Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô: Chương 1

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Phao-lô, theo ý muốn của Ðức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, và Sốt-then, là một anh em, 2. gởi đến hội thánh của Ðức Chúa Trời tại Cô-rinh-tô – là những người đã được thánh hóa trong Ðức Chúa Jesus Christ, được gọi là thánh đồ – cùng với mọi người ở khắp mọi nơi, đang kêu cầu danh Chúa của chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ, là Chúa của họ và là Chúa của chúng ta.
3. Nguyện ân điển và bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha của chúng ta, và từ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, đến cùng anh em.
4. Tôi luôn luôn cảm tạ Ðức Chúa Trời của tôi về anh em, bởi vì ân điển của Ðức Chúa Trời đã được ban cho anh em trong Ðức Chúa Jesus Christ, 5. để nhờ Ngài, anh em được phong phú trong mọi điều: trong tất cả lời nói và trong tất cả nhận thức, 6. cũng như lời làm chứng về Ðấng Christ đã được xác lập trong anh em, 7. như thế để anh em không thiếu một ân tứ thuộc linh nào, trong lúc nôn nả trông mong sự hiện đến của Chúa chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ, 8. là Ðấng sẽ giữ vững anh em cho đến cuối cùng, được toàn hảo trong ngày của Chúa của chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ.
9. Ðức Chúa Trời là Ðấng thành tín, Ngài đã gọi anh em vào trong sự tương giao với Con Ngài, là Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta. 10. Anh em ơi! Nhân danh Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, giờ đây tôi khuyên tất cả anh em hãy có cùng một tiếng nói, đừng có sự chia rẽ ở giữa anh em; hơn thế nữa, anh em có thể hiệp với nhau trong cùng một tâm trí và cùng một ý tưởng.
11. Anh em của tôi! Những người thuộc về Cơ-lô-ê đã trình bày cho tôi một việc liên quan đến anh em, đó là có nhiều sự tranh cãi ở giữa anh em. 12. Ðiều tôi muốn nói bây giờ là thế nầy: Mỗi một người trong anh em đã nói: “Tôi thuộc về Phao-lô”, “Tôi thuộc về A-pô-lô”, “Tôi thuộc về Sê-pha”, hoặc “Tôi thuộc về Ðấng Christ.” 13. Ðấng Christ bị chia cắt rồi hay sao? Phao-lô có chịu đóng đinh trên thập tự vì anh em không? Hay là anh em đã nhận báp-têm nhân danh Phao-lô?
14. Tôi cảm tạ Ðức Chúa Trời bởi vì tôi đã không làm báp-têm cho ai trong anh em, ngoại trừ Cơ-rít-bu và Gai-út, 15. để không ai có thể nói rằng họ đã nhân danh tôi nhận báp-têm. 16. Nhưng tôi cũng đã làm báp-têm cho những người trong gia đình của Sê-pha-na. Phần còn lại, tôi không nhớ tôi đã làm báp-têm cho ai khác. 17. Bởi vì Ðấng Christ không sai tôi đi để làm báp-têm, nhưng để giảng Phúc Âm – và không dùng những lời khôn ngoan, để không làm thập tự của Ðấng Christ mất hết hiệu năng.
18. Thật vậy, sứ điệp về thập tự, đối với những người hư mất, là điên rồ, nhưng đối với chúng ta, những người được cứu, đó là quyền năng của Ðức Chúa Trời. 19. Tuy nhiên, có lời chép rằng: “Ta sẽ hủy bỏ sự khôn ngoan của người khôn ngoan; Ta sẽ làm rối loạn sự thông thái của người thông thái.” 20. Người khôn ngoan ở đâu? Người học thức ở đâu? Nhà hùng biện của đời nầy ở đâu? Không phải Ðức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian trở thành rồ dại hay sao? 21. Bởi vì thế gian không nhận biết Ðức Chúa Trời bằng sự khôn ngoan của mình, cho nên trong sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Trời đã vui lòng dùng sự rao giảng về sự rồ dại để cứu những người tin.
22. Trong khi người Do Thái đòi dấu hiệu, người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, 23. thì chúng ta rao giảng Ðấng Christ chịu đóng đinh trên thập tự; đó là điều người Do Thái cho là chướng ngại, còn các dân ngoại cho là điên rồ, 24. nhưng đối với những người được kêu gọi, bất luận là người Do Thái hay người Hy Lạp, thì Ðấng Christ là quyền năng của Ðức Chúa Trời và là sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời, 25. bởi vì sự rồ dại của Ðức Chúa Trời khôn hơn sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Ðức Chúa Trời mạnh hơn sức mạnh của loài người.
26. Anh em! Hãy suy gẫm lại sự kêu gọi của mình: mặc dù anh em không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, không có nhiều người quyền thế, và không có nhiều người thuộc dòng dõi quý tộc. 27. Nhưng Ðức Chúa Trời đã chọn những gì thế gian cho là rồ dại để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Ðức Chúa Trời đã chọn những gì thế gian cho là yếu đuối để làm hổ thẹn những kẻ mạnh. 28. Ðức Chúa Trời đã chọn những người được sinh ra thấp hèn trong thế giới này, những điều bị khinh miệt, và những điều không hiện hữu, để Ngài vô hiệu hóa những điều hiện hữu, 29. để không ai có thể tự hào trước mặt Ðức Chúa Trời. 30. Hơn thế nữa, nhờ Ngài, anh em được ở trong Ðức Chúa Jesus Christ, là Ðấng từ Ðức Chúa Trời đến, là Ðấng đã thực hiện sự khôn ngoan, công chính, thánh hóa, và cứu chuộc trên chúng ta; 31. để giống như lời đã chép rằng: “Ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa.”

Bản Dịch 1925

1. Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Sốt-then, anh em chúng tôi, 2. gởi cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận nơi nào, cầu khẩn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta: 3. nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ!4. Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jêsus Christ; 5. vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, 6. như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền giữa anh em. 7. Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. 8. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 9. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.10. Hỡi Anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. 11. Vì, hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. 12. Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vầy: Ta là môn đồ của Phao-lô; ta là của A-bô-lô, ta là của Sê-pha, ta là của Đấng Christ. 13. Đấng Christ bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em, hay là anh em đã nhơn danh Phao-lô mà chịu phép báp tem sao? 14. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì ngoài Cơ-rít-bu và Gai-út, tôi chưa từng làm phép báp tem cho ai trong anh em, 15. hầu cho chẳng ai nói rằng anh em đã nhơn danh tôi mà chịu phép báp tem. 16. Tôi cũng đã làm phép báp tem cho người nhà Sê-pha-na; ngoài nhà đó, tôi chẳng biết mình đã làm phép báp tem cho ai nữa.17. Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp-tem đâu, nhưng để rao giảng Tin Lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. 18. Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. 19. cũng có lời chép rằng: Ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, Tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. 20. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra dồ dại không? 21. Vì, tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. 22. Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan, 23. thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dồ dại; 24. song le, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gờ-réc, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. 25. Bởi vì sự dồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta.26. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. 27. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh; 28. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, 29. để chẳng ai khoe mình trước một Đức Chúa Trời. 30. Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta; 31. hầu cho, như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.

Chú Thích: I Cô-rinh-tô Chương: 1
V00B46C001
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top