Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương 11

Chú Giải Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương 11

Chú Giải Kinh Thánh
Công Vụ Các Sứ Đồ: Chương 11

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Lúc nầy, các sứ đồ và những anh em đang ở tại Giu-đê nghe rằng những người ngoại quốc cũng đã tiếp nhận đạo của Đức Chúa Trời. 2. Cho nên khi Phi-e-rơ lên Giê-ru-sa-lem, các tín hữu chịu cắt bì đã chỉ trích ông và nói rằng: 3. “Ông đã đến với những người không chịu cắt bì và ăn chung với họ!”
4. Tuy nhiên Phi-e-rơ đã bắt đầu giải thích cho họ theo trình tự, rằng: 5. “Khi tôi đang cầu nguyện tại thành phố Giốp-bê, trong lúc xuất thần tôi thấy một khải tượng: Có một vật gì, giống như một chiếc khăn lớn đang hạ xuống, bốn góc từ trời đã hạ xuống tận nơi tôi. 6. Tôi nhìn chăm chú vào đó, quan sát, và thấy có những loài vật bốn chân, những thú rừng, những loài bò sát, và những chim trời. 7. Tôi nghe có một tiếng phán rằng: ‘Phi-e-rơ! Hãy chỗi dậy, giết chúng và ăn.’ 8. Nhưng tôi đã nói: ‘Lạy Chúa! Không thể được, bởi vì những vật ô uế hay không tinh sạch không bao giờ vào miệng của con.’ 9. Tuy nhiên tiếng từ trời đã phán với tôi lần thứ hai: ‘Vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho tinh sạch thì ngươi không được gọi là ô uế.’ 10. Điều này lặp lại ba lần, và rồi tất cả được rút lên trời.
11. Ngay lúc đó, có ba người đã đứng ngay căn nhà, nơi tôi đang ở, họ được sai từ Sê-sa-rê đến để mời tôi. 12. Lúc đó Thánh Linh bảo tôi phải đi với họ, đừng phân biệt gì cả. Sáu anh em đây cũng đã đồng đi với tôi, và chúng tôi bước vào nhà của người. 13. Người đó thuật lại cho chúng tôi thể nào ông ta đã thấy một thiên sứ đứng trong nhà của ông và đã truyền rằng: ‘Hãy sai người đến Giốp-bê mời Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ. 14. Người sẽ nói những sứ điệp cho ngươi để nhờ đó ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu.’
15. Sau đó, khi tôi bắt đầu nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên họ cũng như lúc ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta. 16. Và rồi tôi nhớ lại lời Chúa đã phán: ‘Thật vậy Giăng đã làm báp-têm bằng nước, nhưng các con sẽ được báp-têm bằng Đức Thánh Linh.’ 17. Nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cùng một quà tặng như Ngài đã ban cho chúng ta khi chúng ta tin Chúa, là Đức Chúa Jesus Christ, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Đức Chúa Trời?”
18. Sau khi đã nghe những điều này, họ yên lặng, rồi tôn vinh Đức Chúa Trời rằng: “Thật vậy, Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho những người ngoại quốc để họ được sống!”
19. Do vụ bách hại xảy ra về việc Ê-tiên, những người bị tản lạc đã đến Phê-ni-xi, Chíp-rơ, và An-ti-ốt; tuy nhiên họ không giảng đạo cho ai, ngoại trừ cho những người Do Thái. 20. Tuy nhiên có một vài người trong số họ, là những người ở Chíp-rơ và Sy-ren, đã đến An-ti-ốt, cũng đàm đạo với những người Hy Lạp và giảng về Đức Chúa Jesus cho họ. 21. Tay Chúa ở với họ, rất nhiều người đã tin và trở lại cùng Chúa.
22. Tin tức về chuyện nầy đến tai của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, họ đã cử Ba-na-ba đến An-ti-ốt. 23. Ông đã đến và thấy được ân điển của Đức Chúa Trời thì vui mừng, và thúc giục mọi người cứ vững lòng theo Chúa. 24. Bởi vì ông là người tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin. Một đoàn người rất đông đã được thêm vào với Chúa. 25. Và rồi ông đã đến Tạt-sơ để tìm Sau-lơ; 26. khi tìm được, ông đưa về An-ti-ốt. Sau đó, trong cả một năm họ nhóm họp với Hội Thánh và dạy cho cả một đám đông. Sau đó tại An-ti-ốt, lần đầu tiên các môn đồ đã được gọi là Cơ Đốc nhân.
27. Trong những ngày đó, các tiên tri từ Giê-ru-sa-lem đã xuống An-ti-ốt. 28. Một người trong số họ tên A-ga-bút đã đứng lên bởi Thánh Linh báo trước rằng sẽ có một nạn đói lớn xảy ra khắp nơi; điều nầy đã xảy ra dưới triều Cơ-lốt. 29. Các môn đồ quyết định mỗi người tùy khả năng, gửi cứu trợ cho các anh em đang sống tại Giu-đê. 30. Họ đã làm điều nầy, gửi cứu trợ đến các trưởng lão, qua tay của Ba-na-ba và Sau-lơ.

Bản Dịch 1925

1. Các sứ đồ và anh em ở xứ Giu-đê nghe tin người ngoại cũng đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời. 2. Khi Phi-e-rơ đã trở lên thành Giê-ru-sa-lem, có người tín đồ vốn chịu phép cắt bì trách móc người, 3. rằng: Ngươi đã vào nhà kẻ chưa chịu phép cắt-bì, và ăn chung với họ! 4. Nhưng Phi-e-rơ đem mọi sự đã qua thuật cho họ theo thứ tự và từng điều, 5. rằng: Ta đang cầu nguyện trong thành Giốp-bê, lúc đó ta bị ngất trí đi, thấy sự hiện thấy: có vật gì giống như cái khăn lớn, níu bốn chéo lên, từ trên trời sa xuống đến tận ta. 6. Ta xem xét kỹ càng, thấy trong đó có các loài thú bốn cẳng trên đất, các thú rừng, các côn trùng và các loài chim trên trời. 7. Ta lại nghe có tiếng phán rằng: Hỡi Phi-e-rơ, hãy chờ dậy, giết thịt và ăn. 8. Ta thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng vậy; vì không bao giờ có vật chi dơ dáy hay chẳng sạch vào miệng tôi đâu. 9. Tiếng từ trời phán cùng ta lần thứ hai mà rằng: Chớ coi điều Chúa đã làm cho tinh sạch như là dơ dáy. 10. Lời đó lặp lại ba lần, đoạn, thay thảy đều thâu lại lên trời. 11. Kìa, cũng một lúc đó, ba người ở thành Sê-sa-rê chịu sai đến cùng ta, đã tới tận cửa nhà ta ở. 12. Đức Thánh Linh truyền cho ta phải đi với ba người ấy, đừng nghi ngại gì. Nầy, sáu người anh em đây đồng đi với ta, và chúng ta đều vào trong nhà Cọt-nây. 13. Người nầy thuật lại cho ta thể nào tại nhà mình đã thấy một thiên sứ hiện đến và phán rằng: Hãy sai tới thành Giốp-bê, mời Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ đến đây. 14. Người ấy sẽ nói cho ngươi những lời, mà nhờ đó ngươi và cả nhà mình sẽ được cứu rỗi. 15. Ta mới khởi sự nói, thì có Đức Thánh Linh giáng trên họ, cũng như ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta. 16. Ta bèn nhớ lại lời Chúa đã truyền rằng: Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước; nhưng các ngươi sẽ chịu phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh. 17. Vậy, nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng một ơn như cho chúng ta, là kẻ đã tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, thì ta là ai, mà ngăn trở Đức Chúa Trời được? 18. Tín đồ nghe bấy nhiêu lời xong, đều thỏa thuận và ngợi khen Đức Chúa Trời, rằng: Vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống!19. Những kẻ bị tan lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp Ê-tiên, bèn đi đến xứ Phê-ni-xi, đảo Chíp-rơ và thành An-ti-ốt, chỉ giảng đạo cho người Giu-đa thôi. 20. Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chíp-rơ và Sy-ren đến thành An-ti-ốt, cũng giảng dạy cho người Gờ-réc nữa, truyền Tin Lành của Đức Chúa Jêsus cho họ. 21. Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. 22. Tiếng đồn thấu tai Hội thánh Giê-ru-sa-lem, hội bèn sai Ba-na-ba sang đến thành An-ti-ốt. 23. Khi người đến nơi và thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa; 24. vì Ba-na-ba thật là người lành, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin. Bấy giờ rất đông người tin theo Chúa. 25. Kế đó, Ba-na-ba đi đến thành Tạt-sơ, để tìm Sau-lơ, 26. tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên.27. Trong những ngày đó, có mấy người tiên tri từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành An-ti-ốt. 28. Trong bọn có một người tên là A-ga-bút đứng dậy, bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất; thật vậy, sự đói kém nầy xảy đến trong đời Cơ-lốt trị vì. 29. Các môn đồ bèn định, mỗi người tùy sức riêng mình, gởi một món tiền bố thí cho anh em ở trong xứ Giu-đê; 30. môn đồ cũng làm thành việc đó, nhờ tay Ba-na-ba và Sau-lơ, gởi tiền ấy cho các trưởng lão.

Chú Thích: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương: 11
V00B44C011
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top