Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương 10

Chú Giải Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương 10

Chú Giải Kinh Thánh
Công Vụ Các Sứ Đồ: Chương 10

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Có một người tại Sê-sa-rê, tên là Cọt-nây, là đội trưởng của một đội quân, được gọi là lính Y-ta-ly. 2. Ông vốn là một người đạo đức, cùng với cả gia đình kính sợ Đức Chúa Trời; tất cả thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời và bố thí rất nhiều cho dân chúng.
3. Vào khoảng giờ thứ chín trong ngày, ông thấy rõ trong một khải tượng, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đến với ông, rồi nói với ông: “Cọt-nây!” 4. Ông sợ hãi, nhìn chăm vào thiên sứ, rồi nói: “Lạy Chúa! Có việc gì?” Người nói với ông: “Những lời cầu nguyện cùng các sự bố thí của ngươi đã thấu lên Đức Chúa Trời và được Ngài ghi nhớ. 5. Bây giờ hãy sai những người đến Giốp-bê để mời Si-môn, một người được gọi là Phi-e-rơ. 6. Ông ấy đang ở với Si-môn, một thợ thuộc da, nhà ở gần biển.”
7. Sau đó, khi thiên sứ nói với ông đã đi rồi, Cọt-nây gọi hai người phục vụ và một người lính tin kính trong số những người dưới quyền của ông, 8. thuật lại mọi điều cho họ, rồi sai họ đến Giốp-bê.
9. Ngày hôm sau, vào khoảng giờ thứ sáu, trong khi những người nầy đang đi đường đến gần thành phố, Phi-e-rơ đã lên mái nhà để cầu nguyện. 10. Sau đó, ông đói và thèm ăn, tuy nhiên trong khi người ta đang chuẩn bị, một cơn xuất thần đã giáng xuống trên ông. 11. Ông thấy trời mở ra, và có vật gì giống như một tấm khăn lớn, bốn góc của nó sa xuống đất, 12. trong đó có đủ các loài vật bốn chân, loài bò sát trên đất, và chim trời. 13. Và rồi có tiếng nói với ông: “Phi-e-rơ! Hãy chỗi dậy, giết chúng, và ăn.” 14. Phi-e-rơ nói: “Lạy Chúa! Không được, bởi vì con không bao giờ ăn vật gì ô uế hay không tinh sạch.” 15. Tiếng đó lại nói với ông lần thứ hai rằng: “Vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho tinh sạch thì đừng xem là ô uế.” 16. Điều nầy đã xảy ra ba lần; rồi lập tức, vật đó được cất lên trời.
17. Trong khi Phi-e-rơ còn đang phân vân về khải tượng mà ông đã thấy có ý nghĩa gì; thì kìa, những người mà Cọt-nây sai đi, đã hỏi thăm được nhà của Si-môn, và đang đứng trước cửa. 18. Họ đã gọi để hỏi có phải Si-môn, được gọi là Phi-e-rơ, đang ở đây hay không.
19. Phi-e-rơ đang suy nghĩ về khải tượng, thì Thánh Linh phán với ông: “Kìa, có ba người đang tìm con. 20. Vì vậy, hãy đứng dậy, rồi xuống, và đi với họ. Đừng nghi ngờ gì cả, bởi vì Ta đã sai họ.”
21. Sau đó Phi-e-rơ đã đi xuống với những người đó, rồi nói: “Kìa, tôi chính là người mà các ông đang tìm. Điều gì đã khiến các ông đến đây?”
22. Họ nói: “Cọt-nây, một vị đội trưởng, là người công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, được cả dân Do Thái làm chứng tốt, đã được hướng dẫn thiên thượng bởi một vị thiên sứ thánh, để sai mời ông đến nhà của người, để nghe sứ điệp từ nơi ông.”
23. Vì vậy Phi-e-rơ đã mời họ vào nhà, và cho trọ lại đó. Ngày hôm sau, ông chỗi dậy, rồi đi với họ; vài anh em tại Giốp-bê đã đi với ông.
24. Và rồi ngày hôm sau, Phi-e-rơ đã đến Sê-sa-rê. Cọt-nây, cùng với những bà con và các bạn thân của ông, đang chờ đợi họ. 25. Khi Phi-e-rơ bước vào, Cọt-nây gặp ông, quỳ dưới chân của ông mà lạy. 26. Nhưng Phi-e-rơ đã nâng ông dậy, và nói: “Hãy đứng dậy! Tôi cũng chỉ là người mà thôi.”
27. Sau khi nói chuyện với Cọt-nây, Phi-e-rơ bước vào trong nhà, thấy nhiều người đang tụ họp. 28. Sau đó, ông nói với họ: “Các ông biết rằng người Do Thái kết hiệp hay đến gần một người ngoại quốc là phạm pháp; tuy nhiên Đức Chúa Trời đã tỏ cho tôi không nên gọi một người nào là ô uế hay không tinh sạch. 29. Do đó, khi được mời, thì tôi đến, không một chút ngần ngại. Vì vậy tôi xin hỏi: Vì lý do gì mà các ông đã mời tôi.”
30. Cọt-nây nói: “Cách đây bốn ngày, vào khoảng giờ nầy – tức là giờ thứ chín – tôi đang cầu nguyện trong nhà của mình; thình lình có một người mặc trang phục sáng lòa đứng trước mặt của tôi, 31. rồi nói: ‘Cọt-nây! Lời cầu nguyện của ngươi đã được lắng nghe, và những bố thí ngươi đã được ghi nhớ trước mặt Đức Chúa Trời. 32. Vì vậy, hãy sai người đến Giốp-bê để mời Si-môn, gọi là Phi-e-rơ. Người đang ở trong nhà của Si-môn, một thợ thuộc da, gần biển.’ 33. Vì vậy ngay lập tức, tôi đã sai mời ông, và ông đã làm điều tốt, và đã đến. Vì vậy bây giờ tất cả chúng tôi đang hiện diện trước mặt Đức Chúa Trời để nghe tất cả những điều mà Chúa đã truyền cho ông.”
34. Sau đó Phi-e-rơ mở miệng ra và nói: “Thật vậy! Tôi nhận biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng không hề thiên vị, 35. nhưng trong mọi dân tộc, ai kính sợ Ngài và làm điều công chính, thì được Ngài chấp nhận. 36. Ngài đã gởi sứ điệp đến cho các con cái của Y-sơ-ra-ên, công bố Phúc Âm bình an qua Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa của tất cả. 37. Chính các ông biết rằng sau khi Giăng đã rao giảng về báp-têm, sự công bố đã bắt đầu từ Ga-li-lê rồi loan ra cả Giu-đê; 38. và thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Jesus, người Na-xa-rét, bằng Đức Thánh Linh và quyền năng. Ngài đã đi khắp nơi làm những việc nhân đức và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế, bởi vì Đức Chúa Trời đã ở cùng Ngài. 39. Chúng tôi là những nhân chứng về mọi điều Ngài đã làm trong cả khu vực của người Do Thái và tại Giê-ru-sa-lem, là Đấng mà họ đã đưa vào chỗ chết và treo Ngài trên cây. 40. Ngài là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm sống lại vào ngày thứ ba, và cho Ngài hiện ra cách tỏ tường, 41. không phải cho cả dân chúng, mà cho những nhân chứng mà Đức Chúa Trời đã chọn từ trước; cho chúng tôi, tức là những người đã ăn và uống với Ngài sau khi Ngài sống lại từ cõi chết. 42. Ngài đã truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân chúng, và minh chứng Ngài là Đấng mà Đức Chúa Trời đã lập lên để phán xét người sống và người chết. 43. Tất cả các tiên tri đã làm chứng về Ngài rằng ai tin Ngài thì nhận được sự tha tội nhờ danh của Ngài.”
44. Khi Phi-e-rơ còn đang nói những lời nầy, Đức Thánh Linh đã giáng trên mọi người nghe đạo. 45. Các tín hữu đã chịu cắt bì – rất nhiều người đã đi với Phi-e-rơ – đều kinh ngạc, bởi vì ân tứ của Đức Thánh Linh cũng tuôn đổ trên những người ngoại quốc. 46. Họ nghe những người đó nói nhiều ngôn ngữ và tôn ngợi Đức Chúa Trời.
47. Sau đó, Phi-e-rơ đã nói: “Không ai có thể khước từ báp-têm bằng nước cho những người đã nhận Đức Thánh Linh như chúng ta?” 48. Lúc đó ông đã truyền làm báp-têm cho họ nhân danh của Đức Chúa Jesus Christ. Sau đó họ mời ông ở lại thêm vài ngày.

Bản Dịch 1925

1. Trong thành Sê-sa-rê, có một người tên là Cọt-nây, làm đội trưởng của đội binh gọi là Y-ta-li. 2. Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời, người hay bố thí cho dân, và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi. 3. Đang ban ngày, nhằm giờ thứ chín, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình và truyền rằng: Hỡi Cọt-nây! 4. Đôi mắt người ngó chăm thiên sứ và run sợ lắm, thưa rằng: Lạy Chúa, có việc chi? Thiên sứ nói: Lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời, và Ngài đã ghi nhớ lấy. 5. Vậy, bây giờ hãy sai người đến thành Giốp-bê, mời Si-môn nào đó, cũng gọi là Phi-e-rơ. 6. Người hiện trọ nơi Si-môn, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển. 7. Khi thiên sứ, là đấng truyền cho người, đã trở lui, thì Cọt-nây gọi hai người trong đám đầy tớ mình và một tên lính tin kính trong những lính thuộc về mình, 8. mà thuật lại mọi điều cho họ nghe, rồi sai đến thành Giốp-bê.9. Bữa sau, trong lúc ba người ấy đang đi đường và đã đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ sáu Phi-e-rơ leo lên mái nhà để cầu nguyện. 10. người đói và thèm ăn; khi người ta đang dọn cho ăn, thì người bị ngất trí đi. 11. Người thấy trời mở ra, và có vật chi giống như một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, giáng xuống và sa đến đất: 12. thấy trong đó có những thú bốn cẳng, đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất, và chim trên trời. 13. Lại có tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn. 14. Song Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng vậy; vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dáy chẳng sạch bao giờ. 15. Tiếng đó lại phán cùng người lần thứ hai rằng: Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ dáy. 16. Lời đó lặp lại ba lần; rồi vật ấy liền bị thâu lên trên trời.17. Phi-e-rơ đang nghi ngờ về ý nghĩa của sự hiện thấy mình đã thấy, thì các người mà Cọt-nây sai đi đã hỏi thăm được nhà Si-môn, và tới đứng tận cửa. 18. Họ kêu và hỏi đây có phải là nơi Si-môn tức Phi-e-rơ ở chăng. 19. Phi-e-rơ còn đang ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó, thì Đức Thánh Linh phán cùng người rằng: Kìa, có ba người đang tìm ngươi. 20. Vậy, hãy đứng dậy, xuống mà đi với họ, chớ hồ nghi, vì ta đã sai họ đó. 21. Phi-e-rơ bèn xuống cùng họ mà nói rằng: Ta đây, là người các ngươi đang tìm; các ngươi đến đây có việc gì? 22. Họ trả lời rằng: Đội trưởng Cọt-nây là người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời, cả dân Giu-đa đều làm chứng tốt về người, người đó đã bởi một thiên sứ thánh mà chịu mạng lịnh từ nơi cao rằng phải mời ông về nhà và nghe lời ông. 23. Phi-e-rơ bèn mời họ vào nhà và cho trọ tại đó. Ngày mai, Phi-e-rơ chờ dậy đi với họ, có một vài người trong hàng anh em từ Giốp-bê cùng đi với. 24. Bữa sau, đến thành Sê-sa-rê. Cọt-nây với bà con và bạn thiết mà người đã nhóm lại tại nhà mình đang chờ đợi. 25. Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây ra rước, phục xuống dưới chân người mà lạy. 26. Nhưng Phi-e-rơ đỡ người dậy, nói rằng: Ngươi hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người mà thôi. 27. Phi-e-rơ đang nói chuyện với Cọt-nây, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại. 28. Người nói cùng chúng rằng: người Giu-đa vốn không được phép giao thông với người ngoại quốc hay là tới nhà họ; nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta biết chẳng nên coi một người nào là ô uế hay chẳng sạch. 29. Nên khi các ngươi đã sai tìm, thì ta chẳng ngại gì mà đến đây. Vậy ta hỏi vì việc chi mà các ngươi mời ta đến.30. Cọt-nây trả lời rằng: Đã bốn ngày nay, nhằm giờ thứ chín, tôi đang ở nhà cầu nguyện, thình lình có một người mặc áo sáng lòa, hiện ra trước mặt tôi, 31. mà phán rằng: Hỡi Cọt-nây, lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm, Đức Chúa Trời đã ghi nhớ việc bố thí của ngươi. 32. Vậy, ngươi hãy sai đến thành Giốp-bê, mời Si-môn, là Phi-e-rơ đến đây: người đang ở tại nhà Si-môn, thợ thuộc da, gần biển. 33. Tức thì tôi sai tìm ông, mà ông đến đây là rất phải. Vậy bây giờ, thay thảy chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Chúa đã dặn ông nói cho chúng tôi.34. Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng: Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, 35. nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa. 36. Ấy là lời Ngài đã phán cùng con cái Y-sơ-ra-ên, khi rao giảng tin lành về sự bình an bởi Đức Chúa Jêsus-Christ, tức là Chúa của loài người. 37. Việc đã bắt đầu từ xứ Ga-li-lê rồi tràn ra trong cả xứ Giu-đê, kế sau Giăng đã giảng ra phép báp-tem, thì các ngươi biết rồi; 38. thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. 39. Chúng ta từng chứng kiến về mọi điều Ngài đã làm trong xứ người Giu-đa và tại thành Giê-ru-sa-lem. Chúng đã treo Ngài trên cây gỗ mà giết đi. 40. Nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, lại cho Ngài được tỏ ra, 41. chẳng hiện ra với cả dân chúng, nhưng với những kẻ làm chứng mà Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là với chúng ta, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài, sau khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại. 42. Lại Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng, và chứng quyết chính Ngài là Đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. 43. hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng nầy về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài.44. Khi Phi-e-rơ đang nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. 45. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì, là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ, đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. 46. Vì các tín đồ nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. 47. Bấy giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng: Người ta có thể từ chối nước về phép báp-tem cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? 48. Người lại truyền làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày.

Chú Thích: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương: 10
V00B44C010
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top