Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương 17

Chú Giải Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương 17

Chú Giải Kinh Thánh
Công Vụ Các Sứ Đồ: Chương 17

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Sau khi đã đi qua Am-phi-pô-lít và A-pô-lô-nia, họ đến Tê-sa-lô-ni-ca, nơi có một hội đường của người Do Thái. 2. Theo thói quen, Phao-lô đã vào tại đó với họ. Trong ba ngày sa-bát, ông thảo luận Kinh Thánh với họ, 3. ông giải thích và chứng minh rằng Đấng Christ phải chịu thương khó, rồi sống lại từ cõi chết, rồi ông nói rằng: “Đức Chúa Jesus mà tôi rao truyền cho quý vị chính là Đấng Christ.”
4. Có một số người trong số họ, được thuyết phục, cùng với rất nhiều người Hy Lạp tin kính, và không ít phụ nữ thuộc giới thượng lưu, đã gia nhập với Phao-lô và Si-la.
5. Lúc nầy những người Do Thái bèn ganh tị, họ đã rủ những kẻ hung ác, những côn đồ ngoài đường phố tập hợp đám đông, rồi gây rối loạn trong thành phố. Chúng kéo đến nhà của Gia-sôn tìm bắt hai ông để đưa ra trước dân chúng. 6. Khi tìm không được, chúng kéo Gia-sôn và vài anh em đến trước chính quyền thành phố, rồi gào lên rằng: “Những tên nầy đã gây rối loạn trong thiên hạ, bây giờ chúng cũng đến đây, 7. và Gia-sôn đã chứa chấp chúng! Tất cả những kẻ nầy hành động chống lại luật lệ của Sê-sa, đã công bố rằng có một vua khác là Jesus.” 8. Chúng đã xách động dân chúng và bậc cầm quyền của thành phố bằng những lời nầy. 9. Họ đã nhận tiền thế chân từ Gia-sôn và những người còn lại, rồi thả ra.
10. Ngay trong đêm đó, các anh em đã đưa Phao-lô và Si-la đến Bê-rê; khi đến nơi, họ đã vào hội đường của người Do Thái. 11. Những người tại đây cao trọng hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca, họ đã tiếp nhận đạo với tất cả sự sẵn sàng, ngày nào cũng nghiên cứu Kinh Thánh để xét xem những điều này có đúng không. 12. Vì vậy, nhiều người trong số họ đã tin, cùng với không ít phụ nữ thượng lưu Hy Lạp và cả những người nam nữa.
13. Tuy nhiên khi những người Do Thái từ Tê-sa-lô-ni-ca biết rằng Phao-lô cũng truyền đạo của Đức Chúa Trời tại Bê-rê, thì họ đã đến đó để khuấy rối và kích động đám đông. 14. Ngay lập tức, các anh em đã đưa Phao-lô đi về phía biển, tuy nhiên cả Si-la và Ti-mô-thê thì ở lại Bê-rê.
15. Những người hộ tống Phao-lô đã đưa ông đến A-thên; sau đó khi Si-la và Ti-mô-thê nhận được chỉ thị truyền phải đến với ông càng sớm càng tốt, họ đã khởi hành.
16. Trong khi Phao-lô đang đợi họ tại A-thên, tâm linh bên trong ông khó chịu khi thấy thành phố đầy dẫy những hình tượng. 17. Vì vậy, ông biện luận tại nhà hội với người Do Thái và những người ngoại quốc đang thờ phượng, cũng như với những người mà ông gặp ngoài chợ mỗi ngày. 18. Sau đó, có vài triết gia thuộc phái Khoái lạc và Khắc kỷ cũng đã tranh luận với ông. Một số nói: “Kẻ lắm lời nầy muốn nói gì?” Tuy nhiên những người khác thì nói: “Dường như ông ta là người rao giảng về các thần ngoại quốc” — bởi vì ông đã giảng về Phúc Âm của Đức Chúa Jesus và sự sống lại.
19. Họ đã bắt ông, dẫn đến đồi A-rê-ô, rồi hỏi rằng: “Chúng tôi có thể biết về giáo thuyết mới nầy mà ông đang giảng dạy đó không? 20. Bởi vì một số điều ông đem đến, thật lạ tai với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi muốn biết những điều đó có nghĩa gì.” 21. Thật vậy, khi đó tất cả người A-thên và những ngoại kiều đến thăm nơi nầy chỉ dành thì giờ, không có gì khác hơn là để nói và nghe về điều mới lạ.
22. Sau đó Phao-lô đứng giữa đồi A-rê-ô nói rằng: “Thưa quý vị là người A-thên! Tôi nhận thấy trên mọi phương diện, quý vị thật là những người sùng đạo. 23. Bởi vì khi đi khắp thành phố, quan sát những nơi thờ phượng của quý vị, tôi thấy có một bàn thờ khắc chữ: THỜ THẦN KHÔNG BIẾT. Cho nên, Đấng mà quý vị đang thờ và không biết đó, chính là Đấng mà tôi đang rao truyền cho quý vị tại đây. 24. Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng thế giới và mọi vật ở trong đó. Ngài là Chúa của trời và đất, Ngài không ngự trong các đền miếu bởi tay con người dựng nên. 25. Ngài cũng không cần tay loài người phục vụ như là Ngài cần đến điều gì. Ngài là Đấng ban sự sống cho tất cả, và hơi thở cho tất cả. 26. Từ một người, Ngài đã làm nên mọi dân tộc và khiến họ sống trên khắp mặt đất. Ngài ấn định thời hạn và ranh giới cho họ cư ngụ, 27. để họ tìm kiếm Đức Chúa Trời, và rồi may ra họ có thể cảm nhận và tìm được Ngài, mặc dù Ngài không ở xa mỗi người chúng ta. 28. Chính vì nhờ ở trong Ngài, chúng ta được sống, hoạt động và hiện hữu – như vài thi nhân của quý vị đã nói: ‘Chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài.’ 29. Bởi vì là dòng dõi của Đức Chúa Trời, chúng ta không nên nghĩ rằng Đấng Thiêng Liêng giống như một vật bằng vàng, bằng bạc, hay bằng đá, được chạm khắc theo trí tưởng tượng của con người. 30. Thật vậy, Ðức Chúa Trời đã không còn chú tâm đến những thời kỳ thiếu hiểu biết đó, nhưng bây giờ Ngài truyền mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn. 31. Bởi vì Ngài đã ấn định một ngày, là lúc Ngài sẽ phán xét thế giới trong sự công chính, bởi một Đấng mà Ngài đã chỉ định, là một sự bảo chứng cho tất cả mọi người, Ngài đã khiến Đấng đó sống lại từ cõi chết.”
32. Khi nghe về sự sống lại từ cõi chết, một số người đã chế giễu ông; tuy nhiên những người khác đã nói: “Chúng tôi muốn nghe ông nói về chuyện nầy một lần nữa.”
33. Vì vậy, Phao-lô đã lìa khỏi họ. 34. Tuy nhiên có vài người đã tin, và gia nhập với ông, trong số đó có Đê-ni, một thành viên hội đồng A-rê-ô-pa, và một phụ nữ tên Đa-ma-ri, và những người khác cùng với họ.

Bản Dịch 1925

1. Phao-lô và Si-la đi ngang qua thành Am-phi-bô-lít và thành A-bô-lô-ni, rồi tới thành Tê-sa-lô-ni-ca; ở đó người Giu-đa có một nhà hội. 2. Phao-lô tới nhà hội theo thói quen mình, và trong ba ngày Sa-bát biện luận với họ, 3. lấy Kinh Thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về Đấng Christ phải chịu thương khó, rồi từ kẻ chết sống lại. Người nói rằng Đấng Christ nầy, tức là Đức Chúa Jêsus mà ta rao truyền cho các ngươi. 4. Trong bọn họ có một vài người được khuyên dỗ nối theo Phao-lô và Si-la, lại cũng có rất nhiều người Gờ-réc vẫn kính sợ Đức Chúa Trời, và mấy người đàn bà sang trọng trong thành nữa. 5. Nhưng người Giu-đa đầy lòng ghen ghét, rủ mấy đứa hoang đàng nơi đường phố, xui giục đoàn dân gây loạn trong thành. Chúng nó xông vào nhà của Gia-sôn, tìm bắt Phao-lô và Si-la đặng điệu đến cho dân chúng. 6. Tìm không được, bèn kéo Gia-sôn và mấy người anh em đến trước mặt các quan án trong thành, mà la lên rằng: Kìa những tên nầy đã gây thiên hạ nên loạn lạc, nay có đây, 7. và Gia-sôn đã chứa chúng! Chúng nó hết thảy đều là đồ nghịch mạng Sê-sa, vì nói rằng có một vua khác, là Jêsus. 8. Bấy nhiêu lời đó làm rối động đoàn dân và các quan án. 9. Song khi các quan án đòi Gia-sôn và các người khác bảo lãnh rồi, thì tha cho ra.10. Tức thì, trong ban đêm, anh em khiến Phao-lô và Si-la đi đến thành Bê-rê. Đến nơi rồi, thì vào nhà hội người Giu-đa. 11. Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng. 12. Trong bọn họ có nhiều người tin theo, với mấy người đàn bà Gờ-réc sang trọng, và đàn ông cũng khá đông. 13. Nhưng khi người Giu-đa ở thành Tê-sa-lô-ni-ca hay Phao-lô cũng truyền đạo Đức Chúa Trời tại thành Bê-rê, bèn đến đó để rải sự xao xiến rối loạn trong dân chúng. 14. Tức thì, anh em khiến Phao-lô đi phía biển, còn Si-la với Ti-mô-thê ở lại thành Bê-rê. 15. Những người dẫn Phao-lô đưa người đến thành A-thên; rồi trở về, đem lịnh cho Si-la và Ti-mô-thê phải đến cùng người cho gấp.16. Phao-lô đang đợi hai người tại thành A-thên, động lòng tức giận, vì thấy thành đều đầy những thần tượng. 17. Vậy, người biện luận trong nhà hội với người Giu-đa và người mới theo đạo Giu-đa; lại mỗi ngày, với những kẻ nào mình gặp tại nơi chợ. 18. Có mấy nhà triết học về phái Epicuriens và phái Stociens cũng cãi lẽ với người. Kẻ thì hỏi: Người già mép nầy muốn nói gì đó? Người thì nói: Người dường như giảng về các thần ngoại quốc (vì Phao-lô truyền cho chúng về Đức Chúa Jêsus và sự sống lại). 19. Chúng bắt người, đem đến nơi A-rê-ô-ba, mà hỏi rằng: Chúng tôi có thể biết được đạo mới mà ông dạy đó chăng? 20. Vì chưng ông giảng cho chúng tôi nghe sự lạ. Chúng tôi muốn biết ý nghĩa điều đó là gì. 21. Vả, hết thảy người A-thên và người ngoại quốc ngụ tại thành A-thên chỉ lo nói và nghe việc mới lạ mà thôi.22. Bấy giờ, Phao-lô đứng giữa A-rê-ô-ba, nói rằng: Hỡi người A-thên, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng. 23. Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng: Thờ Chúa Không Biết. Vậy, Đấng các ngươi thờ mà không biết đó, là Đấng ta đang rao truyền cho. 24. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. 25. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. 26. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người, và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, 27. hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. 28. Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động, và có, y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng: Chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. 29. Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng, bạc, hay là đá, bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm trổ nên. 30. Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn, 31. vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi Người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ.32. Khi chúng nghe nói về sự sống lại của kẻ chết, kẻ thì nhạo báng, người thì nói rằng: Lúc khác chúng ta sẽ nghe ngươi nói về việc đó. 33. Vì vậy, Phao-lô từ giữa đám họ bước ra. 34. Nhưng có mấy kẻ theo người và tin; trong số đó có Đê-ni, là một quan tòa nơi A-rê-ô-ba, và một người đàn bà tên là Đa-ma-ri, cùng các người khác.

Chú Thích: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương: 17
V00B44C017
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top