Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Rô-ma Chương 10

Chú Giải Kinh Thánh: Rô-ma Chương 10

Chú Giải Kinh Thánh
Rô-ma: Chương 10

Bản Dịch Việt Ngữ

Sự Công Chính Đến Từ Ðức Tin

1. Thưa các anh em! Thật vậy, niềm ao ước của lòng tôi và tôi khẩn xin với Đức Chúa Trời để cho họ được cứu. 2. Tôi làm chứng về họ rằng họ có lòng nhiệt thành với Đức Chúa Trời, nhưng không theo sự hiểu biết. 3. Vì không biết sự công chính của Đức Chúa Trời, và tìm cách lập sự công chính của riêng mình, cho nên họ không thuận phục sự công chính của Đức Chúa Trời. 4. Đấng Christ chính là sự kết thúc của luật pháp, để mọi người tin thì nhận được sự công chính.
5. Môi-se đã viết về sự công chính đến từ luật pháp rằng người nào thực hành nó sẽ sống theo điều đó. 6. Tuy nhiên sự công chính đến từ đức tin nói thế nầy: “Các ngươi đừng nói trong lòng mình rằng: ‘Ai sẽ lên trời?’ với hàm ý là để đem Đấng Christ xuống; 7. hay là: ‘Ai sẽ xuống vực sâu?’ với hàm ý là để đem Đấng Christ từ cõi chết lên.” 8. Nhưng lời ấy nói gì? “Lời ở gần anh em, trong miệng anh em, và trong lòng anh em”; đó là lời của đức tin mà chúng tôi rao giảng, 9. để nếu miệng anh em nói lời xưng nhận rằng Đức Chúa Jesus là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại, anh em sẽ được cứu. 10. Bởi vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính, tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi. 11. Vì Kinh Thánh đã nói: “Người nào tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.” 12. Như vậy, không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp, bởi vì có cùng một Chúa cho mọi người, là Đấng rộng lượng với tất cả người nào kêu cầu Ngài. 13. Bởi vì “ai kêu cầu danh Chúa, thì người đó sẽ được cứu.”
14. Nhưng làm sao họ có thể kêu cầu Ðấng mà họ chưa tin? Làm sao họ có thể tin Ðấng mà họ chưa nghe? Làm sao họ có thể nghe nếu không được rao giảng? 15. Làm sao họ có thể rao giảng nếu họ không được sai đi? Như có chép rằng: “Bàn chân của những người rao truyền sự bình an, của những người rao truyền Phúc Âm phước hạnh, xinh đẹp là dường nào!” 16. Nhưng không phải mọi người đều vâng theo Phúc Âm; bởi vì Ê-sai đã nói: “Lạy Chúa! Ai tin lời tường thuật của chúng con?” 17. Như vậy, tin là nhờ nghe – nghe lời của Đấng Christ.
18. Nhưng tôi hỏi: “Họ đã được nghe chưa?” Vâng! Bởi vì: “tiếng của sứ giả đã vang ra khắp đất, và lời của họ đã truyền đến tận cùng thế giới.”
19. Tôi lại hỏi: “Có phải người Y-sơ-ra-ên không hiểu?” Thứ nhất, Môi-se nói: “Ta sẽ làm cho các ngươi ganh tị với những dân không phải là dân; Ta sẽ giận các ngươi – một dân thiếu hiểu biết.” 20. Hơn nữa, Ê-sai đã mạnh dạn nói rằng: “Những người không tìm kiếm Ta thì đã gặp được Ta; Ta đã tỏ mình ra cho những người chẳng cầu hỏi Ta.” 21. Nhưng về dân Y-sơ-ra-ên, Ngài phán: “Suốt ngày Ta dang tay của ta hướng về một dân tộc bất tuân và bội nghịch.”

Bản Dịch 1925

1. Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Y-sơ-ra-ên cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu. 2. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, nhưng lòng sốt sắng đó là không phải theo trí khôn. 3. Bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời; 4. vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình.5. Vả, Môi-se luận sự công bình đến bởi luật pháp cách nầy: Hễ ai làm theo điều đó thì nhờ đó mà sống. 6. Nhưng sự công bình đến bởi đức tin, thì nói như vầy: Chớ nói trong lòng ngươi rằng: Ai sẽ lên trời? ấy là để đem Đấng Christ xuống; 7. hay là: Ai sẽ xuống vực sâu? ấy là để đem Đấng Christ từ trong kẻ chết lại lên. 8. Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. 9. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; 10. vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. 11. Vả, Kinh-Thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. 12. Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. 13. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.14. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? 15. Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin Lành là tốt đẹp biết bao!16. Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu; vì Ê-sai có nói rằng: Lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? 17. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. 18. Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, Tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất, Và lời của sứ giả đã đạt đến cùng thế gian. 19. Tôi lại hỏi: Thế mà dân Y-sơ-ra-ên chẳng biết chi hết sao? Môi-se đã nói rằng: Ta sẽ giục lòng ganh tị các ngươi bởi kẻ chẳng phải là dân; Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một dân ngu dốt. 20. Lại Ê-sai nói cách bạo dạn rằng: Những kẻ chẳng tìm kiếm ta thì đã gặp thấy ta, Ta đã tỏ mình ra cho kẻ chẳng hỏi han ta. 21. Song về dân Y-sơ-ra-ên, thì rằng: Ta đã giơ tay ra cả ngày hướng về dân bội nghịch và hay nói trái.

Chú Thích: Rô-ma Chương: 10
V00B45C010
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top