Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Rô-ma Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh: Rô-ma Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh
Rô-ma: Chương 1

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Phao-lô, một đầy tớ của Ðức Chúa Jesus Christ, đã được gọi làm sứ đồ, đang được biệt riêng để rao truyền Phúc Âm của Ðức Chúa Trời 2. mà Ngài đã hứa từ trước qua các tiên tri của Ngài trong Kinh Thánh, 3. về Con của Ngài, theo phương diện thể xác thì xuất phát từ dòng Ða-vít, 4. nhưng đã được xưng nhận là Con của Ðức Chúa Trời, có quyền năng bởi Thánh Linh, đã sống lại từ cõi chết, là Jesus Christ, Chúa của chúng ta; 5. nhờ Ngài mà tôi đã nhận được ân điển và thẩm quyền sứ đồ, để nhân danh Ngài, đem mọi dân tộc đến sự vâng phục của đức tin, 6. trong đó có anh em, là những người được kêu gọi để thuộc về Ðức Chúa Jesus Christ.
7. Xin gởi đến tất cả những người yêu dấu của Ðức Chúa Trời, được gọi là thánh đồ tại Rô-ma: Nguyện ân điển và bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha của chúng ta, và từ Chúa, là Ðức Chúa Jesus Christ, đến cùng anh em.

Lời Cầu Nguyện Cảm Tạ

8. Thật vậy, trước hết, qua Ðức Chúa Jesus Christ, tôi cảm tạ Ðức Chúa Trời của tôi về tất cả anh em, bởi vì đức tin của anh em đã được loan truyền khắp thế giới. 9. Thật vậy, Ðức Chúa Trời, là Ðấng tôi phục vụ với tâm hồn trong việc rao truyền Phúc Âm về Con Ngài, là Đấng làm chứng cho tôi rằng tôi không ngừng nhắc đến anh em, 10. tôi luôn cầu nguyện rằng, nếu bây giờ, cuối cùng, theo ý của Ðức Chúa Trời, tôi sẽ thực hiện một chuyến hành trình để đến với anh em. 11. Thật vậy, tôi mong được gặp anh em để có thể chia sẻ với anh em một số ơn phước thuộc linh, để làm vững mạnh anh em, 12. hơn nữa, để khích lệ lẫn nhau, qua đức tin của nhau, của anh em và của tôi.
13. Anh em! Tôi muốn anh em không thể không biết rằng, nhiều lần tôi đã định đến với anh em, để tôi có thể đạt những kết quả giữa anh em như đã có giữa các dân ngoại khác, nhưng đã bị cản trở, cho đến bây giờ.
14. Tôi mắc nợ cả người Hy Lạp lẫn người man rợ, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. 15. Vì thế, tôi sẵn sàng để giảng Phúc Âm cho anh em, là những người ở tại Rô-ma.

Quyền Năng của Phúc Âm

16. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Phúc Âm, đó thật sự là quyền năng của Ðức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. 17. Sự công chính của Ðức Chúa Trời thật sự đã được bày tỏ trong đó, từ đức tin đến đức tin, như có chép rằng: “Người công chính sẽ sống bởi đức tin.”

Tội Lỗi của Nhân Loại

18. Thật vậy, cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời từ trời đã bày tỏ trên mọi người vô luân và bất chính, đã dùng sự bất chính để đàn áp chân lý, 19. bởi vì sự hiểu biết về Ðức Chúa Trời đã được giải bày cho họ, và Ðức Chúa Trời bày tỏ điều đó cho họ . 20. Thật vậy, từ khi dựng nên trời đất, những phẩm chất vô hình của Ngài, cả quyền năng vĩnh cửu và bản tính thiên thượng của Ngài đã được thấy rõ và nhận biết qua những tạo vật, cho nên họ không thể bào chữa. 21. Dù họ đã biết Ðức Chúa Trời, họ không chịu tôn vinh Ngài là Ðức Chúa Trời và biết ơn Ngài, nhưng họ suy nghĩ viển vông, lòng dạ ngu muội của họ đã trở nên u tối: 22. cho mình là khôn ngoan nhưng đã trở nên dại dột, 23. họ đã đổi vinh quang của Ðức Chúa Trời bất diệt, bắt chước theo hình ảnh bị hủy diệt của con người, của chim, của thú vật, hoặc những loài bò sát.
24. Vì vậy, Ðức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những dục vọng của lòng họ, họ làm điều ô nhơ, làm nhục thân thể của nhau; 25. họ đã đánh đổi chân lý của Ðức Chúa Trời để lấy sự giả dối, rồi tôn sùng và phục vụ loài thọ tạo thay vì Ðấng Tạo Hóa, là Ðấng được chúc tôn đời đời. A-men.
26. Vì vậy, Ðức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những dục vọng đồi bại của họ. Thật vậy, phụ nữ của họ đã đổi cách tự nhiên theo cách phản tự nhiên. 27. Tương tự như vậy, đàn ông cũng đã bỏ cách tự nhiên với phụ nữ, mà un đốt sự thèm khát với nhau: đàn ông làm chuyện đồi bại với đàn ông, do đó họ phải nhận lãnh hình phạt tương xứng với hành động sai lầm của họ.
28. Và bởi vì họ không xem sự nhận biết Ðức Chúa Trời là phù hợp, cho nên Ðức Chúa Trời đã phó mặc họ cho một tâm trí đồi bại, để làm những điều không phù hợp; 29. đầy dẫy mọi bất chính, gian ác, tham lam, hiểm độc; đầy sự ghen ghét, giết người, gây gổ, lừa đảo, nham hiểm; phao vu, 30. vu khống, ghét Ðức Chúa Trời, xấc xược, kiêu căng, khoác lác, sáng tạo ra những điều ác, không vâng lời cha mẹ, 31. dại dột, bội tín, vô tâm, vô cảm; 32. họ đã biết rõ sự phán xét công chính của Ðức Chúa Trời rằng hễ ai làm những việc như thế thì đáng chết – không phải chỉ họ đã thực hành những điều đó, nhưng cũng tán đồng những người khác thực hành những điều đó.

Bản Dịch 1925

1. Phao-lô, tôi tớ Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin Lành Đức Chúa Trời, 2. là Tin Lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh, 3. về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua Đa-vít sanh ra, 4. theo thần linh của thánh đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, 5. nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin, vì danh Ngài, 6. trong các dân ấy anh em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Jêsus Christ; 7. gởi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Rô-ma, được gọi làm thánh đồ. Nguyền cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ!8. Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian. 9. Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng Tin Lành của Con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi 10. trong mọi khi tôi cầu nguyện thường xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em.11. Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng, 12. tức là tôi ở giữa anh em, để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi. 13. Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng đã bao phen tôi toan đi thăm anh em, đặng hái trái trong anh em cũng như trong dân ngoại khác; song về sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ.14. Tôi mắc nợ cả người Gờ-réc lẫn người giã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. 15. Ấy vậy, hễ thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin Lành cho anh em, là người ở thành Rô-ma.16. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc; 17. vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.18. Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. 19. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, 20. bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, 21. vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. 22. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; 23. họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng.24. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, 25. vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi đời đời! A-men.26. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. 27. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người nầy với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình.28. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. 29. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ; 30. hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ; 31. dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. 32. Dầu họ biết mạng lịnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa.

Chú Thích: Rô-ma Chương: 1
V00B45C001
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top