Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô Chương 8

Chú Giải Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô Chương 8

Chú Giải Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô: Chương 8

Bản Dịch Việt Ngữ

Vấn đề ăn đồ cúng thần tượng

1. Bây giờ, về những vật dâng cho các thần tượng, chúng ta biết rằng “tất cả chúng ta đều hiểu biết.” Sự hiểu biết sinh kiêu căng, còn tình yêu thương thì xây dựng. 2. Nếu có ai nghĩ rằng mình biết điều gì, thì người ấy chưa hiểu biết như người ấy cần hiểu biết. 3. Nhưng nếu ai yêu mến Đức Chúa Trời thì Ngài biết người ấy.
4. Vì vậy, về việc ăn những vật dâng cho các thần tượng, chúng ta biết thần tượng không thật sự hiện hữu trong thế gian, chỉ có một Đức Chúa Trời, và không có thần nào khác. 5. Mặc dù thật ra có những vị được gọi là thần – ở trên trời hay dưới đất – làm như là có nhiều “thần” và nhiều “chúa”; 6. tuy nhiên đối với chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời: là Cha, Đấng tạo dựng tất cả mọi vật, chúng ta sống vì Ngài, và chỉ có một Chúa: là Đức Chúa Jesus Christ, tất cả mọi vật nhờ Ngài mà có, chúng ta nhờ Ngài mà hiện hữu.
7. Tuy nhiên, không phải mọi người đều có sự hiểu biết đó; cho đến bây giờ một số người, vẫn còn thói quen cho đến bây giờ: khi ăn vật đã cúng cho thần tượng thì xem như đã thật sự cúng cho thần tượng, và lương tâm yếu đuối của họ bị ô uế. 8. Nhưng thức ăn không làm cho chúng ta được ân huệ với Đức Chúa Trời; nếu chúng ta ăn, cũng không bị xa cách Ngài; còn nếu chúng ta không ăn, cũng không tiến gần Ngài hơn.
9. Nhưng hãy thận trọng, đừng để quyền tự do của anh em là vật gây vấp phạm cho những người yếu đuối. 10. Nếu một người thấy anh em – là người hiểu biết – đang ăn trong đền thờ thần tượng, không phải lương tâm yếu đuối của người ấy được khuyến khích để ăn những vật cúng cho thần tượng hay sao? 11. Sự hiểu biết của anh em đã hủy diệt một người yếu đuối, là một anh em mà Đấng Christ đã chết thay cho. 12. Vì vậy, khi phạm tội với anh em của mình – làm tổn thương lương tâm yếu đuối của họ – anh em đã phạm tội với Đấng Christ. 13. Do đó, nếu thức ăn làm vấp phạm anh em của tôi, thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt, để tôi không thể làm vấp phạm cho anh em của tôi.

Bản Dịch 1925

1. Luận đến của cùng các thần tượng thì chúng ta biết mình đều có sự hay biết cả. Song sự hay biết sanh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt. 2. Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết. 3. Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết người đó.4. Vậy, về sự ăn ở của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác. 5. Thật người ta xưng có các thần khác, hoặc ở trên trời, hoặc ở dưới đất, (bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều Chúa), 6. về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jêsus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy.7. Nhưng chẳng phải mọi người đều có sự hay biết đó. Một đôi người vì nghĩ thường có thần tượng, nên khi ăn của cúng tế đó cho là của cúng tế thần tượng; thì lương tâm yếu đuối của họ bởi đó ra ô uế. 8. Vả, ấy chẳng phải là đồ ăn làm cho chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời; nếu chúng ta ăn, chẳng được ích gì, bằng không ăn, cũng chẳng tổn gì. 9. Nhưng hãy giữ lấy, kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm. 10. Bởi vì, nếu có kẻ lương tâm yếu đuối thấy ngươi là người có sự hay biết ngồi ăn trong miếu tà thần, thì há chẳng cũng bắt chước mà ăn của cúng tế sao? 11. Thế thì ngươi lấy sự hay biết mình mà làm hư mất kẻ yếu đuối, là người anh em mà Đấng Christ đã chết thế cho! 12. Khi nào mình phạm tội cùng anh em như vậy, làm cho lương tâm yếu đuối của họ bị thương, thì là phạm tội cùng Đấng Christ. 13. Cho nên, nếu đồ ăn xui anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp vấp phạm cho anh em tôi.

Chú Thích: I Cô-rinh-tô Chương: 8
V00B46C008
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top