Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô Chương 15

Chú Giải Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô Chương 15

Chú Giải Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô: Chương 15

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Thưa anh em, tôi muốn nói rõ cho anh em về Tin Lành mà tôi đã giảng cho anh em, là Tin Lành mà anh em đã tiếp nhận và anh em đang đứng vững trong đó, 2. nhờ Tin Lành đó anh em được cứu rỗi, nếu anh em giữ vững lời tôi đã giảng cho anh em; nếu không, anh em tin cũng vô ích.

Sự phục sinh của Đấng Christ

3. Trước hết, tôi đã truyền cho anh em điều mà chính tôi đã nhận, đó là Đấng Christ đã chịu chết vì tội của chúng ta theo lời Kinh Thánh; 4. Ngài đã bị chôn; Ngài đã sống lại vào ngày thứ ba theo lời Kinh Thánh; 5. rồi Ngài đã xuất hiện cho Sê-pha, kế đến là nhóm mười hai sứ đồ. 6. Sau đó, Ngài đã xuất hiện cho hơn năm trăm anh em cùng một lúc; phần lớn trong số đó hiện nay vẫn còn, mặc dù có vài người đã ngủ. 7. Sau đó, Ngài đã xuất hiện cho Gia-cơ, rồi cho tất cả các sứ đồ. 8. Cuối cùng, Ngài cũng hiện ra cho tôi, như một thai nhi được sinh không đúng thời hạn. 9. Bởi vì tôi là người nhỏ nhất trong các sứ đồ – tôi không xứng đáng được gọi là sứ đồ, vì tôi đã bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời. 10. Nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, tôi trở thành người như tôi hiện nay – và ân điển của Ngài ban cho tôi không phải là vô ích, bởi vì tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả các sứ đồ; tuy nhiên không phải tôi, nhưng ân điển của Đức Chúa Trời ở với tôi. 11. Vì vậy, dù tôi – hay các sứ đồ – chúng tôi đang giảng như vậy, và anh em đã tin như vậy.

Sự phục sinh của người chết

12. Như thế, nếu Đấng Christ được giảng là Ngài đã sống lại từ cõi chết, thì tại sao có vài người trong anh em nói rằng không có sự sống lại cho những người chết? 13. Nếu không có sự sống lại cho những người chết, thì Đấng Christ đã không sống lại. 14. Và nếu Đấng Christ đã không sống lại thì sự rao giảng của chúng tôi là vô ích, và đức tin của anh em cũng vô ích. 15. Thật vậy, nếu những người chết không sống lại, thì chúng tôi bị coi như là những nhân chứng giả dối cho Đức Chúa Trời – bởi vì chúng tôi đã làm chứng về Đức Chúa Trời rằng Ngài đã khiến Đấng Christ sống lại, trong khi Ngài không khiến Đấng Christ sống lại nếu những người chết không sống lại. 16. Bởi vì nếu những người chết không sống lại thì Đấng Christ cũng không sống lại. 17. Và nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin của anh em cũng chỉ là vô ích, anh em vẫn còn trong tội lỗi của mình. 18. Cũng vậy, những người đã ngủ trong Đấng Christ vẫn bị hư mất. 19. Nếu chúng ta chỉ có hy vọng nơi Đấng Christ trong cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người đáng thương hại hơn hết.

Đấng Christ là trái đầu mùa của sự phục sinh

20. Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã sống lại từ cõi chết, Ngài là trái đầu mùa của những người đã ngủ. 21. Bởi vì do một người mà có sự chết, thì cũng nhờ một Người mà có sự sống lại từ cõi chết. 22. Như trong A-đam, mọi người đều chết; cũng vậy, trong Đấng Christ, mọi người đều sẽ được làm cho sống lại. 23. Nhưng mỗi người sẽ theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi đến lượt những người thuộc về Đấng Christ vào lúc Ngài hiện đến. 24. Rồi cuối cùng, sau khi Ngài kết liễu tất cả những sự thống trị, tất cả những quyền thế, và quyền lực; Ngài trao vương quốc cho Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. 25. Bởi vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng nào Ngài đặt tất cả những kẻ thù ở dưới chân Ngài. 26. Kẻ thù cuối cùng bị hủy diệt là sự chết. 27. Do đó, Đức Chúa Trời đã đặt tất cả mọi vật quy phục ở dưới chân Ngài. Tuy nhiên, khi nói tất cả mọi vật quy phục ở dưới Ngài, thì hiển nhiên không bao gồm Đấng đặt mọi vật quy phục ở dưới Ngài. 28. Khi tất cả mọi vật đã quy phục Ngài, thì bấy giờ chính Ngài, là Con, cũng quy phục Đấng đã đặt mọi vật quy phục dưới Ngài, để Đức Chúa Trời là tất cả trong tất cả.

Thân thể phục sinh

29. Nếu không phải như vậy, thì những người đã nhận báp-têm thay cho người chết là để làm gì? Nếu người chết thật sự không sống lại thì tại sao lại có những người nhận báp-têm thay cho họ? 30. Tại sao chúng tôi – giờ nào cũng phải đối diện với hiểm nguy? 31. Thưa anh em! Tôi chết mỗi ngày – đó là sự thật – giống như niềm tự hào của tôi về anh em, mà tôi có trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta. 32. Nếu nói theo cách của loài người, thì có ích lợi gì cho tôi mà tôi phải chiến đấu với những loài thú hung dữ tại Ê-phê-sô? Nếu người chết không sống lại thì “chúng ta hãy ăn, hãy uống – bởi vì ngày mai chúng ta sẽ chết!”
33. Đừng để bị mắc lừa: “Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt.” 34. Hãy tỉnh táo nhận biết sự công chính trở lại và đừng phạm tội nữa; bởi vì có một số người trong anh em không hiểu biết, và gần gũi Đức Chúa Trời. Tôi nói như vậy để anh em xấu hổ!

Sự biến hóa và chiến thắng sau cùng

35. Nhưng có người sẽ nói: “Người chết sống lại cách nào? Họ trở lại bằng thân thể nào?” 36. Hỡi người khờ khạo kia ơi! Vật gì anh gieo, nếu trước hết không chết đi, thì sẽ không sống lại. 37. Và vật anh gieo không phải là thân thể sẽ được hình thành, nhưng đơn giản chỉ là một cái hạt – như hạt lúa mì hay vài thứ hạt khác. 38. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho nó một thân thể theo ý Ngài muốn, mỗi hạt giống có mỗi thân thể riêng biệt. 39. Không phải mọi thể xác đều giống nhau: thể xác của loài người khác, thể xác của loài thú khác, của loài chim khác, của loài cá khác. 40. Cũng vậy, có những thiên thể và có những vật thể trên đất; nhưng vinh quang của những thiên thể khác với những gì thuộc về đất 41. Vinh quang của mặt trời khác; vinh quang của mặt trăng khác; vinh quang của những vì sao khác; vinh quang của vì sao nầy với vinh quang của vì sao kia cũng khác.
42. Sự sống lại của những người chết cũng vậy. Thân thể gieo xuống là hư nát, nhưng sống lại là bất diệt; 43. gieo xuống là nhục, nhưng sống lại là vinh; gieo xuống là yếu đuối, nhưng sống lại là mạnh mẽ; 44. gieo xuống là thân thể vật chất, nhưng sống lại là thân thể thuộc linh. Nếu có thân thể vật chất thì có thân thể thuộc linh. 45. Như có lời chép: “Người đầu tiên” – là A-đam – “đã trở nên một hữu thể sống”, nhưng A-đam sau cùng là “thần linh ban sự sống”.
46. Tuy nhiên, không phải thân thể thiêng liêng đến trước nhưng thân thể thiên nhiên, sau đó mới đến thân thể thiêng liêng. 47. Người đầu tiên thuộc về đất, được làm từ bụi đất; người thứ hai đến từ trời. 48. Những người thuộc về đất thì giống như người đã được làm từ bụi đất; những người thuộc về trời thì giống như Đấng đến từ trời. 49. Như chúng ta đã mang hình ảnh của người ra từ bụi đất, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh của Đấng đến từ trời.
50. Thưa anh em, bây giờ tôi nói điều nầy: thể xác và máu huyết không thể thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời; và sự hư hoại cũng không thể hưởng sự bất diệt. 51. Này, tôi nói cho anh em một huyền nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ tất cả; tuy nhiên, tất cả sẽ được biến hóa 52. trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, vào lúc tiếng kèn cuối cùng. Bởi vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại không bị hư hoại, và chúng ta sẽ được biến hóa. 53. Bởi vì bản chất hư hoại nầy phải mặc lấy bản chất bất diệt; bản chất hoại tử nầy phải mặc lấy bản chất bất tử. 54. Khi bản chất hư hoại mặc lấy bản chất bất diệt, bản chất hoại tử mặc lấy bản chất bất tử thì lúc đó sẽ ứng nghiệm lời đã được chép: “Sự chết bị nuốt mất trong sự đắc thắng.”
55. “Hỡi sự chết, sự đắc thắng của ngươi ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của ngươi ở đâu?” 56. Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. 57. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho chúng ta sự đắc thắng qua Chúa của chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ.
58. Vì vậy, anh em quý mến của tôi! Hãy vững vàng, kiên định, luôn luôn làm công việc của Chúa thật dồi dào vì biết rằng sự lao nhọc của anh em trong Chúa không hề vô ích.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, 2. và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích.3. Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; 4. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh; 5. và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ. 6. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. 7. Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. 8. Rồi lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai sanh non vậy. 9. Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ Hội thánh của Đức Chúa Trời. 10. Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. 11. Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy, và là điều anh em đã tin.12. Vả, nếu giảng dạy rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại? 13. Nếu những kẻ không sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. 14. Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích. 15. Lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại, té ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời. 16. Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. 17. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. 18. Vậy, những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. 19. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.20. Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. 21. Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. 22. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, 23. nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. 24. Kế đó, cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, và mọi thế lực; 25. vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chơn mình. 26. Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. 27. Vả, Đức Chúa Trời đã để muôn vật dưới chơn Ngài; mà đã nói rằng muôn vật phục Ngài, thì chắc phải trừ ra Đấng làm cho muôn vật phục Ngài. 28. Khi muôn vật đã phục Ngài, thì bấy giờ chính mình Con sẽ phục Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự.29. Bằng chẳng vậy, những người vì kẻ chết chịu phép báp tem sẽ làm chi? Nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì sao họ vì những kẻ ấy mà chịu phép báp tem?30. Lại sao chính mình chúng tôi giờ nào cũng ở trong sự nguy hiểm? 31. Hỡi anh em, tôi chết hằng ngày, thật cũng như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta. 32. Nếu tôi theo cách loài người mà đã đánh cùng các loài thú ở thành Ê-phê-sô, thì có ích gì cho tôi? Nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết! 33. Anh em chớ mắc lừa: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. 34. Hãy tỉnh biết, theo các công bình, và chớ phạm tội; vì có người không biết Đức Chúa Trời chút nào, tôi nói vậy để anh em hổ thẹn.35. Nhưng có kẻ sẽ nói rằng: Người chết sống lại thể nào, lấy xác nào mà trở lại? 36. Hỡi kẻ dại kia, vật gì ngươi gieo, nếu không chết đi trước đã, thì không sống lại được. 37. Còn như vật ngươi gieo, ấy không phải là chính hình thể sẽ sanh ra, chẳng qua là một cái hột, như hột lúa mì hay là hột giống nào khác. 38. Đức Chúa Trời cho nó hình thể tùy ý Ngài lấy làm tốt, mỗi một hột giống, cho một hình thể riêng. 39. Mọi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt; nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác. 40. Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. 41. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác; vinh quang của ngôi sao nầy với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác.42. Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát; 43. đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh; đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh; 44. đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí, thì cũng có thể thiêng liêng; 45. ấy vậy, có lời chép rằng: Người thứ nhứt là A-đam đã nên linh hồn sống. A-đam sau hết là thần ban sự sống. 46. Nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, ấy là thể huyết khí; rồi thể thiêng liêng đến sau. 47. Người thứ nhứt bởi đất mà ra, là thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra. 48. Người thuộc về đất thể nào, thì những kẻ thuộc về đất cũng thể ấy; người thuộc về trời thể nào, thì những kẻ thuộc về trời cũng thể ấy. 49. Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời.50. Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. 51. Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, 52. trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. 53. Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết. 54. Khi nào thể hay hư nát nầy mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết nầy mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. 55. Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? 56. Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. 57. Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.58. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.

Chú Thích: I Cô-rinh-tô Chương: 15
V00B46C015
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top