Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Rô-ma Chương 16

Chú Giải Kinh Thánh: Rô-ma Chương 16

Chú Giải Kinh Thánh
Rô-ma: Chương 16

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời Giới Thiệu Phê-bê

1. Tôi xin giới thiệu với các anh em: Phê-bê, một chị em của chúng tôi – cũng là một chấp sự của Hội Thánh tại Sen-cơ-rê – 2. để trong danh Chúa, anh em có thể tiếp bà tương xứng theo cách dành cho các thánh đồ; và anh em có thể giúp bà bất cứ điều gì khi bà cần đến anh em. Bởi vì bà đã từng giúp rất nhiều người, và cả chính tôi nữa.

Những Lời Chào Cá Nhân

3. Xin gởi lời chào đến Bê-rít-sin và A-qui-la, những người cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ Jesus, 4. họ đã liều mình để cứu mạng sống của tôi; không phải chỉ một mình tôi – nhưng tất cả các hội thánh của các dân ngoại – cũng mang ơn họ, 5. và hội thánh tại nhà của họ.
Xin chào Ê-bai-nết – người thân yêu của tôi – trái đầu mùa cho Ðấng Christ trong vùng A-si-a.
6. Xin chào Ma-ri, người đã làm việc vất vả vì anh em.
7. Xin chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, những bà con của tôi, và cũng là những bạn đồng tù với tôi. Họ là những người được tôn trọng giữa các sứ đồ, và cũng ở trong Ðấng Christ trước tôi.
8. Xin chào Am-li-a – người thân yêu của tôi ở trong Chúa.
9. Xin chào U-rơ-banh, bạn cùng làm việc với tôi trong Ðấng Christ, và Ếch-ta-chy, người thân yêu của tôi.
10. Xin chào A-be-lơ, người được chấp nhận trong Ðấng Christ.
Xin chào những người trong gia đình của A-rích-tô-bu.
11. Xin chào Hê-rô-đi-ôn, người bà con của tôi.
Xin chào những người trong gia đình của Nạt-xít, là những người trong Chúa.
12. Xin chào Try-phe-nơ và Try-phô-sơ, những phụ nữ đã chịu khó nhọc vì Chúa.
Xin chào Pẹt-si-đơ, người chị quý mến, là người đã chịu nhiều khó nhọc vì Chúa.
13. Xin chào Ru-phu, người được Chúa chọn, và mẹ của người, và cũng là mẹ của tôi.
14. Xin chào A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, Pa-trô-ba, Hẹt-ma, và những anh em ở với họ.
15. Xin chào Phi-lô-lô-gơ và Giu-lia, Nê-rê-u và em gái của anh ấy, cùng Ô-lim và tất cả các thánh đồ đang ở với họ.
16. Hãy chào nhau bằng cái hôn thánh.
Tất cả các hội thánh của Ðấng Christ chào thăm anh em.

Lời Dặn Sau Cùng

17. Thưa anh em! Tôi khuyên anh em hãy coi chừng những người gây chia rẽ và cản trở, chống lại sự dạy dỗ mà anh em đã học; hãy tránh xa họ. 18. Vì những người đó không phục vụ Ðấng Christ, Chúa của chúng ta, nhưng phục vụ bao tử của họ. Họ dùng những lời trơn tru và dua nịnh để gạt gẫm những tấm lòng thật thà.
19. Mọi người đều biết lòng vâng phục của anh em; vì vậy, tôi vui mừng về anh em; tôi mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành và thanh sạch về điều dữ. 20. Vì không bao lâu nữa, Ðức Chúa Trời của bình an sẽ chà nát đầu của Sa-tan ở dưới chân của anh em.
Cầu xin ân điển của Ðức Chúa Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng anh em.

Những Lời Chào Cá Nhân

21. Ti-mô-thê – người cùng làm việc với tôi – Lu-si-út, Gia-sôn và Sô-xi-pa-tê – những bà con của tôi – chào anh em.
22. Tôi, Tẹt-tiu – người chép bức thư nầy – xin chào anh em trong Chúa.
23. Gai-út – người tiếp đãi tôi và cả hội thánh – chào anh em.
Ê-rát – thủ quỹ của thành phố – và Qua-rơ-tu – anh em của chúng tôi – chào anh em.
24. Cầu xin ân điển của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, ở cùng tất cả anh em. A-men.

Lời Chúc Tôn Chúa

25. Chúc tụng Ðấng có quyền làm vững mạnh anh em theo Phúc Âm mà tôi rao giảng, là sự rao giảng về Ðức Chúa Jesus Christ, theo sự mặc khải về huyền nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa, 26. nhưng bây giờ được tỏ ra, và qua ký thuật của các tiên tri theo lịnh của Ðức Chúa Trời hằng sống, để tất cả các dân ngoại được biết, và đem họ đến đức tin vâng phục.
27. Nguyện Ðức Chúa Trời khôn ngoan duy nhất, qua Ðức Chúa Jesus Christ, được vinh hiển đời đời vô cùng. A-men.

Bản Dịch 1925

1. Tôi gởi gắm Phê-bê, người chị em chúng ta cho anh em, người làm nữ chấp sự của Hội thánh Xen-cơ-rê. 2. Hãy ân cần tiếp rước người trong Chúa chúng ta, một cách xứng đáng với thánh đồ, và hãy giúp đỡ người trong mọi dịp mà người sẽ cần đến anh em; vì chính người đã giúp nhiều kẻ, và cũng giúp tôi nữa.3. Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, kẻ cùng làm việc với tôi trong Đức Chúa Jêsus Christ, 4. là hai người liều chết để cứu sự sống tôi; ấy chẳng những một mình tôi tạ ơn hai người, nhưng cả các Hội thánh của dân ngoại nữa. 5. Cũng hãy chào Hội thánh nhóm tại nhà hai người. Hãy chào Ê-bai-nết, là người rất thiết với tôi, và đã nên trái đầu mùa trong xứ A-si cho Đấng Christ. 6. Hãy chào Ma-ri, là người có nhiều công khó vì anh em. 7. Hãy chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, tức là bà con và bạn đồng tù với tôi, là hai người có danh vọng trong các sứ đồ và thuộc về Đấng Christ trước tôi vậy. 8. Hãy chào Am-li-a, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa. 9. Hãy chào U-rơ-banh, bạn cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ, và Êch-ta-chy, là kẻ rất thiết với tôi. 10. Hãy chào A-be-lơ, người được tiếp nạp trong Đấng Christ. Hãy chào các người ở nhà A-rích-tô-bu. 11. Hãy chào Hê-rô-đi-ôn, là bà con tôi. Hãy chào các người ở nhà Nạt-xít, là những kẻ ở trong Chúa. 12. Hãy chào Try-phe-nơ và Try-phô-sơ, là hai người làm việc cho Chúa. Hãy chào Bẹt-si-đơ, người rất thân với tôi, và đã làm việc nhiều cho Chúa. 13. Hãy chào Ru-phu, người được chọn của Chúa, và chào mẹ người, cũng là mẹ tôi. 14. Hãy chào A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, Ba-trô-ba, Hẹt-ma, và các anh em ở với họ. 15. Hãy chào Phi-lô-lô-gơ và Giu-li, Nê-rê và chị người, Ô-lim, và hết thảy các thánh đồ ở với họ. 16. Anh em hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Hết thảy các Hội thánh của Đấng Christ chào anh em.17. Hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi, 18. vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lời ngọt ngào dua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà. 19. Sự anh em vâng phục thì ai ai cũng biết rồi, vậy tôi vì anh em vui mừng, mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành, và thanh sạch đối với điều dữ. 20. Đức Chúa Trời bình an sẽ kíp giày đạp quỉ Sa-tan dưới chân anh em. Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus chúng ta ở cùng anh em! 21. Ti-mô-thê, kẻ cùng làm việc với tôi chào anh em, Lu-si-út, Gia-sôn và Sô-xi-ba-tê, là bà con tôi cũng vậy. 22. Tôi là Tẹt-tiu, người chép bức thơ nầy, chào thăm anh em trong Chúa. 23. Gai-út là người tiếp đãi tôi cùng tiếp đãi cả Hội thánh, chào anh em. 24. Ê-rát, quan kho bạc thành phố, và Qua-rơ-tu, người anh em chúng ta, cũng chào anh em nữa.25. Ngợi khen Đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo Tin Lành của tôi và lời giảng Đức Chúa Jêsus Christ, theo sự tỏ ra về lẽ mầu nhiệm, là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước, 26. mà bây giờ được bày ra, và theo lịnh Đức Chúa Trời hằng sống, bởi các sách tiên tri, bày ra cho mọi dân đều biết, đặng đem họ đến sự vâng phục của đức tin, 27. nhân Đức Chúa Jêsus Christ, nguyền xin vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan có một, đời đời vô cùng! A-men.

Chú Thích: Rô-ma Chương: 16
V00B45C016
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top