Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô Chương 13

Chú Giải Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô Chương 13

Chú Giải Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô: Chương 13

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Dù tôi nói được các thứ tiếng của loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chỉ như tiếng cồng khua vang hay là chập chõa vang rền. 2. Dù tôi có ơn nói tiên tri và hiểu tất cả những huyền nhiệm cùng tất cả tri thức; dù tôi có tất cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. 3. Dù tôi phân phát tất cả những vật sở hữu của mình, dù tôi hiến thân thể mình để tôi có thể tự hào, nhưng không có tình yêu thương thì tôi cũng không được ích lợi gì.
4. Yêu thương là nhẫn nại, là nhân từ; yêu thương không ganh tị, yêu thương không tự hào, không kiêu ngạo, 5. không cư xử trái phép, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không ghi nhớ những sai trật, 6. không vui về điều bất chính, nhưng vui trong chân thật; 7. dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự.
8. Dù những lời tiên tri sẽ hết, các ân tứ nói tiếng lạ sẽ ngưng, và tri thức sẽ mất, tình yêu thương không bao giờ suy tàn. 9. Chúng ta đang hiểu biết không hoàn toàn, nói tiên tri cũng không hoàn toàn; 10. nhưng khi sự toàn hảo đã đến, thì điều gì bất toàn sẽ chấm dứt.
11. Khi còn là trẻ con, tôi nói như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con, lý luận như trẻ con; nhưng khi đã trưởng thành, tôi bỏ những điều thuộc về trẻ con. 12. Hiện nay chúng ta chỉ thấy qua gương một cách mập mờ; tuy nhiên đến lúc đó, chúng ta sẽ thấy mặt đối mặt. Hiện nay tôi biết chỉ một phần; nhưng đến lúc đó, tôi sẽ biết đầy đủ như tôi được biết đầy đủ.
13. Nhưng bây giờ, còn có ba điều nầy: đức tin, hy vọng, tình yêu thương – nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu thương.

Bản Dịch 1925

1. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. 2. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. 3. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.4. Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, 5. chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, 6. chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. 7. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.8. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. 9. Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn; 10. song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. 11. Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhơn bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. 12. Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. 13. Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.

Chú Thích: I Cô-rinh-tô Chương: 13
V00B46C013
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top