Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô Chương 11

Chú Giải Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô Chương 11

Chú Giải Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô: Chương 11

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Hãy làm những người bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đấng Christ.
2. Bây giờ, tôi khen anh em bởi vì anh em vẫn nhớ đến tôi trong mọi sự, và anh em vẫn giữ những truyền thống như tôi đã truyền cho anh em. 3. Vì vậy tôi muốn anh em hiểu rằng Đấng Christ là đầu của mọi người nam, người nam là đầu của người nữ, và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. 4. Người nam nào khi cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà trùm đầu lại thì làm nhục đầu của mình. 5. Tuy nhiên, người nữ nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà không trùm đầu thì làm nhục đầu mình — vì người nào để như vậy cũng giống như người bị cạo đầu của mình. 6. Bởi vì nếu người nữ không trùm đầu, nàng nên cạo đầu đi. Nhưng nếu người nữ xem việc bị cắt tóc hay bị cạo đầu là xấu hổ thì nàng hãy trùm đầu lại!
7. Vì người nam là hình ảnh và vinh quang của Đức Chúa Trời, cho nên người nam không phải trùm đầu; nhưng người nữ là vinh quang của người nam. 8. Bởi vì người nam không xuất phát từ người nữ, nhưng người nữ xuất phát từ người nam. 9. Người nam cũng không được tạo dựng vì người nữ, nhưng người nữ được tạo dựng vì người nam. 10. Vì điều này, và vì các thiên sứ, người nữ phải có dấu hiệu của thẩm quyền ở trên đầu. 11. Tuy nhiên, ở trong Chúa, người nữ không tách khỏi người nam, và người nam cũng không tách khỏi người nữ. 12. Bởi vì người nữ xuất phát từ người nam, người nam ra từ người nữ; và tất cả mọi vật xuất phát từ Đức Chúa Trời.
13. Anh em hãy tự suy xét: Có thích hợp hay không khi một người nữ cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà không trùm đầu? 14. Không phải chính khuynh hướng tự nhiên dạy anh em rằng nếu một người nam để tóc dài thì xấu hổ cho người đó hay sao? 15. Nhưng nếu một người nữ để tóc dài thì đó là vinh quang cho nàng, bởi vì mái tóc dài đã được ban cho nàng như là một khăn choàng. 16. Nhưng nếu có ai muốn tranh cãi, thì chúng tôi không có thói quen đó; và các Hội Thánh của Đức Chúa Trời cũng không có.
17. Bây giờ, về hướng dẫn này thì tôi không khen anh em, bởi vì anh em nhóm họp lại với nhau không đem lại điều tốt hơn nhưng làm cho tồi tệ. 18. Vì trước hết, tôi nghe rằng, khi nhóm lại trong Hội Thánh, có những chia rẽ ở giữa anh em; tôi tin một phần về điều đó. 19. Bởi vì phải có những phe nhóm ở giữa anh em, để những người được chấp nhận được tỏ ra ở giữa anh em. 20. Nhưng khi anh em nhóm họp lại một nơi, không phải là để dự Tiệc Thánh của Chúa. 21. Vì khi ăn, có người lấy trước phần của mình, đến nỗi người nầy thì đói, còn kẻ kia thì no say. 22. Anh em không có nhà để ăn và để uống hay sao? Hay là anh em khinh miệt Hội Thánh của Đức Chúa Trời, và sỉ nhục những người không có gì cả? Tôi phải nói gì với anh em đây? Có nên khen anh em trong việc nầy hay không? Tôi không khen đâu!
23. Vì tôi có nhận nơi Chúa điều mà tôi đã dạy cho anh em: Đó là trong đêm Chúa – là Đức Chúa Jesus – bị phản bội, Ngài lấy bánh, 24. và tạ ơn, Ngài bẻ ra và phán: “Đây là thân thể của Ta, vì các con, hãy làm điều nầy để nhớ đến Ta.” 25. Cùng vậy, sau khi ăn bữa tối, Ngài lấy chén và phán: “Chén nầy là giao ước mới trong huyết của Ta; hãy làm điều nầy, thường xuyên như các con uống, để nhớ đến Ta.” 26. Vì vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy và uống chén nầy, anh em hãy rao giảng sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.
27. Do đó, nếu ai ăn bánh hay uống chén của Chúa một cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. 28. Nhưng hãy để mỗi người tự xét chính mình, và như vậy, hãy để người đó ăn bánh và uống chén. 29. Bởi vì người nào ăn và uống, mà không phân biệt thân của Chúa, thì ăn và uống sự phán xét cho chính mình. 30. Vì điều này, nhiều người trong anh em bị đau yếu, bệnh tật, và nhiều người đã ngủ. 31. Vì nếu chúng ta tự xét chính mình, chúng ta sẽ không bị phán xét. 32. Nhưng khi bị Chúa phán xét, chúng ta bị sửa phạt, để chúng ta không bị kết án chung với thế gian.
33. Cho nên, anh em của tôi, khi anh em họp lại để ăn, hãy chờ đợi lẫn nhau. 34. Nếu có ai đói, hãy ăn ở nhà, đừng để việc anh em họp lại với nhau bị kết án.
Còn những việc khác, khi tôi đến tôi sẽ sắp đặt.

Bản Dịch 1925

1. Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy.2. Tôi khen anh em vì hay nhớ đến tôi trong mọi dịp, và lấy lòng trung tín mà giữ những điều tôi đã dạy dỗ anh em. 3. Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người; người đờn ông là đầu người đờn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. 4. Phàm người đờn ông cầu nguyện hoặc giảng đạo mà trùm đầu lại, thì làm nhục đầu mình. 5. Nhưng phàm người đờn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo mà không trùm đầu lại, thì làm nhục đầu mình: thật chẳng khác gì đã cạo đầu vậy. 6. Ví bằng người đờn bà không trùm đầu, thì cũng nên hớt tóc đi. Song nếu người đờn bà lấy sự hớt tóc hoặc cạo đầu làm xấu hổ, thì hãy trùm đầu lại. 7. Vả, đờn ông là hình ảnh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì không nên trùm đầu; nhưng đờn bà là sự vinh hiển của đờn ông. 8. Bởi chưng không phải đờn ông ra từ đờn bà, bèn là đờn bà ra từ đờn ông; 9. không phải đờn ông vì cớ đờn bà mà được dựng nên, bèn là đờn bà vì cớ đờn ông vậy. 10. Bởi đó, vì cớ các thiên sứ, đờn bà phải có dấu hiệu trên đầu chỉ về quyền phép mình nương cậy. 11. Song trong Chúa thì chẳng phải đờn bà ngoại đờn ông, cũng chẳng phải đờn ông ngoại đờn bà; 12. vì, như đờn bà đã ra từ đờn ông, thì đờn ông cũng sanh bởi đờn bà, và cả thảy đều ra bởi Đức Chúa Trời. 13. Chính anh em hãy đoán xét điều nầy: đờn bà cầu nguyện Đức Chúa Trời mà không trùm đầu là hiệp lẽ chăng? 14. Chính lẽ tự nhiên há chẳng dạy cho anh em biết đờn ông để tóc dài thì lấy làm hổ thẹn sao? 15. Nhưng, nếu đờn bà để tóc dài thì là lịch sự cho mình, và đã ban tóc dài cho người, dường như khăn trùm vậy. 16. Bằng có ai muốn cãi lẽ, thì chúng tôi không có thói quen ấy, mà các Hội thánh Đức Chúa Trời cũng không có nữa.17. Trong khi tôi truyền lời cáo dụ nầy, chẳng phải khen anh em, vì sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn mà làm cho mình dở hơn. 18. Trước hết, tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp Hội thánh, thì sanh ra sự phân rẽ; tôi cũng hơi tin điều đó. 19. Vì chắc trong vòng anh em phải có bè đảng, hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành. 20. Vậy, khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy chẳng còn phải là Tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn; 21. bởi vì lúc ngồi ăn, ai cũng nôn nả mà ăn bữa riêng mình, đến nỗi người nọ chịu đói, còn kẻ kia thì quá độ. 22. Anh em há chẳng có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh bỉ Hội thánh của Đức Chúa Trời, muốn làm cho những kẻ không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói chi với anh em? Có nên khen anh em không? Trong việc nầy tôi chẳng khen đâu.23. Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, 24. tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta. 25. Cũng một lẽ ấy, sai khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta. 26. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.27. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. 28. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy; 29. vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. 30. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm, và có lắm kẻ ngủ. 31. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán. 32. Song khi chúng ta bị Chúa xét đoán, thì bị Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian.33. Hỡi anh em, vậy thì lúc anh em hội lại để ăn chung với nhau, hãy chờ đợi nhau. 34. Ví bằng có ai đói, hãy ăn tại nhà mình, hầu cho anh em không nhóm lại để mà chuốc lấy sự đoán xét. Còn các việc khác, lúc tôi đến sẽ đoán định.

Chú Thích: I Cô-rinh-tô Chương: 11
V00B46C011
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top