Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Rô-ma Chương 7

Chú Giải Kinh Thánh: Rô-ma Chương 7

Chú Giải Kinh Thánh
Rô-ma: Chương 7

Bản Dịch Việt Ngữ

Thoát Khỏi Luật Pháp

1. Anh em ơi — tôi nói với những người hiểu luật pháp — anh em không biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta đang khi họ còn sống thôi sao? 2. Vì vậy, một phụ nữ đã có chồng bị luật pháp ràng buộc khi chồng còn sống; nhưng nếu chồng chết thì người ấy không còn bị luật pháp ràng buộc với chồng nữa. 3. Do đó, khi chồng còn sống, nếu người phụ nữ ở với người đàn ông khác thì sẽ bị gọi là ngoại tình; nhưng nếu chồng chết, người vợ được giải phóng khỏi luật pháp, nếu người phụ nữ ở với người đàn ông khác cũng không phải là ngoại tình. 4. Cũng vậy, anh em của tôi, nhờ thân thể của Đấng Christ, anh em đã chết về luật pháp, và nay thuộc về một người khác, là Đấng đã sống lại từ cõi chết, để chúng ta kết quả cho Đức Chúa Trời. 5. Vì khi chúng ta còn sống trong xác thịt, các tham dục của tội lỗi, thông qua luật pháp, đã hành động trong các chi thể của chúng ta, mang đến kết quả là sự chết; 6. tuy nhiên, bây giờ chúng ta đã được thoát khỏi luật pháp, đã chết đối với điều từng giam cầm chúng ta, để chúng ta phục vụ theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự nữa.

Luật Pháp Của Đức Chúa Trời Là Thánh Khiết

7. Như vậy chúng ta sẽ nói gì? Luật pháp là tội lỗi hay sao? Không phải như vậy! Nhưng nếu không có luật pháp thì tôi không biết tội lỗi. Nếu luật pháp không nói: “Ngươi chớ tham lam” thì tôi đã không biết tham lam là gì. 8. Tuy nhiên tội lỗi đã bắt lấy cơ hội, qua điều răn, khơi dậy trong tôi đủ mọi thứ tham muốn, bởi vì không có luật pháp thì tội lỗi chết. 9. Đã có lần tôi sống mà không có luật pháp; nhưng khi có điều răn thì tội lỗi sống lại, còn tôi thì chết; 10. lẽ ra điều răn đem sự sống đến cho tôi lại đưa tôi đến sự chết. 11. Bởi vì tội lỗi đã bắt lấy cơ hội, dùng điều răn gạt tôi, và nhân đó giết chết tôi. 12. Cho nên, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình, và tốt đẹp.
13. Như vậy, có phải điều tốt đẹp đem sự chết đến cho tôi hay không? Không phải như vậy! Nhưng chính là tội lỗi, tội lỗi xuất hiện khiến điều tốt đẹp trở thành sự chết cho tôi, để qua điều răn, tội lỗi bộc lộ tội ác vô cùng.

Tranh Chiến Với Tội Lỗi

14. Chúng ta biết rằng luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi – là xác thịt – đã bị bán cho tội lỗi. 15. Tôi không hiểu điều mình làm. Bởi vì tôi không làm điều mình muốn, nhưng thực hành điều mình ghét. 16. Nhưng nếu tôi làm điều mình không muốn, thì tôi nhìn nhận rằng luật pháp là tốt đẹp. 17. Bây giờ không phải tôi làm điều đó nữa, nhưng chính tội lỗi ở trong tôi. 18. Vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt của tôi. Tôi mong điều thiện ở trong tôi, nhưng không có quyền để làm. 19. Bởi vì tôi không làm điều thiện mình khao khát, nhưng cứ làm điều ác mình không muốn. 20. Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì không phải là tôi, mà chính tội lỗi đang ở trong tôi làm điều đó.
21. Vì thế, tôi khám phá ra luật nầy: Khi tôi muốn làm điều công chính thì điều ác hiện diện trong tôi. 22. Bởi vì trong thâm tâm của con người, tôi vui thích luật pháp của Đức Chúa Trời; 23. nhưng tôi thấy có một luật khác trong các chi thể của tôi, giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phục tùng cho luật của tội lỗi, là luật ở trong các chi thể của tôi. 24. Khốn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể chết chóc nầy? 25. Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta! Như vậy, chính tôi phục vụ luật pháp của Đức Chúa Trời trong tâm trí, nhưng xác thịt lại theo luật của tội lỗi.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi anh em (vì tôi nói với những kẻ biết luật pháp), vậy anh em há chẳng biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta khi còn sống hay sao? 2. Cho nên, đàn bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu, thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu; nhưng nếu chồng chết, thì người vợ được thoát khỏi luật pháp đã buộc mình với chồng. 3. Vậy nếu đang lúc chồng còn sống, mà vợ đi lấy người khác, thì phải bị kêu là đàn bà ngoại tình; nhưng nếu chồng chết, thì vợ được buông tha khỏi luật pháp, dầu lấy người khác cũng chẳng phải là đàn bà ngoại tình vậy.4. Hỡi anh em ta, anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Đấng Christ, anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. 5. Vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt, thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến, hành động trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết. 6. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự.7. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi; vì nếu luật pháp không nói: Người chớ tham lam, thì tôi đã không biết sự tham lam. 8. Ấy là tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi: vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi. 9. Ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống; nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi lại sống, 10. còn tôi thì chết; vậy thì té ra điều răn vốn nên làm cho tôi sống, đã dắt tôi đến sự chết. 11. Vì tội lỗi đã nhân dịp, dùng điều răn dỗ dành tôi và nhân đó làm cho tôi chết. 12. Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành.13. Vậy thì điều lành trở làm cớ cho tôi chết sao? Chẳng hề như vậy! Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nói là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác.14. Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. 15. Vì tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. 16. Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. 17. Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. 18. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; 19. vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. 20. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy.21. Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi.22. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; 23. nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. 24. Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? 25. Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi.

Chú Thích: Rô-ma Chương: 7
V00B45C007
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top