Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô Chương 16

Chú Giải Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô Chương 16

Chú Giải Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô: Chương 16

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Bây giờ, về việc quyên góp cho các thánh đồ, như tôi đã hướng dẫn cho các Hội Thánh thuộc vùng Ga-la-ti, anh em cũng hãy làm như vậy. 2. Vào mỗi ngày đầu tiên của tuần lễ, mỗi người trong anh em hãy dành dụm một phần tùy khả năng của mình – để riêng ra – đừng đợi khi tôi đến rồi mới quyên góp. 3. Rồi khi tôi đến, tôi sẽ gởi những người mà anh em tín nhiệm cùng với những bức thư và tặng phẩm của anh em đến Giê-ru-sa-lem. 4. Nếu thuận tiện cho tôi cùng đi, những người đó sẽ đi với tôi.
5. Tôi sẽ đến thăm anh em khi tôi qua Ma-xê-đô-ni-a, bởi vì tôi dự định qua Ma-xê-đô-ni-a. 6. Tôi có thể lưu lại với anh em – hoặc thậm chí tôi sẽ ở lại cả mùa đông – để anh em đưa tôi đi đến nơi nào tôi đi. 7. Nếu Chúa cho phép, lần nầy tôi không chỉ muốn gặp anh em trên đường đi mà thôi, nhưng tôi hy vọng sẽ lưu lại một thời gian với anh em. 8. Nhưng tôi sẽ ở lại Ê-phê-sô cho đến lễ Ngũ Tuần, 9. bởi vì có một cánh cửa rộng lớn và hữu hiệu đã mở ra cho tôi, mặc dù vẫn còn có nhiều chống đối.
10. Nếu Ti-mô-thê có đến, anh em hãy gặp, và để anh ấy có thể ở với anh em mà không sợ hãi, bởi vì anh ấy cũng làm việc cho Chúa như chính tôi vậy. 11. Cho nên, đừng ai xem thường anh ấy. Hãy tiễn anh ấy thượng lộ bình an để anh ấy có thể đến với tôi; bởi vì tôi đang trông đợi anh ấy cùng với những anh em khác.
12. Còn về A-pô-lô, là người anh em, tôi đã cố thuyết phục anh ấy cùng với những anh em khác đến với anh em, nhưng cuối cùng anh ấy chưa muốn đi như anh ấy nên đi; tuy nhiên anh ấy sẽ đến khi anh ấy có dịp tiện.
13. Hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy hành động như những người trưởng thành, hãy can đảm và mạnh mẽ. 14. Mọi điều anh em làm, hãy làm với tình yêu thương.
15. Thưa anh em, bây giờ tôi khuyên anh em – anh em biết những người trong gia đình Sê-pha-na, là những trái đầu mùa tại vùng A-chai – họ đã hết lòng phục vụ các thánh đồ, 16. để anh em cũng thuận phục những người như vậy, và tất cả những người đang hiệp tác và làm việc. 17. Tôi rất vui vì Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ đến đây; họ đã bù đắp lại sự khiếm khuyết của anh em; 18. bởi vì những người đó đã làm tươi mới tinh thần của tôi và của anh em. Cho nên, hãy quý trọng những người như vậy.
19. Các Hội Thánh tại vùng A-si-a chào thăm anh em. A-qui-la, Bê-rít-sin, và Hội Thánh tại nhà của họ, gửi lời thăm nhiệt thành đến các anh em trong Chúa. 20. Tất cả các anh em tại đây chào thăm anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. 21. Lời chào thăm do chính tay của Phao-lô viết.
22. Nếu có ai không yêu mến Chúa, người đó phải bị nguyền rủa! Nguyện Ma-ra-na-tha!
23. Ân điển của Chúa, là Đức Chúa Jesus, ở với anh em!
24. Tình yêu của tôi dành cho tất cả anh em trong Đấng Christ Jesus.

Bản Dịch 1925

1. Về việc góp tiền cho thánh đồ, thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các Hội thánh xứ Ga-la-ti. 2. Cứ ngày đầu tuần lễ. mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắt lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. 3. Khi tôi đến, tôi sẽ sai những kẻ mà anh em đã chọn cầm thơ tôi đi, đặng đem tiền bố thí của anh em đến thành Giê-ru-sa-lem. 4. Ví bằng việc đáng chính mình tôi phải đi, thì những kẻ ấy sẽ đi với tôi.5. Vậy, tôi sẽ đến cùng anh em sau khi ghé qua xứ Ma-xê-đoan, vì tôi phải ghé qua xứ Ma-xê-đoan. 6. Có lẽ tôi trú lại nơi anh em, hoặc cũng ở trọn mùa đông tại đó nữa, để anh em đưa tôi đến nơi tôi muốn đi. 7. Lần nầy tôi chẳng muốn chỉ gặp anh em trong khi ghé qua mà thôi; nếu Chúa cho phép, thì tôi rất mong ở cùng anh em ít lâu. 8. Nhưng tôi sẽ ở lại thành Ê-phê-sô cho đến lễ Ngũ Tuần, 9. vì tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch.10. Nếu Ti-mô-thê đến thăm anh em, hãy giữ cho người khói sợ sệt gì trong anh em: vì người cũng làm việc cho Chúa như chính mình tôi vậy. 11. Nên chớ có ai khinh người, hãy đưa người đi về bình an, hầu cho người đến cùng tôi, vì tôi đương đợi người đồng đến với anh em.12. Còn như anh em chúng ta là A-bô-lô tôi thường cố khuyên người đi với anh em đây mà đến cùng các anh em, nhưng hiện nay người chắc chưa khứng đi; người sẽ đi trong khi có dịp tiện.13. Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. 14. Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm.15. Hỡi anh em, còn một lời dặn nữa: anh em biết rằng nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ. 16. Vậy, hãy kính phục những người thể ấy, và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta. 17. Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ đến đây, tôi lấy làm vui mừng lắm; các người ấy đã bù lại sự anh em thiếu thốn, 18. vì các người ấy đã làm cho yên lặng tâm thần của tôi và của anh em. Hãy biết quí trọng những người dường ấy.19. Các Hội thánh ở xứ A-si chào thăm anh em. A-qui-la và Bê-rít-sin gởi lời chào anh em trong Chúa, Hội thánh hiệp trong nhà hai người ấy cũng vậy. 20. Hết thảy anh em đây chào thăm các anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau.21. Tôi là Phao-lô, chính tay tôi viết chào thăm anh em. 22. Bằng có ai không kính mến Chúa, thì phải bị a-na-them! Ma-ra-na-tha. 23. Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ ở với anh em! 24. Lòng yêu thương của tôi ở với hết thảy anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Chú Thích: I Cô-rinh-tô Chương: 16
V00B46C016
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top