Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh
Công Vụ Các Sứ Đồ: Chương 1

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời Tựa

1. Thê-ô-phi-lơ! Trong cuốn sách thứ nhất, tôi đã viết về mọi điều mà Ðức Chúa Jesus đã làm và dạy từ ban đầu 2. cho đến ngày Ngài được cất lên trời, và sau khi truyền huấn thị – qua Ðức Thánh Linh – cho các sứ đồ Ngài đã chọn.
3. Sau khi chịu thống khổ, Ngài đã bày tỏ chính Ngài đang sống cho họ bằng nhiều bằng chứng thuyết phục; đã hiện ra với họ trong bốn mươi ngày, và nói về vương quốc của Ðức Chúa Trời. 4. Trong khi họ nhóm họp, Ngài truyền cho họ đừng rời Giê-ru-sa-lem nhưng hãy chờ đợi tại đó điều mà Ðức Chúa Cha đã hứa. Ngài phán: “Đây là điều các ngươi đã nghe Ta nói, 5. bởi vì Giăng đã làm báp-têm bằng nước nhưng ít ngày nữa các ngươi sẽ được báp-têm bằng Ðức Thánh Linh.”

Chúa Thăng Thiên

6. Vì vậy, khi họ hội họp với nhau, họ đã hỏi Ngài: “Lạy Chúa! Có phải đây là lúc Ngài khôi phục vương quốc Y-sơ-ra-ên không?”
7. Ngài phán với họ: “Các ngươi không nên biết thời điểm và thời kỳ mà Ðức Chúa Cha đã ấn định bằng chính thẩm quyền của Ngài. 8. Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lãnh quyền năng và làm những nhân chứng của Ta tại Giê-ru-sa-lem, khắp Giu-đê, Sa-ma-ri, và cho đến tận cùng trái đất.”
9. Sau khi Ngài phán xong điều nầy – trong lúc họ đang nhìn – Ngài đã được cất lên, và có một đám mây đã tiếp Ngài khuất khỏi tầm nhìn của họ.
10. Trong khi họ đang hướng lên trời lúc Ngài ngự lên, thình lình có hai người mặc áo choàng trắng đứng bên cạnh họ. 11. Họ nói: “Hỡi những người Ga-li-lê! Tại sao các ngươi đứng nhìn lên trời? Ðức Chúa Jesus nầy – Ðấng vừa được cất lên trời khỏi các ngươi – sẽ trở lại y như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời.”

Các Môn Ðồ Cầu Nguyện

12. Sau đó, từ núi tên là Ô-liu – gần Giê-ru-sa-lem, cách một quảng đường đi trong ngày Sa-bát – họ trở về Giê-ru-sa-lem. 13. Khi đã vào thành, họ lên một phòng cao, nơi họ đang ở.
Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thô-lô-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của Anh-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đa con của Gia-cơ. 14. Tất cả những người này dốc lòng kiên trì cầu nguyện, cùng một số phụ nữ, trong đó có Ma-ry, mẹ của Ðức Chúa Jesus, và các em trai của Ngài.

Ma-thia Ðược Chọn Làm Sứ Ðồ

15. Trong những ngày đó, Phi-e-rơ đứng dậy giữa các anh em đang họp nhau – khoảng một trăm hai mươi người – và nói:
16. “Anh em! Lời Kinh Thánh – do Ðức Thánh Linh, qua Ða-vít đã tiên báo về Giu-đa, kẻ dẫn đường cho người đến bắt Ðức Chúa Jesus – phải được ứng nghiệm, 17. bởi vì hắn vốn là người trong số chúng ta và đã dự phần trong mục vụ nầy.
18. Bởi vì hắn đã dùng tiền thưởng của việc gian ác mình, mua một đám ruộng, đã ngã cắm đầu xuống, vỡ bụng, và ruột đổ ra. 19. – điều đó mọi cư dân tại Giê-ru-sa-lem đều biết – vì thế miếng đất đó đã được gọi theo tiếng địa phương là ‘Hắc-ên-đa-ma,’ – nghĩa là ‘Ruộng Huyết’ 20. Bởi vì trong Thánh Thi có chép : ‘Nguyện chỗ ở của hắn sẽ bị bỏ hoang và sẽ chẳng có ai ở trong đó’; và ‘Nguyện một người khác nhận lấy chức vụ của hắn.’
21. Vì vậy, một người đã cùng đi với chúng ta trong suốt thời gian Ðức Chúa Jesus đi lại giữa chúng ta 22. – từ lúc Giăng làm báp-têm cho đến ngày Ngài được cất lên khỏi chúng ta – phải có một người trong những người đó trở thành nhân chứng về sự sống lại của Ngài với chúng tôi.”
23. Vì vậy, họ đã đề cử hai người: Giô-sép được gọi là Ba-sa-ba, cũng có tên khác là Giúc-tu, và Ma-thia. 24. Sau đó, họ cầu nguyện và thưa: “Lạy Chúa! Chúa biết rõ lòng mọi người. Xin cho chúng con biết Ngài chọn ai trong hai người nầy, 25. để nhận phần trong giáo vụ này, và chức sứ đồ mà Giu-đa đã lìa bỏ, để đi theo chỗ riêng của hắn.”
26. Rồi họ bắt thăm, và thăm trúng Ma-thia, cho nên ông được bổ sung vào mười một sứ đồ.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu, 2. cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. 3. Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. 4. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. 5. Vì chưng Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh.6. Vậy, những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng? 7. Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. 9. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa. 10. Các người đó đang ngó chăm trên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt, 11. và nói rằng: Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.12. Bấy giờ, các người đó từ núi gọi là ô-li-ve trở về thành Giê-ru-sa-lem; núi ấy cách thành Giê-ru-sa-lem một quãng đường ước đi một ngày Sa-bát. 13. Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia, là nơi Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thê-lê-my, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đe con của Gia-cơ thường ở. 14. Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà, và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Jêsus cùng anh em Ngài.15. Trong những ngày đó, Phi-e-rơ đứng dậy giữa các anh em, số người nhóm lại ước được một trăm hai mươi người, mà nói rằng: 16. Hỡi anh em ta, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua Đa-vít mà nói tiên tri trong Kinh Thánh về tên Giu-đa, là đứa đã dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jêsus, thì phải được ứng nghiệm. 17. Vì nó vốn thuộc về bọn ta, và đã nhận phần trong chức vụ nầy. 18. Tên đó lấy tiền thưởng của tội ác mình mà mua một đám ruộng, rồi thì nhào xuống, nứt bụng và ruột đổ ra hết. 19. Sự đó cả dân thành Giê-ru-sa-lem đều biết chán, đến nỗi chúng gọi ruộng đó theo thổ âm mình là Hác-en-đa-ma, nghĩa là ruộng huyết. 20. Trong sách Thi Thiên cũng có chép rằng: Nguyền cho chỗ ở nó trở nên hoang loạn, Chớ có ai ở đó; lại rằng: Nguyền cho có một người khác nhận lấy chức nó.21. Vậy, nội những kẻ đã theo cùng chúng ta trọn lúc Đức Chúa Jêsus đi lại giữa chúng ta, 22. từ khi Giăng làm phép báp-tem cho đến ngày Ngài được cất lên khỏi giữa chúng ta, phải có một người làm chứng cùng chúng ta về sự Ngài sống lại. 23. Môn đồ cử ra hai người: Giô-sép tức là Ba-sa-ba, cũng gọi là Giúc-tu, và Ma-thia, 24. rồi cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, Ngài biết lòng mọi người, xin tỏ ra cho chúng tôi nội hai người nầy ai là người Chúa đã chọn, 25. đặng dự vào chức vụ sứ đồ, thay vì Giu-đa đã bỏ đặng đi nơi của nó. 26. Đoạn bắt thăm, trúng nhằm Ma-thia; người bèn được bổ vào mười một sứ đồ.

Chú Thích: Công Vụ Các Sứ Đồ Chương: 1
V00B44C001
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top