Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương 16

Chú Giải Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương 16

Chú Giải Kinh Thánh
Công Vụ Các Sứ Đồ: Chương 16

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Sau đó Phao-lô cũng đến Đẹt-bơ và Lít-trơ. Tại đó, có một môn đồ tên là Ti-mô-thê, là con trai của một nữ tín hữu người Do Thái, và cha là người Hy Lạp. 2. Anh đã được các anh em tại Lít-trơ và I-cô-ni làm chứng tốt. 3. Phao-lô muốn đem người nầy theo nên ông đã làm lễ cắt bì cho anh, bởi vì người Do Thái tại những nơi đó đều biết rằng cha của anh là người Hy Lạp.
4. Sau đó, trong lúc đi qua các thành phố, họ cũng căn dặn các tín hữu phải giữ những quy định của các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem đã thiết lập. 5. Vì vậy, các Hội Thánh được vững mạnh trong đức tin, và số tín hữu gia tăng mỗi ngày.
6. Họ đã đi qua khắp miền Phi-ri-gi và Ga-la-ti, Đức Thánh Linh ngăn cấm họ truyền đạo tại A-sia. 7. Sau đó họ xuống My-sia, họ cố gắng đi vào Bi-thi-ni, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Jesus không cho phép 8. nên họ đã đi ngang qua My-sia rồi xuống Trô-ách. 9. Có một khải tượng hiện ra cho Phao-lô trong ban đêm: Có một người Ma-xê-đô-nia đứng nài xin ông rằng: “Xin hãy qua Ma-xê-đô-nia cứu giúp chúng tôi!”
10. Khi ông thấy khải tượng đó, ngay lập tức chúng tôi tìm cách đến Ma-xê-đô-nia vì kết luận rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi công bố Phúc Âm tại đó. 11. Sau đó từ Trô-ách chúng tôi đáp tàu thẳng đến Sa-mô-tra-xơ. Hôm sau, đến Nê-a-pô-li, 12. và từ nơi đó, đến Phi-líp, là thành phố hàng đầu của tỉnh Ma-xê-đô-nia, là một thuộc địa. Chúng tôi lưu lại tại thành phố này vài ngày.
13. Sau đó vào ngày sa-bát, chúng tôi đã ra ngoài cổng thành, gần bờ sông, theo truyền thống là nơi cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu giảng cho các phụ nữ đang tụ họp tại đó.
14. Có một phụ nữ lắng nghe chúng tôi, tên là Ly-đi, quê ở Thi-a-ti-rơ, là một người bán vải sắc tía, và là người thờ kính Đức Chúa Trời. Bà được Chúa mở lòng cho nên đã chú ý đến những điều Phao-lô nói. 15. Sau khi đã nhận báp-têm cùng với cả nhà của mình, bà nài nĩ rằng: “Nếu các ông xét rằng tôi là trung thành với Chúa, xin hãy vào, và ở lại trong nhà của tôi.” Rồi bà thuyết phục chúng tôi.
16. Chuyện xảy ra khi chúng tôi đang đi đến chỗ cầu nguyện, có một cô gái, bị quỷ Phi-tôn nhập, đã gặp chúng tôi; cô là người đã mang lại nhiều lợi nhuận cho các chủ nhân qua việc bói toán. 17. Cô đã đi theo Phao-lô và chúng tôi, và la lớn rằng: “Những người nầy là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, là những người rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi.” 18. Cô cứ tiếp tục làm như vậy trong nhiều ngày. Và rồi Phao-lô bực mình nên quay lại nói với quỷ rằng: “Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền cho ngươi phải ra khỏi nàng.” Ngay giờ đó, quỷ liền ra khỏi.
19. Khi các chủ nhân của nàng thấy không còn hy vọng kiếm lợi cho họ được nữa, họ đã bắt Phao-lô và Si-la, kéo vào trong quảng trường, đến trước những người cầm quyền. 20. Họ mang hai ông đến các thẩm phán, rồi nói rằng: “Những người nầy là những người Do Thái đã gây rối loạn trong thành phố của chúng ta, 21. họ dạy những phong tục không hợp pháp, mà chúng ta – là những người Rô-ma – không thể chấp nhận hay thực hành.”
22. Đám đông cũng nổi lên chống lại hai ông. Các thẩm phán đã ra lệnh xé trang phục của hai ông, rồi đánh hai ông bằng roi. 23. Sau khi bị đánh đòn rất nhiều, họ quăng hai ông vào ngục, rồi truyền cho viên cai ngục phải canh giữ nghiêm ngặt. 24. Nhận được chỉ thị như vậy, viên cai ngục đã giam hai ông vào căn ngục ở bên trong, rồi cùm chân của hai ông lại.
25. Khoảng nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời. Các tù nhân lắng nghe họ. 26. Thình lình, có một cơn động đất rất lớn, đến nỗi những nền của nhà ngục bị rúng động. Ngay lập tức, tất cả các cửa mở tung, tất cả xiềng của các tù nhân đều tháo ra cả.
27. Sau đó, viên cai ngục thức dậy, thấy các cửa ngục mở toang, tưởng rằng các tù nhân đã trốn thoát hết, nên rút gươm định tự sát. 28. Tuy nhiên Phao-lô đã kêu thật lớn tiếng rằng: “Đừng sát hại chính mình! Tất cả chúng tôi đều còn ở đây!”
29. Viên cai ngục đã gọi lấy đèn, rồi chạy thật nhanh vào trong ngục, và kinh hãi quỳ dưới chân của Phao-lô và Si-la. 30. Ông đưa hai người ra ngoài, rồi hỏi: “Thưa các chúa! Tôi phải làm gì để được cứu?”
31. Họ nói: “Hãy tin Chúa, là Đức Chúa Jesus, thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu.” 32. Và rồi họ nói với ông, và tất cả những người ở trong nhà của ông, về đạo của Chúa.
33. Ngay trong ban đêm, vào chính giờ đó, viên cai ngục đã đem hai ông ra rửa những vết thương. Và rồi ngay lập tức, ông và cả gia đình đều nhận báp-têm. 34. Sau đó, ông mời họ vào trong nhà, dọn bàn, rồi vui vẻ cùng với cả gia đình bởi vì họ đã tin Đức Chúa Trời.
35. Và rồi đến sáng, các thẩm phán sai các cảnh vệ đến nói: “Hãy thả những người đó.”
36. Sau đó, viên cai ngục cho truyền đạt những lời nầy với Phao-lô: “Các thẩm phán đã nhắn rằng các ông có thể đi. Vì vậy, hãy ra, và đi bình an.”
37. Nhưng Phao-lô nói với họ: “Chúng tôi là công dân Rô-ma, khi chưa định tội, họ đã đánh đòn chúng tôi giữa công chúng rồi tống giam vào ngục; bây giờ họ lại lén lút thả chúng tôi hay sao? Không thể được! Họ phải đích thân đến đây để thả chúng tôi!”
38. Sau đó các cảnh vệ đã trình lại những lời này với các thẩm phán. Sau khi nghe hai ông là công dân Rô-ma thì họ sợ hãi. 39. Vì vậy, họ đã đến, năn nỉ hai ông, đưa hai ông ra ngoài, rồi khẩn nài hai ông hãy rời khỏi thành phố.
40. Khi đã ra khỏi tù, họ đến thăm Ly-đi; khi đã gặp, họ khích lệ các anh em, rồi rời đi.

Bản Dịch 1925

1. Phao-lô tới thành Đẹt-bơ và thành Lít-trơ. Nơi đó, có một môn đồ tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà Giu-đa đã tin, còn cha thì người Gờ-réc. 2. Anh em ở thành Lít-trơ và thành Y-cô-ni đều làm chứng tốt về người. 3. Phao-lô muốn đem người theo; bởi cớ những người Giu-đa ở trong các nơi đó, nên Phao-lô lấy người và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy đều biết cha Ti-mô-thê là người Gờ-réc. 4. Hễ ghé qua thành nào, hai người cũng dặn biểu phải giữ mấy lề luật mà sứ đồ và trưởng lão tại thành Giê-ru-sa-lem lập ra. 5. Ấy vậy, các Hội thánh được vững vàng trong đức tin, và số người càng ngày càng thêm lên.6. Đoạn, trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si. 7. Tới gần xứ My-si rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bi-thi-ni; nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus không cho phép, 8. bèn kíp qua khỏi xứ My-si, và xuống thành Trô-ách. 9. Đang ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy; có một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng: Hãy qua xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi. 10. Phao-lô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền Tin Lành ở đó.11. Vậy, chúng ta từ thành Trô-ách đi thuyền thẳng đến đảo Sa-mô-tra-xơ; bữa sau, đến thành Nê-a-bô-li; 12. từ nơi đó, chúng ta tới thành Phi-líp, là thành thứ nhất của tỉnh Ma-xê-đoan, và là thuộc địa nước Rô-ma. Chúng ta ở tạm đó vài ngày. 13. Đến ngày Sa-bát, chúng ta ra ngoài cửa thành, đến gần bên sông, là nơi chúng ta tưởng rằng người ta nhóm lại đặng cầu nguyện; chúng ta ngồi xong, giảng cho những đàn bà đã nhóm lại. 14. Có một người trong bọn đó nghe chúng ta, tên là Ly-đi, quê ở thành Thi-a-ti-rơ, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người, đặng chăm chỉ nghe lời Phao-lô nói. 15. Khi người đã chịu phép báp-tem với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng: Nếu các ông đã đoán tôi là trung thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi, mà ở lại đó; rồi người ép mời vào.16. Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỉ Phi-tôn ám vào, hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó. 17. Nó theo Phao-lô và chúng ta, mà kêu la rằng: Những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. 18. Trong nhiều ngày nó cứ làm vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, xây lại nói cùng quỉ rằng: Ta nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ mà truyền mầy ra khỏi người đàn bà nầy. Chính giờ đó, quỉ liền ra khỏi.19. Song le các chủ nàng thấy mình chẳng còn trông được lợi lộc nữa, bèn bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công sở, trước mặt các quan, 20. rồi điệu đến các thượng quan, mà thưa rằng: Những người nầy làm rối loạn thành ta; ấy là người Giu-đa, 21. dạy dỗ các thói tục mà chúng ta chẳng nên nhận lấy, hoặc vâng theo, vì chúng ta là người Rô-ma. 22. Đoàn dân cũng nổi lên nghịch cùng hai người, và khi các thượng quan khiến xé áo hai người ra rồi, bèn truyền đánh đòn. 23. Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi, thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao phải canh giờ cho nghiêm nhặt. 24. Được lịnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùm.25. Lối nữa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe. 26. Thình lình, có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động; cùng một lúc, các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo cả. 27. Người đề lao giựt mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết, bèn rút gươm, toan giết mình. 28. Nhưng Phao-lô kêu người lớn tiếng rằng: Chớ làm hại mình; chúng ta đều còn cả đây. 29. Người đề lao bèn kêu lấy đèn, chạy lại, run sợ lắm, gieo mình nơi chân Phao-lô và Si-la. 30. Đoạn, đưa hai người ra ngoài, mà hỏi rằng: Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? 31. Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. 32. Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người, và cho những kẻ ở nhà người nữa. 33. Trong ban đêm, chính giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho; rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp-tem. 34. Đoạn, người đề lao mời hai người lên nhà mình, đặt bàn, và người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời.35. Đến sáng, thượng quan sai lính nói cùng người đề lao rằng: Hãy thả các người ấy đi. 36. Người trình lời đó cùng Phao-lô rằng: Các thượng quan đã khiến truyền cho tôi thả các ông; vậy, hãy ra, và xin đi cho bình yên. 37. Nhưng Phao-lô nói cùng lính rằng: Chúng ta vốn là quốc dân Rô-ma, khi chưa định tội, họ đã đánh đòn chúng ta giữa thiên hạ, rồi bỏ vào ngục; nay họ lại thả lén chúng ta ư! Điều đó không được. Chính các quan phải tới đây mà thả chúng ta mới phải! 38. Các thượng quan nghe lính trình lại bấy nhiêu lời, biết hai người đó là người Rô-ma, thì sợ hãi. 39. Họ bèn đến nói với hai người, thả đi, và xin lìa khỏi thành. 40. Khi ra ngục rồi, hai sứ đồ vào nhà Ly-đi, thăm và khuyên bảo anh em, rồi đi.

Chú Thích: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương: 16
V00B44C016
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top