng khả năng của chúng tôi thuộc về Đức Chúa Trời, 6. là Đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới, không phải bằng văn tự, nhưng bằng Thánh Linh, bởi vì văn tự giết chết, nhưng Thánh Linh ban sự sống.
7. Nếu chức vụ của sự chết, được khắc bằng văn tự trên những bảng đá, còn được vinh quang, đến nỗi con dân Y-sơ-ra-ên không thể nhìn vào mặt của Môi-se – vì hào quang trên mặt của ông, dù là hào quang chóng phai tàn – 8. thì chức vụ của Thánh Linh lại không vinh quang hơn hay sao? 9. Bởi vì nếu chức vụ của sự kết án còn được vinh quang, thì chức vụ của sự công chính lại càng vinh quang bội phần hơn là dường nào! 10. Thật vậy, trong trường hợp nầy, điều đã từng được vinh quang sẽ không còn là vinh quang nữa, khi so sánh với vinh quang vượt trội nầy. 11. Bởi vì nếu điều chóng phai tàn còn được vinh quang, thì điều trường tồn lại càng vinh quang bội phần hơn là dường nào!
12. Bởi vì có niềm hy vọng như vậy cho nên chúng tôi rất mạnh dạn, 13. không giống như Môi-se lấy màn che mặt mình để con dân Y-sơ-ra-ên không thấy kết cuộc của điều đang phai tàn. 14. Tuy nhiên, tâm trí của họ bị cứng cỏi, bởi vì cho đến ngày nay, khi đọc Cựu Ước, cùng một tấm màn ấy vẫn còn đó, chưa được cất đi; chỉ trong Đấng Christ mới được cất bỏ. 15. Thật vậy, cho đến ngày nay, khi Môi-se được đọc, tấm màn vẫn đang nằm trên tấm lòng của họ. 16. Tuy nhiên, khi nào một người trở lại với Chúa, tấm màn đó được cất đi. 17. Chúa là Thánh Linh, nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do. 18. Tất cả chúng ta – không che mặt, chiêm ngưỡng vinh quang Chúa như đang nhìn vào một tấm gương – đang được biến đổi để trở thành cùng một hình ảnh, từ vinh quang đến vinh quang, như đến từ Chúa, là Thánh Linh.

Bản Dịch 1925

1. Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô mình, hay là như người khác cần có thơ gởi gắm cho anh em, hoặc nhờ thơ gởi gắm của anh em sao? 2. Ấy chính anh em là thơ gởi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc. 3. Vả, rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em.4. Nầy là sự tin chắc của chúng tôi nhờ Đấng Christ mà có trong Đức Chúa Trời: 5. không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời; 6. và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống.7. Vả, nếu chức vụ về sự chết, chạm chữ trên bảng đá, đã là vinh hiển lắm đến nỗi con cái Y-sơ-ra-ên không có thể ngó trên mặt Môi-se, vì cớ sự sáng láng trên mặt người, dầu là tạm, 8. phương chi chức vụ của Thánh Linh càng vinh hiển hơn biết bao! 9. Vậy, nếu chức vụ về sự định tội còn được vinh hiển, thì chức vụ về sự công bình được vinh hiển hơn bội phần. 10. Vả lại, cái điều được vinh hiển trong chức vụ thứ nhất biến đi bởi sự vinh hiển rất cao hơn của chức vụ thứ nhì; 11. vì nếu sự phải qua đi còn có lúc vinh hiển thay, phương chi sự bền ở sẽ có vinh hiển dường nào nữa!12. Vậy, chúng ta có sự trông cậy dường ấy, nên được rất tự do, 13. chúng ta chẳng làm như Môi-se lấy màn che mặt mình, hầu cho con cái Y-sơ-ra-ên không trông thấy cuối cùng của sự sáng láng phải qua. 14. Nhưng lòng họ đã cứng cỏi; vì đến ngày nay, khi họ đọc Cựu Ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi, bởi chưng ấy là trong Đấng Christ mà màn đó biến đi. 15. Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. 16. Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa, thì màn ấy mới cất khỏi. 17. Vả, Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó. 18. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.

Chú Thích: II Cô-rinh-tô Chương: 3
V00B47C003
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top