Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương 4

Chú Giải Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương 4

Chú Giải Kinh Thánh
Công Vụ Các Sứ Đồ: Chương 4

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Trong lúc họ đang nói với dân chúng, thì các trưởng tế, viên quản lý đền thờ, và những người Sa-đu-sê đã kéo đến cùng họ. 2. Những người đó bực tức bởi vì họ đã giảng dạy cho dân chúng và công bố về Đức Chúa Jesus và sự sống lại từ cõi chết. 3. Những người đó bắt họ giam vào ngục cho đến ngày hôm sau, bởi vì lúc đó trời đã tối. 4. Tuy nhiên, có nhiều người đã nghe sứ điệp thì tin; con số những người nam vào khoảng năm ngàn.
5. Đến ngày hôm sau, các lãnh đạo, các trưởng lão, và các học giả giáo luật đã họp lại tại Giê-ru-sa-lem 6. cùng với An-ne là thầy thượng tế, Cai-phe, Giăng, và A-léc-xan-đơ, cùng với rất nhiều người thuộc dòng dõi của thượng tế.
7. Những người đó đặt hai người ở giữa, rồi bắt đầu tra hỏi: “Bởi quyền năng nào hay là nhân danh ai mà các ngươi đã làm điều nầy?”
8. Sau đó Phi-e-rơ, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, đã nói với họ: “Thưa các lãnh đạo của dân chúng và các trưởng lão! 9. Nếu hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn vì đã làm một điều phước thiện cho một người bệnh, và bằng cách nào người đó đã được chữa lành, 10. thì xin tất cả quý vị và toàn thể dân Y-sơ-ra-ên hãy biết rằng: Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét – là Đấng mà quý vị đã đóng đinh trên thập tự, cũng là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ cõi chết – nhờ Ngài mà người nầy đang đứng lành mạnh trước mặt quý vị. 11. Ngài là vầng đá, đã bị quý vị, là những thợ xây, đã loại ra; tuy nhiên đã trở nên đầu của góc nhà. 12. Chẳng có sự cứu rỗi trong một người nào khác, bởi vì ở dưới trời không có một danh nào khác đã được ban cho loài người, để chúng ta nhờ đó mà được cứu.”
13. Khi thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết hai ông là những người tầm thường, không học, thì họ kinh ngạc. Sau đó, họ nhận biết hai ông đã từng ở với Đức Chúa Jesus. 14. Và bởi vì họ thấy người đã được chữa lành đang đứng bên cạnh hai ông, cho nên họ không thể phản bác được.
15. Sau khi truyền cho hai ông rời khỏi Hội Đồng, họ đã bàn luận với nhau 16. rằng: “Chúng ta phải làm gì với những người nầy? Một phép lạ hiển nhiên thật sự đã được thực hiện qua những người này, tất cả cư dân tại Giê-ru-sa-lem đều làm chứng, và chúng ta không thể chối cãi được. 17. Tuy nhiên, để điều này không loan ra trong dân chúng thêm nữa, chúng ta hãy cảnh cáo họ không được dùng danh nầy để nói với bất cứ ai.”
18. Vì vậy, họ đã gọi hai ông vào, truyền lệnh không được nhân danh Đức Chúa Jesus để nói hay dạy cho bất cứ ai. 19. Tuy nhiên Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời với họ rằng: “Các ông hãy suy xét! Điều nào là đúng trước mặt Đức Chúa Trời: Vâng lời các ông hay là vâng lời Đức Chúa Trời? 20. Bởi vì chúng tôi không thể không nói về những điều mình đã thấy và nghe.”
21. Sau khi tiếp tục hăm dọa, họ thả hai người ra, bởi vì không tìm được phương cách nào để trừng phạt hai ông bởi vì họ sợ dân chúng, vì tất cả đều tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. 22. Bởi vì người đàn ông được phép lạ này chữa lành đã hơn bốn mươi tuổi.
23. Khi được thả ra, họ đã đến với những người thuộc về mình và thuật lại mọi điều mà các trưởng tế và các trưởng lão đã nói với họ.
24. Nghe xong, họ hiệp nhau cất tiếng dâng lên Đức Chúa Trời, và nói rằng: “Lạy Chúa, là Đấng đã tạo nên trời, đất, biển, và mọi vật ở trong đó, 25. là Đấng mà tổ phụ của chúng con bởi Đức Thánh Linh qua miệng của Đa-vít, là đầy tớ của Ngài, đã nói rằng: ‘Vì sao những người ngoại bang nổi giận, vì sao các dân tộc lập mưu vô ích? 26. Các vua trên đất đã đứng lên, các lãnh đạo đã họp lại với nhau, để chống lại Chúa và chống lại Đấng Christ của Ngài’. 27. Thật vậy, bởi vì Hê-rốt, Pôn-xơ Phi-lát, cùng với những người ngoại bang, và dân Y-sơ-ra-ên, đã họp nhau tại thành nầy để chống lại Đầy Tớ Thánh của Ngài là Đức Chúa Jesus, là Đấng mà Ngài đã xức dầu 28. để thực hiện mọi việc bởi tay của Ngài và theo mục đích của Ngài đã hoạch định từ trước. 29. Bây giờ, lạy Chúa, xin xem xét những lời hăm dọa của họ, và ban cho các đầy tớ của Ngài sự dạn dĩ để tất cả đều công bố lời của Ngài, 30. qua điều đó cánh tay của Ngài vươn ra để chữa lành, để những phép mầu, dấu lạ sẽ xảy ra qua danh của Đầy Tớ Thánh Ngài, là Đức Chúa Jesus.”
31. Khi cầu nguyện xong thì nơi họ đang nhóm lại rúng động, tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng lời của Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.
32. Cộng đồng tín hữu đồng tâm hiệp ý, không ai xem tài sản mình là của riêng, nhưng mọi vật của họ là của chung. 33. Các sứ đồ với quyền năng rất lớn đã làm chứng về sự sống lại của Chúa, là Đức Chúa Jesus; sau đó ân điển được ban cách dư dật trên tất cả mọi người. 34. Vì vậy, không một ai trong vòng họ thiếu thốn, bởi vì những người có ruộng đất hay nhà cửa đã bán đi, đem tiền bán được 35. đặt dưới chân các sứ đồ; để phân phát tùy theo nhu cầu của mỗi người.
36. Lúc đó, Giô-sép, là người mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự an ủi, thuộc dòng dõi Lê-vi, sinh tại Síp, 37. đã bán đám ruộng mà ông làm chủ, rồi đem tiền đặt nơi chân của các sứ đồ.

Bản Dịch 1925

1. Phi-e-rơ và Giăng đang nói với dân chúng, thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ, và người Sa-đu-sê thoạt đến, 2. tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền, nhân Đức Chúa Jêsus, sự từ kẻ chết sống lại. 3. Họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau, vì bấy giờ đã tối rồi. 4. Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến độ năm ngàn.5. Bữa sau, các quan, các trưởng lão, các thầy thông giáo nhóm tại thành Giê-ru-sa-lem, 6. với An-ne, là thầy cả thượng phẩm, Cai phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và hết thảy mọi người thuộc về họ thầy cả thượng phẩm. 7. Họ bắt Phi-e-rơ và Giăng đến hầu trước mặt mình, và hỏi rằng: Bởi quyền phép nào hay là nhân danh ai mà các ngươi làm điều nầy? 8. Bấy giờ Phi-e-rơ, đầy dẫy Đức Thánh Linh, nói rằng: Hỡi các quan và các trưởng lão, 9. nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thể nào người đó được lành, 10. thì hết thảy các ông, và cả dân Y-sơ-ra-ên đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, Đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, ấy là nhờ Ngài mà người nầy được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. 11. Jêsus nầy là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. 12. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.13. Khi chúng thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ; lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Jêsus. 14. Nhưng vì thấy người được chữa lành đứng bên hai người, nên chúng không có lời gì để bẻ bác được hết. 15. Chúng biểu hai người ra khỏi tòa công luận rồi, bèn bàn luận cùng nhau, 16. rằng: Chúng ta xử với hai người nầy làm sao? Vì cả dân thành Giê-ru-sa-lem đều biết rõ thật họ đã làm ra một phép lạ sờ sờ; chúng ta chối không nổi. 17. Dầu vậy, hầu cho việc khỏi đồn ra trong dân nữa, chúng ta nên lấy lời ngăm dọa, cấm họ, từ rày về sau, chớ lấy danh đó dạy dỗ không cứ là ai. 18. Họ bèn đòi hai người vào, rồi cấm tiệt, chẳng cho nhân danh Đức Chúa Jêsus mà nói hay là dạy. 19. Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng: Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? 20. Vì, về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe. 21. Vậy, họ lại ngăm dọa hai người nữa, rồi tha ra, không tìm phương bắt tội, vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đều ngợi khen Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. 22. Vả, người đã nhờ phép lạ cho được chữa bịnh đó, là người đã hơn bốn mươi tuổi.23. Khi chúng đã tha ra, hai người đến cùng anh em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói. 24. Mọi người nghe đoạn, thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, là Đấng dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong đó, 25. và đã dùng Đức Thánh Linh, phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài, là vua Đa-vít, rằng: Vì sao các dân nổi giận, Lại vì sao các nước lập mưu vô ích? 26. Các vua trên mặt đất dấy lên, Các quan hiệp lại, Mà nghịch cùng Chúa và Đấng chịu xức dầu của Ngài. 27. Vả, Hê-rốt và Bô-xơ Phi-lát, với các dân ngoại, cùng dân Y-sơ-ra-ên thật đã nhóm họp tại thành nầy đặng nghịch cùng Đầy tớ thánh Ngài là Đức Chúa Jêsus mà Ngài đã xức dầu cho, 28. để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước. 29. Nầy, xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa, và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ, 30. giơ tay Ngài ra, để nhờ danh Đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Jêsus, mà làm những phép chữa lành bịnh, phép lạ và dấu kỳ. 31. Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.32. Vả, người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau. Chẳng ai kể của mình là của riêng; nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. 33. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ; và hết thảy đều được phước lớn. 34. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến 35. đặt dưới chân các sứ đồ; rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. 36. Vậy có Giô-sép mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Lê-vi, quê hương tại Chíp-rơ, 37. có một đám ruộng, bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ.

Chú Thích: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương: 4
V00B44C004
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top