Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương 13

Chú Giải Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương 13

Chú Giải Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương 13

Chú Giải Kinh Thánh
Công Vụ Các Sứ Đồ: Chương 13

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Lúc nầy tại Hội Thánh An-ti-ốt có các tiên tri và các giáo sư là Ba-na-ba, Si-mê-ôn gọi là Ni-giê, Lu-si-út người Sy-ren, Ma-na-hem là người cùng được trưởng dưỡng với vua Hê-rốt, và Sau-lơ. 2. Đang khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán: “Hãy biệt riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho Ta để thực hiện công tác mà Ta đã kêu gọi họ.” 3. Sau đó họ đã kiêng ăn và cầu nguyện, và đặt tay trên hai người, rồi sai đi.
4. Vì được Đức Thánh Linh sai đi, cho nên họ đã xuống Sê-lơ-xi, rồi từ đó đáp tàu đến Chíp-rơ. 5. Đến Sa-la-min, họ công bố đạo của Đức Chúa Trời trong các hội đường của người Do Thái – cũng có Giăng là người phụ giúp họ.
6. Khi đó họ đã đi xuyên qua cả đảo, đến tận Pa-phô; tại đây họ gặp một thuật sĩ, là một tiên tri giả người Do Thái, có tên là Ba-giê-xu; 7. người nầy đang ở với Tổng đốc Sê-giút Phao-lút, ông là một người khôn ngoan. Tổng đốc đã mời Ba-na-ba và Sau-lơ đến, bởi vì ông muốn nghe đạo của Đức Chúa Trời. 8. Tuy nhiên thuật sĩ Ê-ly-ma – đó là ý nghĩa tên của hắn – đã chống họ, và tìm mọi cách làm cho tổng đốc lạc hướng để đừng tin.
9. Sau đó, Sau-lơ, cũng gọi là Phao-lô, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhìn thẳng vào hắn, 10. rồi nói: “Ngươi là kẻ đầy dẫy gian dối và xảo trá, ngươi là con của ma quỷ, là kẻ thù của mọi điều công chính. Ngươi có chấm dứt việc bẻ cong đường lối ngay thẳng của Chúa hay không? 11. Ngay bây giờ, hãy nhìn xem tay của Chúa sẽ giáng trên ngươi: Ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong một thời gian.” Ngay lập tức, sự mù lòa, tăm tối đã giáng trên Ê-ly-ma; hắn tìm người nắm tay để dẫn đi.
12. Sau khi chứng kiến việc đã xảy ra, viên tổng đốc đã tin, vì ông kinh ngạc về sự giáo huấn của Chúa.
13. Sau đó Phao-lô và những người cùng đi đã từ Pa-phô đáp tàu đến Pẹt-giê, thuộc Pam-phi-ly. Tuy nhiên Giăng đã lìa khỏi họ, trở về Giê-ru-sa-lem.
14. Lúc nầy, họ đã từ Pẹt-giê đi đến An-ti-ốt thuộc Pi-si-đi. Đến ngày sa-bát, họ vào trong hội đường, rồi ngồi xuống. 15. Sau khi đã đọc luật pháp và các tiên tri, những lãnh đạo của hội đường đã cử người nói với họ: “Thưa anh em! Nếu anh em có lời nào khích lệ dân chúng, xin hãy nói.”
16. Phao-lô đứng dậy, lấy tay ra hiệu, rồi nói: “Thưa quý vị – là những người Y-sơ-ra-ên – tức là những người kính sợ Đức Chúa Trời! Xin hãy lắng nghe: 17. Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên nầy đã chọn tổ phụ của chúng ta, đã làm cho dân chúng gia tăng trong lúc kiều ngụ tại Ai Cập; và Ngài đã nâng cánh tay lên để dẫn họ ra khỏi nơi đó. 18. Và rồi trong khoảng bốn mươi năm, Ngài đã chịu đựng họ trong hoang mạc. 19. Ngài đã tiêu diệt bảy dân tộc tại Ca-na-an, rồi ban cho họ quyền thừa kế đất của những dân đó, 20. trong khoảng bốn trăm năm mươi năm. Sau những điều nầy, Ngài ban cho họ các thẩm phán mãi cho đến đời của Tiên tri Sa-mu-ên.
21. Sau đó họ cầu xin một vua, Đức Chúa Trời đã ban Sau-lơ, con trai của Kích, thuộc bộ tộc Bên-gia-min, cho họ bốn mươi năm. 22. Rồi Ngài cất bỏ ông, Ngài đã nâng Đa-vít lên để làm vua của họ; ông cũng chính là người mà Ngài đã xác nhận rằng: ‘Ta tìm thấy Đa-vít, con trai của Gie-sê, một người vừa lòng Ta, là người sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta.’ 23. Từ dòng dõi của người nầy, theo lời hứa, Đức Chúa Trời đã ban một Đấng Giải Cứu cho Y-sơ-ra-ên, tức là Đức Chúa Jesus. 24. Trước khi Ngài xuất hiện, Giăng đã công bố báp-têm về sự ăn năn cho toàn dân Y-sơ-ra-ên. 25. Sau đó, khi Giăng sắp hoàn tất công tác của mình, ông nói: ‘Quý vị tưởng tôi là ai? Tôi không phải là Đấng đó, nhưng kìa, Ngài đến sau tôi, Ngài là Đấng mà tôi không xứng đáng cởi dép cho Ngài.’
26. Thưa quý vị, thưa các anh em, là con cháu trong gia đình của Áp-ra-ham, cùng với những người ở giữa anh em là những người kính sợ Đức Chúa Trời: Sứ điệp cứu rỗi nầy đã được gửi đến cho chúng ta. 27. Bởi vì những người đang sống tại Giê-ru-sa-lem và các lãnh đạo của họ đã không nhận biết Ngài, cũng không hiểu những lời của các tiên tri đã được đọc vào mỗi ngày sa-bát, họ đã kết án Ngài, và đã làm cho những lời tiên tri ấy được ứng nghiệm. 28. Mặc dù họ không tìm thấy một lý do nào để kết án tử hình, họ vẫn yêu cầu Phi-lát giết Ngài. 29. Khi họ đã làm ứng nghiệm tất cả những điều đã được chép về Ngài rồi, thì người ta đem Ngài xuống khỏi cây gỗ, rồi đặt Ngài trong mộ.
30. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết. 31. Trong nhiều ngày, Ngài đã hiện ra cho những người đã theo Ngài từ Ga-li-lê đến Giê-ru-sa-lem; họ là những nhân chứng của Ngài cho dân chúng. 32. Còn chúng tôi thì rao truyền cho anh em Phúc Âm về lời hứa đã được thiết lập với các tổ phụ của chúng ta, 33. mà Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho con cháu của họ, tức là cho chúng ta, bằng cách Ngài đã khiến Đức Chúa Jesus sống lại, như đã được chép trong Thi Thiên thứ hai: ‘Con là Con của Ta! Ngày nay Ta đã sinh Con.’ 34. Ngài đã khiến Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết, mà không trở về với sự hư nát, giống như lời của Ngài đã phán: ‘Ta sẽ ban cho các con một Đấng Thánh từ Đa-vít, chắc chắn là như vậy.’ 35. Vì vậy, trong một chỗ khác Ngài cũng nói: ‘Chúa không để cho Đấng Thánh, của Ngài thấy sự hư nát.’ 36. Thật vậy, Đa-vít sau khi phục vụ cho mục đích của Đức Chúa Trời trong thế hệ của mình, đã an giấc, đã được gia nhập với các tổ phụ của mình, và đã thấy sự hư nát; 37. tuy nhiên Đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại thì không thấy sự hư nát.
38. Do đó thưa các anh em! Anh em hãy nhận biết rằng nhờ Đấng nầy mà sự tha tội được công bố cho anh em; 39. nhờ Ngài, tất cả những người tin đều được xưng là công chính về mọi điều mà luật pháp Môi-se không thể xưng công chính được. 40. Cho nên hãy lưu ý, đừng để mắc phải điều các tiên tri đã nói: 41. ‘Nầy những kẻ ngạo mạn! Cứ kinh ngạc và rồi hư mất! Bởi vì trong thời của các ngươi, Ta sẽ làm một việc, cho dù có ai thuật lại, các ngươi cũng không tin!’”
42. Sau đó, khi hai vị ra đi, người ta thỉnh cầu họ tiếp tục nói những lời nầy cho dân chúng vào ngày sa-bát sắp đến. 43. Khi buổi nhóm tại hội đường đã tan, nhiều người Do Thái và những người ngoại quốc theo Do Thái giáo đã đi theo Phao-lô và Ba-na-ba. Hai ông đã nói chuyện và khích lệ họ cứ đứng vững trong ân điển của Đức Chúa Trời.
44. Ngày sa-bát sau đó, gần như cả thành phố đã họp lại để nghe lời của Chúa. 45. Tuy nhiên những người Do Thái, khi thấy đám đông, thì đầy ganh tị, họ bắt đầu đả kích những điều Phao-lô nói và rồi phỉ báng. 46. Phao-lô và Ba-na-ba cũng mạnh dạn nói với họ: “Đạo của Đức Chúa Trời trước hết cần được truyền cho quý vị; nhưng kể từ khi quý vị khước từ, và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, hãy nhìn xem, chúng tôi quay sang với những người ngoại quốc. 47. Bởi vì Chúa có truyền cho chúng tôi: ‘Ta đã lập các ngươi làm ánh sáng cho những người ngoại quốc, để đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất.’ ”
48. Khi những người ngoại quốc nghe lời nầy, họ vui mừng, tôn vinh đạo của Chúa; rất nhiều người được định cho sự sống đời đời, đã tin. 49. Sau đó, đạo của Chúa đã được loan truyền cho cả vùng đó.
50. Nhưng những người Do Thái đã kích động những phụ nữ sùng đạo thuộc giới thượng lưu và những người lãnh đạo trong thành phố, xúi giục họ bách hại Phao-lô và Ba-na-ba, rồi đuổi ra khỏi khu vực của họ. 51. Hai ông đã phủi bụi nơi chân của mình để phản đối họ, rồi đi đến I-cô-ni.
52. Các môn đồ được tràn đầy niềm vui và Đức Thánh Linh.

Bản Dịch 1925

1. Trong Hội thánh tại thành An-ti-ốt có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là: Ba-na-ba, Si-mê-ôn gọi là Ni-giê, Lu-si-út người Sy-ren, Ma-na-hem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Hê-rốt, cùng Sau-lơ. 2. Đang khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. 3. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người, rồi để cho đi.4. Vậy, Sau-lơ và Ba-na-ba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Sê-lơ-xi, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chíp-rơ. 5. Đến thành Sa-la-min, hai người giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Giu-đa; cũng có Giăng cùng đi để giúp cho. 6. Trải qua cả đảo cho đến thành Ba-phô rồi, gặp một người Giu-đa kia, là tay thuật sĩ và tiên tri giả, tên là Ba-Giê-su, 7. vốn ở với quan trấn thủ tên là Sê-giúp Phau-lút là người khôn ngoan. Người nầy đã sai mời Ba-na-ba và Sau-lơ đến, và xin nghe đạo Đức Chúa Trời. 8. Nhưng Ê-ly-ma, tức là thuật sĩ (ấy là ý-nghĩa tên người), ngăn hai người đó, ráng sức tìm phương làm cho quan trấn thủ không tin. 9. Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, đầy dẫy Đức Thánh Linh, đối mặt nhìn người nói rằng: 10. Hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỉ, thù nghịch cùng cả sự công bình, ngươi cứ làm hư đường thẳng của Chúa không thôi sao? 11. Nầy, bây giờ tay Chúa giá trên ngươi; ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu. Chính lúc đó, có sự mù mịt tối tăm phủ trên người, người xây quanh bốn phía, tìm kẻ để dắt mình. 12. Quan trấn thủ thấy sự đã xảy đến, bèn tin, lấy làm lạ về đạo Chúa.13. Phao-lô với đồng bạn mình xuống thuyền tại Ba-phô, sang thành Bẹt-giê trong xứ Bam-phi-ly. Nhưng Giăng lìa hai người, trở về thành Giê-ru-sa-lem. 14. Về phần hai người, thì lìa thành Bẹt-giê, cứ đi đường đến thành An-ti-ốt xứ Bi-si-đi; rồi nhằm ngày Sa-bát, vào trong nhà hội mà ngồi. 15. Vừa đọc sách luật và sách các tiên tri xong, các chủ nhà hội sai sứ nói cùng hai người rằng: Hỡi anh em, nếu có mấy lời khuyên bảo dân chúng, hãy giảng đi.16. Phao-lô bèn đứng dậy, lấy tay làm hiệu, rồi nói rằng: Hỡi người Y-sơ-ra-ên và các người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy nghe: 17. Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên nầy đã chọn tổ phụ chúng ta; làm cho dân ấy thạnh vượng lúc ở ngụ nơi ngoại quốc, tức là trong xứ Ê-díp-tô, và Ngài dùng cánh tay cao dẫn họ ra khỏi xứ đó. 18. Ước chừng bốn mươi năm, Ngài chịu tính nết họ trong nơi đồng vắng. 19. Lại khi đã phá bảy dân trong xứ Ca-na-an, Ngài khiến họ nhận lấy đất của các dân đó, 20. độ trong bốn trăm năm mươi năm; kế đó Ngài lập cho họ các quan đoán xét cho đến đời tiên tri Sa-mu-ên. 21. Bấy giờ, dân đó xin một vì vua, nên Đức Chúa Trời ban Sau-lơ, con của Ki-sơ, về chi phái Bên-gia-min, trị họ trong bốn mươi năm; 22. đoạn, Ngài bỏ vua đó, lại lập Đa-vít làm vua, mà làm chứng về người rằng: Ta đã tim thấy Đa-vít con của Gie-sê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta. 23. Theo lời hứa, Đức Chúa Trời bèn bởi dòng dõi người mà dấy lên cho dân Y-sơ-ra-ên một Cứu Chúa, tức là Đức Chúa Jêsus. 24. Trước khi Đức Chúa Jêsus chưa đến, Giăng đã giảng dạy phép báp-tem về sự ăn năn cho cả dân Y-sơ-ra-ên. 25. Giăng đang lo làm trọn công việc mình, thì nói rằng: Ta chẳng phải là Đấng mà các ngươi tưởng; nhưng có Đấng đến sau ta, ta chẳng xứng đáng mở dây giày Ngài.26. Hỡi anh em, là con cháu dòng Áp-ra-ham, và kẻ kính sợ Đức Chúa Trời, lời rao truyền sự cứu chuộc nầy đã phán cho chúng ta vậy. 27. Vì dân và các quan ở thành Giê-ru-sa-lem chẳng nhìn biết Đức Chúa Jêsus nầy, nên lúc xử tội Ngài, chúng đã ứng nghiệm lời của các đấng tiên tri mà người ta thường đọc trong mỗi ngày Sa-bát. 28. Dầu trong Ngài chẳng tìm thấy cớ gì đáng chết, họ cứ xin Phi-lát giết Ngài đi. 29. Họ đã làm cho ứng nghiệm mọi điều chép về Ngài rồi, thì hạ Ngài xuống khỏi thập tự giá mà chôn trong mả. 30. Song Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại. 31. Những kẻ theo Ngài từ xứ Ga-li-lê lên thành Giê-ru-sa-lem đã được thấy Ngài lâu ngày, và hiện nay đều làm chứng về Ngài giữa dân chúng. 32. Còn chúng tôi, thì rao truyền cho các anh em tin lành nầy về lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta, 33. rằng Đức Chúa Trời bởi khiến Đức Chúa Jêsus sống lại thì đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta là con cháu của tổ phụ, y như đã chép trong sách Thi Thiên đoạn thứ hai rằng: Con là Con trai ta, ngày nay ta đã sanh Con. 34. Ngài đã làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại, đặng nay khỏi trở về sự hư nát nữa, ấy về điều đó mà Ngài đã phán rằng: Ta sẽ thành tín giữ cùng các ngươi lời hứa thánh đã phán với Đa-vít. 35. Lại trong câu khác, cũng có phán rằng: Chúa chẳng cho Đấng Thánh Ngài thấy sự hư nát đâu. 36. Vả, vua Đa-vít lúc còn sống, làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời, đoạn qua đời; người đã được trở về cùng các tổ phụ mình, và đã thấy sự hư nát; 37. nhưng Đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, chẳng có thấy sự hư nát đâu. 38. Vậy, hỡi anh em, khá biết rằng nhờ Đấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em; 39. lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công bình. 40. Nên, hãy giữ lấy cho khỏi mắc đều đã chép trong sách tiên tri rằng: 41. Hỡi kẻ hay khinh dể kia, khá xem xét, sợ hãi và biến mất đi; Vì trong đời các ngươi, ta sẽ làm một việc, Nếu có ai thật lại cho, các ngươi cũng chẳng tin.42. Khi hai người bước ra, chúng xin đến ngày Sa-bát sau cũng giảng luận các lời đó. 43. Lúc hội đã tan, có nhiều người Giu-đa và người mới theo đạo Giu-đa, đi theo Phao-lô và Ba-na-ba, hai người nói chuyện với họ và khuyên cứ vững lòng theo ơn Đức Chúa Trời.44. Ngày Sa-bát sau, gần hết cả thành đều nhóm lại để nghe đạo Chúa. 45. Song những người Giu-đa thấy đoàn dân đó thì đầy lòng ghen ghét, nghịch cùng lời Phao-lô nói và mắng nhiếc người. 46. Phao-lô và Ba-na-ba bèn nói cùng họ cách dạn dĩ rằng: Ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi; nhưng vì các ngươi đã từ chối, và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây nầy, chúng ta mới xây qua người ngoại. 47. Vì Chúa có phán dặn chúng ta như vầy: Ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng cho các dân, Hầu cho ngươi đem sự cứu-rỗi cho đến cùng cõi đất. 48. Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng, ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời, đều tin theo. 49. Đạo Chúa tràn ra khắp trong xứ đó. 50. Nhưng các người Giu-đa xui giục những đàn bà sang trọng sốt sắng và dân đàn anh trong thành; gây sự bắt bớ Phao-lô và Ba-na-ba, mà đuổi ra khỏi phần đất mình. 51. Hai người đối cùng họ phủi bụi nơi chân mình, rồi đi đến thành Y-cô-ni. 52. Còn các môn đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh vậy.

Chú Thích: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương: 13
V00B44C013
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top