Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương 6

Chú Giải Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương 6

Chú Giải Kinh Thánh
Công Vụ Các Sứ Đồ: Chương 6

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Trong thời gian này, khi số môn đồ đang gia tăng; có sự phàn nàn từ những người gốc Hy Lạp trách những người Do Thái nói tiếng A-ra-míc, bởi vì các góa phụ của họ đã bị bỏ quên trong việc chu cấp hằng ngày.
2. Mười hai sứ đồ đã triệu tập các môn đồ đến gần, rồi nói: “Chúng tôi không muốn bỏ bê việc phục vụ Lời của Ðức Chúa Trời để đi hầu bàn. 3. Vì vậy, xin anh em hãy chọn trong những người của mình, bảy người được chứng nhận tốt, đầy dẫy Thánh Linh và khôn ngoan, chúng tôi sẽ bổ nhiệm họ để đảm trách công việc nầy. 4. Còn chúng tôi sẽ tiếp tục chuyên tâm cầu nguyện và phục vụ Lời Chúa.”
5. Tất cả hội chúng đều hài lòng về lời phát biểu này; và rồi họ đã chọn Ê-tiên, là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Phi-líp, Bô-cô-rơ, Ni-ca-no, Ti-môn, Ba-mê-na và Ni-cô-la, là người đã theo đạo ở An-ti-ốt. 6. Họ trình những người nầy cho các sứ đồ; các sứ đồ đã cầu nguyện rồi đặt tay trên những người nầy.
7. Đạo của Đức Chúa Trời tiếp tục phát triển; số môn đồ tại Giê-ru-sa-lem gia tăng quá mức. Rất nhiều thầy tế lễ cũng vâng theo đức tin.
8. Lúc nầy Ê-tiên được đầy dẫy ân điển và quyền năng, làm những phép mầu và dấu lạ rất lớn trong dân chúng.
9. Tuy nhiên có một số người từ nhà hội – gọi là những người tự do – và những người ở Sy-ren, A-léc-xan-đria, cùng với những người ở Si-li-si và A-si-a, đã nổi lên tranh luận với Ê-tiên. 10. Nhưng họ không thể chống trả lời lẽ khôn ngoan và Đức Thánh Linh là Đấng mà ông nương cậy để nói.
11. Sau đó họ xúi giục nhiều người vu cáo rằng: “Chúng tôi đã nghe hắn nói những lời xúc phạm đến Môi-se và Đức Chúa Trời.”
12. Họ đã kích động dân chúng, các trưởng lão, và những người chép kinh luật; họ đã đến, bắt ông, rồi giải đến trước Tòa Công Luận. 13. Họ đặt những nhân chứng dối, nói rằng: “Người nầy không ngừng nói những lời xúc phạm đến nơi thánh và luật pháp. 14. Bởi vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng: Jesus ở Na-xa-rét sẽ phá hủy nơi nầy, và thay đổi những phong tục mà Môi-se đã truyền lại cho chúng ta.”
15. Tất cả những người ngồi tại Tòa Công Luận đều nhìn chăm vào Ê-tiên và thấy mặt ông giống như mặt của thiên sứ.

Bản Dịch 1925

1. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hê-lê-nít phàn nàn nghịch cùng người Hê-bơ-rơ, vì những người góa bụa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hằng ngày. 2. Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. 3. Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho. 4. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. 5. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên, là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Phi-líp, Bô-cô-rơ, Ni-ca-no, Ti-môn, Ba-mê-na và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo đạo Giu-đa; 6. và trình bảy người đó cho các sứ đồ; các sứ đồ cầu nguyện rồi, thì đặt tay lên.7. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Giê-ru-sa-lem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa.8. Ê-tiên được đầy ơn và quyền làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân. 9. Nhưng có mấy hội viên của nhà hội gọi là nhà hội của bọn được tự do, với những người quê ở Sy-ren, người quê ở A-léc-xan-đơ, cùng người Giu-đa ở xứ Si-li-si và xứ A-si, nổi lên mà cãi lẫy cùng Ê-tiên. 10. Song chúng không chống lại nổi với trí khôn người cùng với Đức Thánh Linh, là Đấng người nhờ mà nói 11. bèn xui xiểm mấy người đặng nói rằng: chúng ta đã nghe người nói ra những lời phạm đến Môi-se và Đức Chúa Trời. 12. Chúng xúi dân sự, các trưởng lão và các thầy thông giáo, rồi xông vào người, dùng sức mạnh bắt và điệu đến trước tòa công luận. 13. Chúng đặt ra những kẻ chứng dối, nói rằng: người nầy hằng nói những lời phạm đến nơi thánh và luật pháp. 14. Vì chưng chúng ta đã nghe người nói rằng Jêsus ở Na-xa-rét nầy sẽ phá nơi đây và đổi tục lệ mà Môi-se đã truyền lại cho chúng ta. 15. Bấy giờ, phàm những người ngồi tại tòa công luận đều ngó chăm Ê-tiên, thấy mặt người như mặt thiên sứ vậy.

Chú Thích: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương: 6
V00B44C006
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top