Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương 25

Chú Giải Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương 25

Chú Giải Kinh Thánh
Công Vụ Các Sứ Đồ: Chương 25

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Sau khi đến nhiệm sở được ba ngày, Phê-tu từ Sê-sa-rê đi lên Giê-ru-sa-lem. 2. Các thượng tế và các lãnh đạo Do Thái đã trình bày với ông, đã tố cáo Phao-lô, và họ nài xin, 3. khẩn nài ông một ân huệ đó là ông hãy cho giải Phao-lô trở về Giê-ru-sa-lem – vì họ định phục kích giết Phao-lô dọc đường. 4. Tuy nhiên Phê-tu đã trả lời rằng Phao-lô đang bị giam tại Sê-sa-rê, và chính ông sắp sửa đi. 5. Ông nói: “Vì vậy, những người có thẩm quyền trong vòng các ngươi hãy xuống đó; nếu người ấy có tội gì, hãy để họ tố cáo người.”
6. Sau đó ông đã ở lại với họ không hơn tám hoặc mười ngày, rồi ông đi xuống Sê-sa-rê. Ngày hôm sau, ông ngồi tại tòa án và ra lệnh dẫn Phao-lô vào. 7. Khi Phao-lô vừa đến thì những người Do Thái từ Giê-ru-sa-lem xuống, đã vây quanh ông, rồi dùng nhiều lời tố cáo nặng nề để buộc tội, nhưng họ không chứng minh được. 8. Phao-lô đã biện hộ: “Tôi không phạm tội nào chống lại luật pháp của người Do Thái, hoặc chống lại đền thờ, hay chống lại Sê-sa.” 9. Tuy nhiên bởi vì Phê-tu muốn được lòng người Do Thái, cho nên đã hỏi Phao-lô rằng: “Anh có muốn lên Giê-ru-sa-lem để ta xét xử về những cáo buộc nầy hay không?”
10. Sau đó Phao-lô đã trả lời: “Tôi đang đứng trước tòa án của Sê-sa, là nơi tôi phải chịu xét xử; bởi vì tôi không có tội gì với người Do Thái cả, như ngài đã biết rất rõ. 11. Vì vậy, nếu thật sự tôi đã làm điều gì sai trái và đáng chết, tôi không từ chối chết. Tuy nhiên, nếu họ không có chứng cớ gì để buộc tội tôi, thì không ai được nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài đến Sê-sa.”
12. Sau khi Phê-tu bàn luận với Hội Đồng, ông trả lời: “Ngươi đã khiếu nại lên Sê-sa, ngươi sẽ đến hầu Sê-sa.”
13. Vài ngày sau, vua Ạc-ríp-pa và Bê-rê-nít đến Sê-sa-rê để chào Phê-tu. 14. Bởi vì họ ở lại đó nhiều ngày cho nên Phê-tu đã trình những việc liên quan đến Phao-lô với vua, ông nói rằng: “Tại đây có một tù nhân mà Phê-lít đã để lại. 15. Lúc tôi ở tại Giê-ru-sa-lem, các trưởng tế và các trưởng lão của người Do Thái đã buộc tội người này và yêu cầu tôi kết án. 16. Tôi đã trả lời họ rằng người Rô-ma không có thông lệ giao nộp một bị cáo trước khi đương sự có dịp đối mặt với các nguyên cáo để biện hộ về lời buộc tội chống lại mình. 17. Vì vậy, sau khi họ đến đây, không một chút trì hoãn, ngay hôm sau tôi đã ngồi nơi tòa án và ra lệnh dẫn đương sự đến. 18. Các nguyên cáo đều đứng trước tòa, nhưng không thể cáo buộc đương sự được một tội nào như tôi tưởng. 19. Nhưng họ chỉ tranh luận với hắn vài vấn đề liên hệ trong tôn giáo của họ, và về một Jesus nào đó đã chết, nhưng Phao-lô quả quyết rằng người đó đang sống. 20. Tôi bối rối bởi vì tôi không biết về vấn đề nầy, cho nên tôi đã hỏi hắn có muốn đến Giê-ru-sa-lem để được xét xử vụ nầy tại đó hay không. 21. Nhưng Phao-lô đã khiếu nại, xin được giam giữ, chờ cho chính hoàng đế quyết định. Tôi đã ra lệnh giam hắn cho đến khi tôi có thể gởi hắn đến Sê-sa.” 22. Sau đó Ạc-ríp-pa đã nói với Phê-tu: “Chính ta cũng muốn nghe người.” Phê-tu đáp: “Ngày mai vua sẽ nghe hắn.”
23. Vì vậy, ngày hôm sau, vua Ạc-ríp-pa và Bê-rê-nít đã đến một cách thật long trọng, rồi vào sảnh đường dành cho quan khách, cùng với các vị chỉ huy và những nhân vật quan trọng trong thành phố. Phê-tu truyền lệnh dẫn Phao-lô vào.
24. Phê-tu nói: “Tâu vua Ạc-ríp-pa cùng với tất cả quý vị hiện diện tại đây với chúng tôi. Như quý vị đã thấy, đây là người mà rất nhiều người Do Thái, cả tại Giê-ru-sa-lem cũng như tại đây, đã nài xin tôi và đã kêu gào rằng không để cho đương sự được sống nữa. 25. Tuy nhiên tôi biết đương sự không làm điều gì đáng chết; và chính đương sự cũng đã khiếu nại việc nầy lên hoàng đế, cho nên tôi quyết định sẽ gởi đi. 26. Tuy nhiên tôi không có điều gì xác quyết về đương sự để trình lên chủ của tôi; vì vậy tôi đem đương sự đến trước mặt tất cả quý vị, và đặc biệt là trước mặt vua Ạc-ríp-pa, để sau khi điều tra xong, tôi có dữ kiện mà viết; 27. bởi vì tôi nghĩ rằng giải một tù nhân mà không nói rõ tội trạng thì thật là vô lý.”

Bản Dịch 1925

1. Phê-tu đã đến tỉnh mình được ba ngày rồi, thì ở thành Sê-sa-rê đi lên thành Giê-ru-sa-lem. 2. Tại đó, có các thầy tế lễ cả và các người sang trọng trong dân Giu-đa đội đơn kiện Phao-lô trước mặt người; 3. vì có ý nghịch, thì cố nài xin quan làm ơn đòi Phao-lô trở về thành Giê-ru-sa-lem: họ đặt âm mưu đặng giết người dọc đường. 4. Nhưng Phê-tu trả lời rằng Phao-lô bị giam tại thành Sê-sa-rê, và chính mình người sẽ kíp trở về thành đó. 5. Lại nói rằng những người tôn trưởng trong các ngươi hãy xuống với ta, nếu người ấy có phạm tội gì thì hãy cứ kiện.6. Phê-tu ở cùng họ vừa tám hay là mười ngày mà thôi, đoạn trở xuống thành Sê-sa-rê; sáng ngày sau, người ngồi nơi tòa án và truyền dẫn Phao-lô đến. 7. Phao-lô mới đến, thì có các người Giu-đa ở thành Giê-ru-sa-lem xuống vây bọc người, lấy nhiều cớ nặng mà thưa, nhưng chẳng tìm được chứng. 8. Còn Phao-lô nói đặng binh vực mình, rằng: Tôi chẳng từng làm điều dữ chi, hoặc nghịch cùng luật pháp người Giu-đa, hoặc nghịch cùng đền thờ, hay là nghịch cùng Sê-sa. 9. Nhưng Phê-tu muốn cho đẹp lòng dân Giu-đa, thì trả lời rằng: Ngươi có muốn lên thành Giê-ru-sa-lem chịu xử tại đó về những việc nầy trước mặt ta chăng? 10. Phao-lô bèn thưa rằng: Tôi ứng hầu trước mặt tòa án Sê-sa, ấy là nơi tôi phải chịu xử; tôi chẳng có lỗi chi với người Giu-đa, như chính mình quan biết rõ ràng. 11. Ví bằng tôi có tội hay là phạm điều gì đáng chết, thì tôi chẳng từ chối chết đâu; trái lại, nếu trong đơn từ họ kiện tôi không có cớ gì hết, thì chẳng ai được nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài sự đó đến Sê-sa. 12. Kế đó, Phê-tu bàn tán với công hội mình, bèn trả lời rằng: Ngươi đã kêu nài Sê-sa, chắc sẽ đến nơi Sê-sa.13. Cách đó mấy ngày, vua Ac-ríp-ba với Bê-rê-nít đến thành Sê-sa-rê đặng chào Phê-tu. 14. Vì hai người ở lại đó mấy ngày, nên Phê-tu đem vụ Phao-lô trình với vua, rằng: Đây có một tên tù mà Phê-lít đã để lại. 15. Lúc tôi ở thành Giê-ru-sa-lem, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dân Giu-đa đến kiện người và xin tôi làm án người đi. 16. Tôi đáp lại rằng người Rô-ma chẳng có lệ giải nộp một người nào mà bên bị cáo chưa đối nại với bên tiên cáo, và người đó chưa có cách thế để chống cãi lời kiện cáo mình. 17. Họ bèn đến đây, thì vừa ngày sau, tôi ra ngồi nơi tòa án, không trễ nải mà truyền dẫn người ấy đến. 18. Các người tiên cáo đều đã có mặt, song không kiện nó về một tội gì như tôi đã dè chừng. 19. Chỉ cáo nó về đạo riêng của họ, và một tên Jêsus đã chết kia, mà Phao-lô quyết rằng còn sống. 20. Trong sự cãi lẫy đó, tôi không biết theo bên nào, nên hỏi Phao-lô muốn đi đến thành Giê-ru-sa-lem, để chịu xử mọi điều ấy tại nơi đó chăng. 21. Nhưng nó đã kêu nài để việc kiện mình lại cho hoàng đế phân xử. Vậy tôi đã truyền giam nó trong ngục đợi tới khi tôi giải cho Sê-sa. 22. Ac-ríp-ba bèn nói với Phê-tu rằng: Ta cũng muốn nghe người ấy. Phê-tu tâu rằng: Đến mai vua sẽ nghe.23. Vậy, qua bữa sau, vua Ac-ríp-ba với Bê-rê-nít đến cách long trọng vào phòng xử kiện với quan quản cơ và các người tôn trưởng trong thành. Phê tu bèn truyền lịnh điệu Phao-lô đến. 24. Đoạn, Phê-tu rằng: Tâu vua Ac-ríp-ba và hết thảy các ông có mặt tại đây, các ông đều thấy người nầy, vì cớ nó nên thay thảy dân chúng Giu-đa đến nài xin ơn tôi, tại thành Giê-ru-sa-lem và tôi đây cũng vậy, mà kêu lên rằng chẳng khá để cho nó sống nữa. 25. Phần tôi, đã xét nó chẳng có làm điều gì đáng tội chết; và vì chính nó cũng đã kêu nài việc đó đến Sê-sa, nên tôi định giải nộp cho Sê-sa. 26. Nhưng vì tôi không có điều chi quả quyết để làm sớ tâu hoàng đế về việc nó, nên đòi nó đến trước mặt các ông, nhất là trước mặt vua, là Ac-ríp-ba, đặng khi tra hỏi rồi, tôi có điều để viết sớ. 27. Vả, tôi nghĩ rằng giải một tên phạm mà chẳng nói rõ điều người ta kiện nó, thì là trái lẽ lắm.

Chú Thích: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương: 25
V00B44C025
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top