Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Rô-ma Chương 12

Chú Giải Kinh Thánh: Rô-ma Chương 12

Chú Giải Kinh Thánh
Rô-ma: Chương 12

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời Khuyên Dâng Mình Cho Chúa

1. Vì vậy, thưa anh em! Bởi tình thương của Ðức Chúa Trời, tôi nài khuyên anh em hãy dâng thân thể của mình làm vật hiến tế sống động, thánh khiết, và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ðó là sự thờ phượng thích hợp của anh em. 2. Ðừng rập khuôn theo đời nầy, nhưng hãy được biến hóa theo sự đổi mới trong tâm trí của anh em, để minh chứng cho ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào.

Sống Khiêm Nhường Trong Hội Thánh

3. Nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em, đừng nghĩ quá cao về chính mình, nhưng phải suy nghĩ đúng mực, theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người. 4. Giống như trong một thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không có cùng một chức năng, 5. cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong Ðấng Christ, và mỗi người là chi thể của nhau, 6. nhưng tùy theo ân điển của Chúa ban, chúng ta có những ân tứ khác nhau: Nếu được ân tứ tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin; 7. được ân tứ phục vụ, hãy phục vụ; được ân tứ giảng dạy, hãy giảng dạy; 8. được ân tứ khích lệ, hãy khích lệ; được ân tứ ban phát, hãy ban phát rộng rãi; được ân tứ lãnh đạo, hãy nhiệt tâm lãnh đạo; được ân tứ bày tỏ tình thương, hãy vui vẻ mà làm.

Nếp Sống Yêu Thương

9. Tình yêu phải chân thật. Hãy ghét điều ác, gắn bó với điều lành. 10. Hãy yêu thương nhau thân thiết như anh em; hãy tôn trọng nhau. 11. Hãy chuyên cần, đừng lười biếng; hãy có tinh thần nhiệt thành, hãy phục vụ Chúa. 12. Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong hoạn nạn, kiên trì trong sự cầu nguyện. 13. Hãy cung ứng nhu cầu cho các thánh đồ; hãy hiếu khách.
14. Hãy chúc phước cho những người bách hại anh em, hãy chúc phước và đừng nguyền rủa. 15. Hãy vui với người vui, và khóc với người khóc. 16. Hãy sống hòa hợp với nhau, đừng có ý tưởng cao ngạo, nhưng hòa mình với những người thấp kém. Ðừng tự cho mình là khôn ngoan.
17. Ðừng lấy ác trả ác cho ai, phải thể hiện sự công chính trước mọi người. 18. Nếu có thể được, anh em hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người.
19. Anh em yêu dấu, đừng tự báo thù, nhưng hãy nhường chỗ cho cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời, bởi vì có chép rằng: “Sự báo thù thuộc về Ta; Ta sẽ báo trả – Chúa phán vậy.” 20. Nhưng “nếu kẻ thù của con có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; vì làm như vậy khác nào con chất những than lửa trên đầu nó.”
21. Ðừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.

Bản Dịch 1925

1. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. 2. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào. 3. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. 4. Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, 5. thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. 6. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; 7. ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; 8. ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm.9. Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. 10. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau. 11. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa. 12. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. 13. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách.14. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. 15. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. 16. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Chớ cho mình là khôn ngoan.17. Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. 18. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. 19. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. 20. Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người.21. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.

Chú Thích: Rô-ma Chương: 12
V00B45C012
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top