Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương 21

Chú Giải Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương 21

Chú Giải Kinh Thánh
Công Vụ Các Sứ Đồ: Chương 21

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Sau khi từ giã họ, chúng tôi giong buồm và đi thẳng đến Cốt; ngày hôm sau, đến Rô-đơ, và từ đó đến Pa-ta-ra. 2. Chúng tôi gặp một chiếc tàu đi qua Phê-ni-xi, chúng tôi đã xuống tàu, rồi đi. 3. Khi nhìn thấy Chíp-rơ, chúng tôi giữ nó ở phía trái, rồi đi thẳng đến Sy-ri và cập bến ở Ty-rơ, vì tàu phải dỡ hàng hóa tại đó.
4. Sau khi tìm được các môn đồ, chúng tôi ở lại với họ bảy ngày. Họ được Đức Thánh Linh cảm động, khuyên Phao-lô đừng lên Giê-ru-sa-lem. 5. Nhưng khi những ngày tạm trú đã qua rồi, chúng tôi tiếp tục hành trình. Tất cả các môn đồ, cùng với vợ và con của họ, đã đưa tiễn chúng tôi đến ngoài thành. Họ đã quỳ gối trên bờ biển và cầu nguyện. 6. Sau khi từ giã nhau, chúng tôi lên tàu, còn họ thì trở về nhà.
7. Chúng tôi hoàn tất chuyến hải hành từ Ty-rơ xuống Pê-tô-lê-mai, chúng tôi chào thăm các anh em rồi ở lại với họ một ngày. 8. Hôm sau, chúng tôi lên đường đến Sê-sa-rê, vào nhà của Phi-líp, là nhà truyền giảng, và cũng là một trong bảy chấp sự, chúng tôi đã ở lại với ông. 9. Ông có bốn người con gái, là những trinh nữ, có ơn nói tiên tri.
10. Trong những ngày chúng tôi ở lại đó, có một tiên tri tên A-ga-bút từ Giu-đê xuống. 11. Ông đã đến thăm chúng tôi, lấy dây thắt lưng của Phao-lô trói chân tay của mình, rồi nói: “Đây là lời của Đức Thánh Linh phán: ‘Tại Giê-ru-sa-lem, người có dây thắt lưng nầy sẽ bị những người Do Thái trói như vậy, và họ sẽ nộp người vào trong tay những người ngoại quốc.’”
12. Sau khi chúng tôi nghe những lời này, cả những người tại đó lẫn chúng tôi, đều xin Phao-lô đừng lên Giê-ru-sa-lem. 13. Nhưng Phao-lô đã trả lời: “Tại sao các anh em khóc lóc và làm cho tôi đau lòng. Bởi vì tôi sẵn sàng không những bị trói, mà ngay cả chịu chết vì danh của Chúa, là Đức Chúa Jesus, tại Giê-ru-sa-lem.” 14. Sau đó, vì không thể thuyết phục ông được nữa, chúng tôi đành yên lặng, và nói: “Xin ý Chúa được nên!”
15. Sau những ngày này, chúng tôi sửa soạn hành lý để bắt đầu lên Giê-ru-sa-lem. 16. Có vài môn đồ từ Sê-sa-rê cùng đi, họ dẫn chúng tôi đến ở trọ với Ma-na-sôn, quê ở Síp, là một trong những môn đồ đầu tiên.
17. Chúng tôi đến Giê-ru-sa-lem và được các anh em đón tiếp vui vẻ. 18. Hôm sau, Phao-lô cùng đi với chúng tôi đến thăm Gia-cơ. Tất cả các trưởng lão đã đến. 19. Sau khi chào thăm họ, ông đã thuật lại từng việc mà Đức Chúa Trời đã thực hiện ở giữa những người ngoại quốc qua chức vụ của ông. 20. Sau khi nghe những điều đó, họ bắt đầu tôn ngợi Đức Chúa Trời. Rồi họ nói với ông: “Anh ơi! Anh thấy đó, có hàng vạn người Do Thái đã tin; tất cả đều sốt sắng về luật pháp. 21. Họ đã nghe đồn về anh rằng anh dạy những người Do Thái trong các dân ngoại phải bỏ luật Môi-se, đừng cắt bì cho con cái, và đừng tuân giữ các tục lệ nữa. 22. Chuyện gì sẽ xảy ra? Bởi vì chắc chắn họ biết anh đã đến rồi. 23. Vì vậy, hãy làm theo điều chúng tôi căn dặn. Có bốn người mắc lời khấn nguyện đang ở với chúng tôi. 24. Hãy dẫn những người nầy, làm lễ thanh tẩy cùng với họ, rồi chịu chi phí cho họ để họ cạo đầu; sau đó mọi người sẽ biết rằng những tin đồn về anh là không đúng, nhưng anh vẫn tuân giữ luật pháp. 25. Còn về phần những người ngoại quốc đã tin, chúng tôi đã viết thư cho họ biết về quyết định của chúng tôi, đó là: Không ăn vật cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngạt, và đừng gian dâm.”
26. Ngày hôm sau, Phao-lô đã dẫn những người này, cùng làm lễ thanh tẩy với họ; rồi ông vào trong đền thờ, báo cáo ngày nào thời kỳ thanh tẩy sẽ hoàn tất cho tới khi lễ vật được dâng cho mỗi một người trong số họ.
27. Khi bảy ngày sắp hết, những người Do Thái quê ở A-sia thấy Phao-lô trong đền thờ nên xúi giục đám đông tra tay bắt ông. 28. Họ la lớn: “Quý vị, những người Y-sơ-ra-ên, làm ơn giúp! Đây là kẻ đã giảng dạy khắp nơi, chống lại dân tộc, luật pháp và cả nơi nầy. Hơn thế nữa, nó còn dẫn những người Hy Lạp vào trong đền thờ, và làm ô uế nơi thánh nầy.”
29. Bởi vì trước đó họ đã thấy Trô-phim, một người Ê-phê-sô, cùng với Phao-lô trong thành phố, cho nên họ tưởng rằng Phao-lô đã dẫn người đó vào trong đền thờ. 30. Cả thành đều náo động, dân chúng chạy lại. Họ bắt Phao-lô kéo ra khỏi đền thờ, rồi lập tức đóng các cửa lại.
31. Sau đó họ tìm cách giết ông, viên chỉ huy đội quân đồn trú được báo cáo rằng cả thành Giê-ru-sa-lem đang nổi loạn. 32. Ngay lập tức, ông đem quân lính và sĩ quan xông vào họ. Khi thấy viên chỉ huy và binh lính, họ ngừng đánh Phao-lô. 33. Viên chỉ huy đến gần, bắt Phao-lô và ra lệnh trói ông lại bằng hai dây xích, rồi hỏi họ: ông là ai và đã làm những việc gì. 34. Tuy nhiên, từ trong đám đông, người kêu lên thể nầy, kẻ la lên thể khác; viên chỉ huy không thể biết được điều gì đã gây nên cuộc rối loạn, cho nên đã ra lệnh giải ông về đồn.
35. Lúc Phao-lô đến trước những bậc thềm, quân lính phải khiêng ông đi, bởi vì đám đông quá hung bạo. 36. Đoàn dân kéo theo sau, hét lên: “Hãy giết hắn đi!” 37. Khi sắp được đem vào đồn, Phao-lô nói với viên chỉ huy: “Tôi có thể nói với ông đôi lời không?” Viên chỉ huy hỏi: “Ngươi biết nói tiếng Hy Lạp sao? 38. Như vậy, ngươi không phải là tên Ai Cập kia, trước đây đã nổi loạn, rồi kéo bốn nghìn kẻ giết người vào nơi hoang mạc sao?”
39. Nhưng Phao-lô đã trả lời: “Tôi là dân Do Thái, quê tại Tạt-sơ, xứ Si-li-si, công dân của một thành phố quan trọng. Xin hãy cho phép tôi nói với dân chúng.” 40. Khi đã được phép rồi, Phao-lô đứng trên bậc thềm, giơ tay ra hiệu cho dân chúng. Khi mọi người yên lặng, ông nói bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng:

Bản Dịch 1925

1. Chúng ta phân rẽ các người đó xong, bèn xuống tàu, đi thẳng đến thành Cốt, này hôm sau tới thành Rô-đơ, và từ đó đến thành Ba-ta-ra. 2. ở đó gặp một chiếc tàu, dương buồm chạy qua xứ Phê-ni-xi; chúng ta bèn xuống đi. 3. Thấy đảo Chíp-rơ, thì tránh bên hữu, cứ theo đường đến xứ Sy-ri, đậu tại thành Ty-rơ, vì tàu phải cất hàng hóa tại đó. 4. Chúng ta đi tìm được các môn đồ rồi, bèn ở lại với họ bảy ngày. Các môn đồ chịu Đức Thánh Linh cảm động, dặn Phao-lô chớ lên thành Giê-ru-sa-lem. 5. nhưng, khi kỳ tạm trú chúng ta đã qua, thì lại đi; cả môn đồ với vợ con đều tiễn chúng ta ra đến ngoài thành, ai nấy đều quì xuống trên bờ, cùng nhau cầu nguyện, 6. rồi từ giã nhau. Đoạn, chúng ta xuống tàu; môn đồ trở về nhà.7. Còn chúng ta đi hết đường thủy, thì ở thành Ty-rơ sang thành Bê-lô-lê-mai, chào thăm anh em và ở lại với họ một ngày. 8. Ngày mai, chúng ta ở nơi đó đi, đến thành Sê-sa-rê; vào nhà Phi-líp, là người giảng Tin Lành, một trong bảy thầy phó tế, rồi ở lại đó. 9. Người có bốn con gái đồng trinh hay nói tiên tri. 10. Chúng ta ở đó đã mấy ngày, có một người tiên tri tên là A-ga-bút ở xứ Giu-đê xuống. 11. Người đến thăm chúng ta, rồi lấy dây lưng của Phao-lô trói chân tay mình, mà nói rằng: nầy là lời Đức Thánh-Linh phán: Tại thành Giê-ru-sa-lem, dân Giu-đa sẽ trói người có dây lưng nầy như vậy, mà nộp trong tay người ngoại đạo. 12. Khi đã nghe bấy nhiêu lời, thì các tín đồ nơi đó và chúng ta đều xin Phao-lô đừng lên thành Giê-ru-sa-lem. 13. Nhưng người trả lời rằng: Anh em làm chi mà khóc lóc cho nao lòng tôi? Vì phần tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vì danh Đức Chúa Jêsus chịu chết tại thành Giê-ru-sa-lem nữa. 14. Người chẳng khứng chịu khuyên dỗ, thì chúng ta không ép nữa, mà nói rằng: Xin cho ý muốn của Chúa được nên!15. Qua những ngày đó, chúng ta sắm sửa, rồi lên thành Giê-ru-sa-lem. 16. Có mấy người môn đồ ở thành Sê-sa-rê cũng đến đó với chúng ta, dẫn chúng ta vào nhà tên Ma-na-sôn kia, quê ở Chíp-rơ, là một môn đồ lâu nay, và người cho chúng ta trọ tại nhà mình.17. Chúng ta đến thành Giê-ru-sa-lem, thì anh em vui mừng tiếp rước. 18. Bữa sau, Phao-lô đi với chúng ta tới nhà Gia-cơ; có hết thảy các trưởng lão nhóm họp tại đó. 19. Phao-lô chào mừng các người đó rồi, bèn thuật lại từng điều mọi sự Đức Chúa Trời đã bởi chức vụ mình làm ra trong người ngoại. 20. Các người ấy nghe vậy thì ngợi khen Đức Chúa Trời. Đoạn, nói cùng người rằng: Anh ơi, anh thấy biết mấy vạn người Giu-đa đã tin, và hết thảy đều sốt sắng về luật pháp. 21. Vả, chúng đã hay rằng anh dạy các người Giu-đa ở trong các dân ngoại rằng phải từ bỏ Môi-se, chớ nên làm phép cắt bì cho con mình, hay là ăn ở theo thói tục mình nữa. 22. Vậy, khá lo liệu làm sao? Chắc rằng dân chúng sẽ nhóm lại; vì hẳn sẽ biết rằng anh đã tới rồi. 23. Nên, hãy làm theo như chúng tôi sẽ nói cho anh: Chúng tôi đây có bốn người đều mắc lời thề; 24. hãy đem bốn người đó cùng đi, làm lễ tinh sạch cho mình luôn với họ, và hãy chịu tiền họ phải trả để cạo đầu. Vậy thì ai nấy sẽ biết mọi tin đồn về anh đều chẳng thật, song rõ anh cũng ăn ở theo luật pháp vậy. 25. Còn người ngoại đã tin, chúng tôi có viết thơ cho họ về điều chúng tôi đã định: là chỉ phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết và thú vật chết ngột, cùng chớ gian dâm. 26. Phao-lô bèn đem bốn người cùng đi, vừa đến ngày sau, làm lễ tinh sạch cùng họ, rồi vào trong đền thờ, đặng tỏ ra ngày nào kỳ tinh sạch sẽ trọn, và dâng của lễ về mỗi người trong bọn mình.27. Khi bảy ngày gần trọn, thì các người Giu-đa, quê A-si, thấy Phao-lô trong đền thờ, bèn xui cả đoàn dân dấy loạn, rồi bắt người, 28. mà kêu lên rằng: Hỡi các người Y-sơ-ra-ên, hãy đến giúp với! Kìa, người nầy giảng dạy khắp thiên hạ, nghịch cùng dân, nghịch cùng luật pháp, và nghịch cùng chốn này nữa, đến đỗi hắn dẫn người Gờ-réc vào trong đền thờ, và làm cho nơi thánh nầy bị ô uế. 29. Số là, chúng trước đã thấy Trô-phim, người Ê-phê-sô, ở với Phao-lô tại trong thành phố, nên ngờ rằng Phao-lô đã dẫn người vào đền thờ. 30. Cả thành đều xôn xao, dân chúng chạy nhóm lại đoàn đông, bắt Phao-lô, kéo ra khỏi đền thờ, tức thì các cửa đều đóng lại. 31. Chúng đang tìm phương giết người, thì tiếng đồn đến quan quản cơ rằng cả thành Giê-ru-sa-lem đều xôn xao. 32. Người lập tức bắt quân lính và cai đội kéo đến nơi chúng. Vừa thấy quản cơ và quân lính thì chúng thôi không đánh Phao-lô nữa. 33. Quản cơ bèn tới gần, bắt người rồi truyền lấy hai cái xích xích lại; đoạn, hỏi người là ai, và đã làm việc gì. 34. Trong đoàn dân, kẻ reo lên thể nầy, người la lên thể khác; nhân sự rối loạn, người không biết được chắc, nên dạy điệu về đồn. 35. Lúc Phao-lô bước lên thềm, quân lính phải khiêng người đi, bởi cớ đoàn dân hung bạo lắm. 36. Vì có đám dân theo sau đông mà kêu rằng: Hãy giết đi!37. Lúc Phao-lô vào đồn, thì nói với quản cơ rằng: Tôi có phép nói với ông đôi điều chăng? Quản cơ trả lời rằng: Ngươi biết nói tiếng Gờ-réc sao? 38. Vậy thì ngươi hẳn chẳng phải là người Ê-díp-tô kia, ngày trước đã gây loạn, kéo bốn ngàn kẻ cướp vào nơi đồng vắng hay sao? 39. Phao-lô trả lời rằng: Tôi là người Giu-đa, vốn ở thành Tạt-sơ, công dân của một thành trong xứ Si-li-si tức là thành có danh tiếng; xin hãy cho phép tôi nói với chúng dân. 40. Được phép rồi, Phao-lô đứng trên thềm, giơ tay ra dấu cho dân. Đâu đó yên lặng, người bèn nói tiếng Hê-bơ-rơ rằng:

Chú Thích: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương: 21
V00B44C021
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top