Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Rô-ma Chương 9

Chú Giải Kinh Thánh: Rô-ma Chương 9

Chú Giải Kinh Thánh
Rô-ma: Chương 9

Bản Dịch Việt Ngữ

Tâm Tình Của Phao-lô Ðối Với Người Do Thái

1. Tôi nói sự thật – trong Ðấng Christ, tôi không nói dối – lương tâm của tôi làm chứng cho tôi trong Ðức Thánh Linh 2. rằng lòng tôi buồn không ngớt và đau khổ rất nhiều; 3. thật vậy, tôi ước gì chính mình bị nguyền rủa, bị phân cách khỏi Ðấng Christ, để thay thế cho những anh em của tôi, những đồng bào của tôi theo phần xác, 4. là những người Y-sơ-ra-ên, tức là những người đã được chọn làm con, được vinh quang, được giao ước, được ban cho luật pháp, được thờ phượng, được lời hứa; 5. được thuộc về các tổ phụ, và từ họ Ðấng Christ đã sinh ra theo phần xác – là Ðấng ở trên mọi sự, là Ðức Chúa Trời được chúc tụng đời đời. A-men.

Quyền Tể Trị Của Ðức Chúa Trời Trong Quyết Ðịnh Của Ngài

6. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà lời của Ðức Chúa Trời đã thất bại. Bởi vì không phải tất cả những người Y-sơ-ra-ên đều là người Y-sơ-ra-ên. 7. Cũng không phải tất cả những ai thuộc dòng dõi Áp-ra-ham đều là con cái của ông, nhưng: “trong Y-sác, một dòng dõi sẽ mang danh ngươi.” 8. Điều này có nghĩa là không phải con cái theo phần xác là con cái của Ðức Chúa Trời, nhưng con cái của lời hứa mới được xem là những hậu duệ đích thực. 9. Thật vậy, lời hứa đó là thế nầy: “Vào khoảng thời gian nầy Ta sẽ trở lại, và Sa-ra sẽ có một con trai.” 10. Nhưng không phải chỉ như vậy, Rê-bê-ca bởi Y-sác – tổ phụ của chúng ta – mang thai; 11. trước khi chào đời, chưa làm một điều thiện hay điều ác, tuy nhiên theo mục đích của Ðức Chúa Trời trong sự chọn lựa 12. – không căn cứ vào việc làm, nhưng tùy thuộc vào Đấng kêu gọi – bà đã được bảo rằng: “Ðứa lớn sẽ phục vụ đứa nhỏ.” 13. Như đã chép rằng: “Ta thương Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau.”
14. Như vậy chúng ta sẽ nói gì? Không phải là Đức Chúa Trời bất công hay sao? Không phải như vậy! 15. Bởi vì Ngài đã phán với Môi-se: “Ta sẽ nhân từ với người nào Ta muốn nhân từ, và Ta sẽ thương xót người nào Ta muốn thương xót.” 16. Vì vậy, điều đó không tùy thuộc vào ước muốn hay sự bôn ba của con người, nhưng bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời. 17. Bởi vì Kinh Thánh cũng nói với Pha-ra-ôn rằng: “Chính vì điều này, Ta đã nâng ngươi lên, để Ta tỏ bày quyền năng của Ta trong ngươi, để danh Ta được loan ra khắp đất.” 18. Như vậy, Ngài muốn tỏ bày sự thương xót cho người nào Ngài muốn, Ngài muốn làm cứng lòng ai Ngài muốn.

Sự Kêu Gọi Các Dân Ngoại Bang

19. Như vậy bạn sẽ nói với tôi: “Nếu như thế tại sao Ngài còn bắt lỗi? Bởi vì ai có thể chống lại ý muốn của Ngài?” 20. Người ơi! Bạn là ai mà dám cãi lại với Ðức Chúa Trời? Có thể nào một vật được nắn nói với người đã nắn nên mình rằng: “Tại sao ông nắn nên tôi như thế nầy?” 21. Không phải người thợ gốm có quyền trên đất sét, để từ trong cùng một đống đất làm nên loại bình dùng vào việc sang trọng và loại khác dùng vào việc thấp hèn hay sao? 22. Nếu Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cơn thịnh nộ và chứng tỏ quyền năng của Ngài – nhưng Ngài đã kiên nhẫn chịu đựng những chiếc bình xứng đáng nhận sự thịnh nộ để bị hủy diệt – thì sao? 23. Và nếu Ngài muốn bày tỏ sự giàu có của vinh quang Ngài đối với những chiếc bình đáng thương, mà Ngài đã chuẩn bị cho vinh quang, 24. trong đó có chúng ta, là những người Ngài đã gọi, không phải chỉ từ trong dân Do Thái mà cũng từ các dân tộc ngoại bang, thì sao? 25. Như Ngài phán trong Ô-sê: “Ta sẽ gọi những người chẳng phải dân Ta là dân Ta; những người không được yêu dấu là yêu dấu;” 26. và tại nơi họ bị bảo: ‘Các ngươi không phải là dân Ta,’ chính tại nơi đó họ sẽ được gọi là ‘con cái của Ðức Chúa Trời hằng sống.’” 27. Ê-sai đã thốt lên nỗi quan tâm về Y-sơ-ra-ên rằng: “Dù số con cái Y-sơ-ra-ên đông như cát biển, chỉ một phần còn sót lại sẽ được cứu mà thôi; 28. bởi vì Chúa sẽ thi hành án phạt của Ngài trên đất cách nhanh chóng và dứt khoát.”
29. Và Ê-sai cũng đã báo trước: “Nếu Chúa vạn quân không chừa lại cho chúng ta những người nối dõi, thì chúng ta đã trở nên như Sô-đôm và đã trở thành như Gô-mô-rơ.”

Sự Vô Tín Của Dân Y-sơ-ra-ên

30. Như vậy chúng ta sẽ nói gì? Những người ngoại bang không tìm kiếm sự công chính nhưng lại được sự công chính – đó là sự công chính bởi đức tin; 31. còn dân Y-sơ-ra-ên đã theo luật pháp để tìm sự công chính nhưng luật pháp không đạt được. 32. Tại sao? Bởi vì họ không tìm kiếm bằng đức tin nhưng bằng việc làm. Họ đã vấp phải hòn đá vướng vấp, 33. như có chép: “Nầy, Ta đặt tại Si-ôn một hòn đá vướng vấp, một vầng đá gây cản trở; nhưng ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.”

Bản Dịch 1925

1. Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Đức Thánh Linh: 2. tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn. 3. Bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Đấng Christ, vì anh em bà con tôi theo phần xác, 4. tức là dân Y-sơ-ra-ên, là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa; 5. là dân sanh hạ bởi các tổ phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ, là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. A-men.6. Ấy chẳng phải lời Đức Chúa Trời là vô ích. Vì những kẻ bởi Y-sơ-ra-ên sanh hạ, chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Y-sơ-ra-ên. 7. cũng không phải vì là dòng dõi Áp-ra-ham thì hết thảy đều là con cái người; nhưng có chép rằng: Ấy là bởi Y-sác mà ngươi sẽ có một dòng dõi gọi theo tên ngươi; 8. nghĩa là chẳng phải con cái thuộc về xác thịt là con cái Đức Chúa Trời, nhưng con cái thuộc về lời hứa thì được kể là dòng dõi Áp-ra-ham vậy. 9. Vả, lời nầy thật là một lời hứa: Cũng kỳ nầy ta sẽ lại đến, Sa-ra sẽ có một con trai.10. Nào những thế thôi, về phần Rê-be-ca, khi bà ấy bởi tổ phụ chúng ta là Y-sác mà có thai đôi cũng vậy. 11. Vì, khi hai con chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời, là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ Đấng kêu gọi 12. thì có lời phán cho mẹ của hai con rằng: Đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ; 13. như có chép rằng: Ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau.14. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy! 15. Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. 16. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. 17. Trong Kinh Thánh cũng có phán cùng Pha-ra-ôn rằng: Nầy là cớ vì sao ta đã dấy ngươi lên, ấy là để tỏ quyền phép ta ra trong ngươi, hầu cho danh ta được truyền ra khắp đất. 18. Như vậy, Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm.19. Vậy thì ngươi sẽ hỏi ta rằng: Sao Ngài còn quở trách? Vì có ai chống lại ý muốn Ngài được chăng? 20. Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nắn nên mình rằng: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?21. Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất sét, cùng trong một đống mà làm ra hạng bình để dùng việc sang trọng, lại hạng khác để dùng việc hèn hạ sao? 22. Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn thạnh nộ và làm cho biết quyền phép Ngài, đã lấy lòng khoan nhẫn lớn chịu những bình đáng giận sẵn cho sự hư mất, 23. để cũng làm cho biết sự giàu có của vinh hiển Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh hiển, thì còn nói chi được ư? 24. Đó tôi nói về chúng ta, là kẻ Ngài đã gọi, chẳng những từ trong người Giu-đa, mà cũng từ trong dân ngoại nữa. 25. Như Ngài phán trong sách Ô-sê rằng: Ta sẽ gọi kẻ chẳng phải dân ta là dân ta, Kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu; 26. Lại xảy ra trong nơi Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi chẳng phải là dân ta đâu, Cũng tại nơi đó họ sẽ được xưng là con của Đức Chúa Trời hằng sống. 27. Còn Ê-sai nói về dân Y-sơ-ra-ên mà kêu lên rằng: Dầu số con cái Y-sơ-ra-ên như cát dưới biển, chỉ một phần sót lại sẽ được cứu mà thôi; 28. vì Chúa sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài cách trọn vẹn và vội vàng trên đất. 29. Lại như Ê-sai đã nói tiên tri rằng: Nếu Chúa vạn quân chẳng để lại một cái mầm của dòng giống chúng ta, Thì chúng ta đã trở nên như thành Sô-đôm và giống như thành Gô-mô-rơ vậy.30. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Những dân ngoại chẳng tìm sự công bình, thì đã được sự công bình, nhưng là sự công bình đến bởi đức tin; 31. còn như dân Y-sơ-ra-ên tìm luật pháp của sự công bình, thì không đạt đến luật pháp ấy. 32. Tại sao? Tại họ chẳng bởi đức tin mà tìm, nhưng bởi việc làm. Họ đã vấp phải hòn đá ngăn trở, 33. như có chép rằng: Nầy ta để tại Si-ôn một hòn đá ngăn trở, tức là hòn đá lớn làm cho vấp ngã; Hễ ai tin đến thì khỏi bị hổ thẹn.

Chú Thích: Rô-ma Chương: 9
V00B45C009
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top