Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Rô-ma Chương 3

Chú Giải Kinh Thánh: Rô-ma Chương 3

Chú Giải Kinh Thánh
Rô-ma: Chương 3

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Như vậy, người Do-thái có gì ưu việt? Hay là việc cắt bì có lợi ích gì? 2. Rất nhiều, trong mọi phương diện, điều chính yếu đó là họ được tín nhiệm và được ủy thác lời của Đức Chúa Trời.
3. Tuy nhiên nếu có một số người không tin thì sao? Có phải sự vô tín của họ sẽ vô hiệu hóa sự thành tín của Ðức Chúa Trời hay không? 4. Không hề như vậy! Dù mọi người dối trá, Ðức Chúa Trời vẫn luôn luôn chân thật, như có chép rằng: “Dù thế nào, Ngài vẫn công chính trong lời của Ngài, và sẽ đắc thắng trong sự phán xét của Ngài.”
5. Hơn nữa, nếu sự bất chính của chúng ta minh chứng cho sự công chính của Ðức Chúa Trời, chúng ta sẽ nói gì? Có phải Ðức Chúa Trời bất công khi Ngài giáng thịnh nộ hay sao? (Tôi nói theo cách của con người) 6. Không hề như vậy! Nếu vậy, làm thế nào Ðức Chúa Trời có thể xét đoán thế gian? 7. Còn nếu nhờ sự dối trá của tôi mà chân lý của Đức Chúa Trời thêm vinh quang, thì tại sao tôi còn bị kết án như một tội nhân? 8. và tại sao không “làm những điều ác để được những điều tốt” – như một vài người đã bịa đặt vu khống chúng tôi, bảo rằng chúng tôi đã nói như vậy? Sự định tội của họ là xứng đáng!

Mọi Người Ðều Phạm Tội

9. Và rồi thế nào? Chúng ta có gì tốt hơn? Hoàn toàn không! Tất cả chúng ta – cả người Do Thái và người Hy Lạp – đều bị kết án dưới tội lỗi. 10. như có chép rằng: “Không ai công chính, dù chỉ một người; 11. không ai hiểu biết; không ai tìm kiếm Ðức Chúa Trời. 12. Tất cả đều quay đi; cùng nhau họ trở thành vô dụng; không ai làm điều lành, dù chỉ một người.”
13. “Họng của chúng là những huyệt mả mở toang; lưỡi của chúng được dùng cho sự dối trá; nọc rắn độc ở dưới môi của chúng; 14. miệng chúng đầy những lời nguyền rủa và cay đắng; 15. chân của chúng nhanh lẹ làm đổ máu; 16. sự hủy hoại và đau khổ trên đường lối của chúng. 17. Chúng không biết đường lối hòa bình; 18. không có sự kính sợ Ðức Chúa Trời ở trước mắt chúng.”
19. Hơn nữa, chúng ta biết rằng tất cả những gì luật pháp nói là nói cho những người ở dưới luật pháp, để mọi miệng phải nín lặng, và cả thế gian phải nhận sự phán xét của Ðức Chúa Trời. 20. Do đó, không có một người nào nhờ vâng giữ luật pháp mà được kể là công chính trước mặt Ngài, tuy nhiên nhờ luật pháp người ta biết thế nào là tội lỗi.

Phương Cách Ðức Chúa Trời Giúp Loài Người Trở Nên Công Chính

21. Nhưng hiện nay, sự công chính của Ðức Chúa Trời – không theo luật pháp – đã được thể hiện, được luật pháp và các tiên tri làm chứng; 22. sự công chính của Ðức Chúa Trời được dành cho tất cả những người tin vào Ðức Chúa Jesus Christ. Không phân biệt ai. 23. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Ðức Chúa Trời, 24. nhưng bởi ân điển của Ngài, đã được kể công chính mà không phải trả một giá nào, chỉ nhờ sự cứu chuộc đã được thực hiện trong Ðấng Christ Jesus, 25. là Đấng mà Ðức Chúa Trời – nhằm thể hiện sự công chính của Ngài – đã lập làm sinh tế, để qua đức tin nơi dòng huyết của Ngài, những tội lỗi trong quá khứ – được Đức Chúa Trời tiết chế – bỏ qua; 26. Ngài thể hiện sự công chính của Ngài trong hiện tại, Ngài là Ðấng Công Chính xưng công chính cho những người tin nơi Ðức Chúa Jesus.

Tầm Quan Trọng của Ðức Tin

27. Như vậy sự tự hào ở đâu? Đã bị loại bỏ rồi. Dựa vào luật pháp, vào việc làm phải không? Không, nhưng chỉ dựa vào luật của đức tin. 28. Chúng ta tin rằng một người được xưng công chính bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp. 29. Hay là Ðức Chúa Trời chỉ là của người Do Thái? Không phải là Ðức Chúa Trời của các dân ngoại nữa hay sao? Vâng! Ngài cũng là Ðức Chúa Trời của các dân ngoại nữa; 30. bởi vì chỉ có một Ðức Chúa Trời, Ðấng sẽ xưng công chính những người được cắt bì bởi đức tin, và cũng sẽ xưng công chính những người không được cắt bì bởi đức tin.
31. Như vậy chúng ta dựa vào đức tin để loại bỏ luật pháp hay sao? Không hề như vậy! Nhưng chúng ta làm vững bền luật pháp.

Bản Dịch 1925

1. Vậy thì, sự trổi hơn của người Giu-đa là thể nào, hay là phép cắt bì có ích gì chăng? 2. Ích lớn đủ mọi đàng. Trước hết là điều nầy: ấy là lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Giu-đa. 3. Mà làm sao! nếu một vài người trong bọn họ không thành tín, thì sự không thành tín của họ có làm cho sự thành tín của Đức Chúa Trời ra hư không sao? 4. chẳng hề như vậy! Thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối, như có chép rằng: Ấy vậy Chúa sẽ được xưng công bình trong lời phán của Ngài, Và sẽ được thắng khi chịu xét đoán.5. Song nếu sự không công bình của chúng ta tỏ ra sự công bình của Đức Chúa Trời, thì sẽ nói làm sao? Khi Đức Chúa Trời giáng cơn giận thì Ngài không công bình sao? (Tôi nói như cách người ta nói). 6. Chẳng hề như vậy! Nếu vậy thì Đức Chúa Trời đoán xét thế gian thể nào? 7. Nhưng, nếu lẽ thật Đức Chúa Trời bởi sự nói dối của tôi mà được sự vinh hiển lớn hơn, thì sao tôi còn bị đoán xét như kẻ có tội? 8. vậy thì, sao chúng ta không làm sự dữ cho được sự lành, như kẻ gièm pha đã cáo và quyết rằng chúng ta dạy điều ấy? Sự đoán phạt những người đó là công bình.9. Thế nào! Chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có, vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giu-đa và người Gờ-réc thảy đều phục dưới quyền tội lỗi, 10. như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. 11. Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. 12. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. 13. Họng chúng nó như huyệt mả mở ra; Dùng lưỡi mình để phỉnh gạt; Dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang. 14. Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. 15. Chúng nó có chân nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu. 16. Trên đường lối chúng nó rặc những sự tàn hại và khổ nạn, 17. Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an. 18. Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó.19. Vả, chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói, là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời; 20. vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.21. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp; 22. tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết, 23. vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, 24. và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ, 25. là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia, 26. trong buổi Ngài nhịn nhục; tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Jêsus.27. Vậy thì sự khoe mình ở đâu? Đã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin; 28. vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp. 29. Hay là, Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Giu-đa sao? Há chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa; 30. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm cho kẻ chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin, cũng làm cho kẻ không chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin nữa. 31. Vậy, chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy! Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp.

Chú Thích: Rô-ma Chương: 3
V00B45C003
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top