Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Giăng Chương 18

Chú Giải Kinh Thánh: Giăng Chương 18

Chú Giải Kinh Thánh
Giăng: Chương 18

Bản Dịch Việt Ngữ

Đức Chúa Jesus bị phản bội

1. Sau khi nói xong những lời nầy, Đức Chúa Jesus cùng các môn đồ của Ngài đi qua bên kia của suối Kết-rôn, tại đó có một khu vườn, Ngài và các môn đồ của Ngài vào nơi đó. 2. Giu-đa, là kẻ sẽ nộp Ngài, cũng biết chỗ nầy bởi vì Đức Chúa Jesus và các môn đồ của Ngài thường họp tại đó. 3. Vì vậy, Giu-đa đã dẫn một toán lính cùng với thuộc hạ của các trưởng tế và các viên chức Pha-ri-si đến đó, cầm đèn, đuốc và vũ khí.
4. Vì Đức Chúa Jesus biết tất cả những gì sẽ xảy đến với Ngài, cho nên Ngài đã bước tới và hỏi họ: “Các ngươi tìm ai?” 5. Họ đáp cùng Ngài: “Jesus, người Na-xa-rét.” Ngài nói với họ: “Chính Ta đây!” Giu-đa, kẻ nộp Ngài, đang đứng đó với họ. 6. Vì vậy, khi Ngài nói: “Chính Ta đây” thì họ đã lùi lại và ngã xuống đất.
7. Do đó, Ngài lại hỏi họ: “Các ngươi tìm ai?” Họ đáp: “Jesus, người Na-xa-rét.”
8. Đức Chúa Jesus trả lời: “Ta đã bảo các ngươi rằng chính Ta đây. Vì vậy, nếu các ngươi tìm Ta, hãy cho những người nầy đi”, 9. để cho lời Ngài đã phán được ứng nghiệm: “Ta không để mất một ai trong những người Ngài đã ban cho Ta.”
10. Si-môn Phi-e-rơ có một thanh gươm, đã rút nó ra, và đánh một đầy tớ của vị thượng tế, chém đứt tai bên phải của người đó. Tên của người đầy tớ là Man-chu. 11. Vì vậy, Đức Chúa Jesus bảo Phi-e-rơ: “Hãy nạp gươm của con vào vỏ! Chén mà Cha đã ban cho Ta, Ta sẽ không uống hay sao?”
12. Sau đó, toán lính và viên chỉ huy, cùng các viên chức của người Do Thái đã bắt Đức Chúa Jesus và trói Ngài. 13. Trước hết, họ giải Ngài đến An-ne, vì ông là nhạc gia của Cai-phe, người đang làm thượng tế trong năm đó. 14. Chính Cai-phe là người đã bàn với những người Do Thái rằng: “Thà để một người chết vì toàn dân thì lợi hơn.”

Phi-e-rơ chối Chúa

15. Lúc này, Si-môn Phi-e-rơ và một môn đồ khác đang đi theo Đức Chúa Jesus. Vì môn đồ nầy quen biết với thượng tế, nên đã vào với Đức Chúa Jesus trong sân của thượng tế. 16. Nhưng Phi-e-rơ thì đứng ở bên ngoài cửa. Vì vậy, môn đồ kia, là người quen biết thượng tế, đã đi ra nói với người canh cửa, và đem Phi-e-rơ vào. 17. Người đầy tớ gái, là người canh cửa, đã nói với Phi-e-rơ: “Không phải ông cũng là một trong các môn đồ của người nầy hay sao?” Ông đã trả lời: “Không phải tôi.”
18. Vì trời lạnh cho nên các đầy tớ và các viên chức đã nhóm một đống lửa than, rồi đứng sưởi ấm. Phi-e-rơ cũng đứng và sưởi với họ.
19. Thượng tế đã hỏi Đức Chúa Jesus về các môn đồ của Ngài và về những sự dạy dỗ của Ngài. 20. Đức Chúa Jesus đáp: “Ta đã nói công khai cho cả thế giới. Ta thường xuyên dạy trong nhà hội và trong đền thờ, nơi tất cả dân Do Thái tụ họp, và Ta không nói điều gì lén lút. 21. Tại sao ngươi lại chất vấn Ta? Hãy hỏi những người đã nghe Ta về điều mà Ta đã nói với họ. Hãy xem đi! Họ biết điều Ta đã nói.”
22. Khi Ngài vừa nói xong, một trong những viên chức đang đứng tại đó đã tát Đức Chúa Jesus và nói: “Ngươi trả lời thượng tế như vậy hay sao?”
23. Đức Chúa Jesus đáp cùng hắn: “Nếu Ta nói sai, hãy chỉ ra chỗ sai; nhưng nếu Ta nói đúng, tại sao ngươi lại đánh Ta?”
24. Sau đó, An-ne sai giải Đức Chúa Jesus, vẫn còn đang bị trói, đến Cai-phe, là vị thượng tế.
25. Lúc này Si-môn Phi-e-rơ đang đứng và sưởi ấm cho mình. Vì vậy, họ đã hỏi ông: “Anh cũng là một trong số các môn đồ của ông ta phải không?” Ông đã chối và nói: “Không phải tôi.”
26. Một người trong các đầy tớ của thượng tế, là thân tộc của người đã bị Phi-e-rơ chém đứt tai, nói: “Không phải chính tôi đã thấy ông ở trong vườn với ông ta hay sao?” 27. Phi-e-rơ lại chối một lần nữa, và tức thì gà gáy.

Phi-lát gặp Đức Chúa Jesus

28. Sau đó họ đã giải Đức Chúa Jesus từ Cai-phe đến dinh tổng đốc. Lúc này vẫn còn sáng sớm, và họ đã không vào trong dinh, để khỏi bị ô uế, và có thể ăn lễ Vượt Qua.
29. Vì vậy, Phi-lát đã đi ra gặp họ và nói: “Các ngươi tố cáo người nầy về điều gì?” 30. Họ trả lời và nói với ông: “Nếu người nầy không phải là kẻ gian ác thì chúng tôi không nộp người cho ngài.” 31. Do đó Phi-lát đã nói với họ: “Các ngươi cứ đem người đi và xử theo luật của các ngươi.” Người Do Thái đã nói với ông: “Chúng tôi không được phép xử tử ai.” 32. Điều này đã làm ứng nghiệm lời Đức Chúa Jesus đã nói, chỉ về việc Ngài phải chết cách nào.
33. Vì vậy, Phi-lát đã vào dinh tổng đốc trở lại, rồi ông đã gọi Đức Chúa Jesus và nói với Ngài: “Ngươi có phải là vua của dân Do Thái hay không?” 34. Đức Chúa Jesus trả lời: “Ngươi tự mình nói điều nầy, hay có những ai khác đã nói cho ngươi về Ta?” 35. Phi-lát trả lời: “Ta có phải là người Do Thái đâu? Dân tộc của ngươi và các trưởng tế đã nộp ngươi cho ta. Ngươi đã làm điều gì?” 36. Đức Chúa Jesus đáp: “Vương quốc của Ta không thuộc về thế gian nầy. Nếu vương quốc của Ta thuộc về thế gian nầy thì những người theo Ta đã chiến đấu, không để Ta bị giao nộp cho những người Do Thái. Lúc này vương quốc của Ta không thuộc về nơi đây.” 37. Do đó, Phi-lát đã nói với Ngài: “Như vậy ngươi là vua hay sao?” Đức Chúa Jesus đáp: “Chính ngươi nói Ta là vua. Vì điều nầy Ta đã sinh ra, và vì điều nầy Ta đã vào trong thế giới nầy, để Ta có thể làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý đều nghe tiếng của Ta.” 38. Phi-lát nói với Ngài: “Chân lý là gì?”
Sau việc nầy, Phi-lát lại đi ra, gặp những người Do Thái và nói với họ: “Ta không tìm thấy tội lỗi nào trong người nầy. 39. Tuy nhiên, theo thông lệ với các ngươi, vào lễ Vượt Qua ta sẽ phóng thích cho các ngươi một người. Do đó, các ngươi có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các ngươi hay không?” 40. Họ đã gào lên và nói rằng: “Không phải người nầy, nhưng là Ba-ra-ba!” Ba-ra-ba là một kẻ nổi loạn.

Bản Dịch 1925

1. Sau khi phán những điều ấy, Đức Chúa Jêsus đi với môn đồ mình sang bên kia khe Xết-rôn; tại đó có một cái vườn, Ngài bèn vào, môn đồ cũng vậy.2. Vả, Giu-đa là kẻ phản Ngài, cũng biết chỗ nầy, vì Đức Chúa Jêsus thường cùng môn đồ nhóm họp tại đó. 3. Vậy, Giu-đa lãnh một cơ binh cùng những kẻ bởi các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si sai đến, cầm đèn đuốc khí giới vào nơi đó.4. Đức Chúa Jêsus biết mọi điều sẽ xảy đến cho mình, bèn bước tới mà hỏi rằng: Các ngươi tìm ai?5. Chúng trả lời rằng: Tìm Jêsus người Na-xa-rét. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Chính ta đây! Giu-đa là kẻ phản Ngài cũng đứng đó với họ. 6. Vừa khi Đức Chúa Jêsus phán: Chính ta đây, chúng bèn thối lui và té xuống đất.7. Ngài lại hỏi một lần nữa: Các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: Tìm Jêsus người Na-xa-rét. 8. Đức Chúa Jêsus lại phán: Ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây; vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những kẻ nầy đi. 9. Ấy để được ứng nghiệm lời Ngài đã phán: Con chẳng làm mất một người nào trong những kẻ mà Cha đã giao cho Con.10. Bấy giờ, Si-môn Phi-e-rơ có một thanh gươm, bèn rút ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt tai bên hữu. Đầy tớ đó tên là Man-chu.11. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán cùng Phi-e-rơ rằng: Hãy nạp gươm ngươi vào vỏ; ta há chẳng uống chén mà Cha đã ban cho ta uống sao?12. Bấy giờ, cả cơ binh, người quản cơ và những kẻ sai của dân Giu-đa bắt Đức Chúa Jêsus trói lại. 13. Trước hết chúng giải Ngài đến An-ne; vì người nầy là ông gia Cai-phe làm thầy cả thượng phẩm đương niên. 14. Vả, Cai-phe là người đã bàn với dân Giu-đa rằng: Thà một người chết vì dân thì ích hơn.15. Si-môn Phi-e-rơ với một môn đồ khác theo sau Đức Chúa Jêsus. Môn đồ đó có quen với thầy cả thượng phẩm, nên vào với Đức Chúa Jêsus trong sân thầy cả thượng phẩm. 16. Song Phi-e-rơ đứng ngoài, gần bên cửa, Môn đồ kia, tức là người quen với thầy cả thượng phẩm, đi ra nói cùng người đàn bà canh cửa, rồi đem Phi-e-rơ vào.17. Bấy giờ, con đòi đó, tức là người canh cửa, nói cùng Phi-e-rơ rằng: Còn ngươi, cũng là môn đồ của người đó, phải chăng? Người trả lời rằng: Ta chẳng phải.18. Các đầy tớ và kẻ sai vì trời lạnh nhúm một đống lửa, rồi đứng gần một bên mà sưởi. Phi-e-rơ đứng với họ, và cũng sưởi.19. Vậy, thầy cả thượng phẩm gạn hỏi Đức Chúa Jêsus về môn đồ Ngài và đạo giáo Ngài.20. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta từng nói rõ ràng cùng thiên hạ; ta thường dạy dỗ trong nhà hội và đền thờ, là nơi hết thảy dân Giu-đa nhóm lại, chớ ta chẳng từng nói kín giấu điều gì. 21. Cớ sao ngươi gạn hỏi ta? Hãy hỏi những kẻ đã nghe ta nói điều chi với họ; những kẻ đó biết điều ta đã nói.22. Ngài đang phán như vậy, có một người trong những kẻ sai có mặt tại đó, cho Ngài một vả, mà rằng: Ngươi dám đối đáp cùng thầy cả thượng phẩm dường ấy sao?23. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ví thử ta nói quấy, hãy chỉ chỗ quấy cho ta xem; nhược bằng ta nói phải, làm sao ngươi đánh ta? 24. An-ne bèn sai giải Đức Chúa Jêsus vẫn bị trói đến Cai-phe là thầy cả thượng phẩm.25. Vả lại, Si-môn Phi-e-rơ đang đứng sưởi đằng kia, thì có kẻ hỏi người rằng: Còn ngươi, ngươi cũng là môn đồ người phải không? Người chối đi mà trả lời rằng: Ta không phải.26. Một người đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, bà con với người mà Phi-e-rơ chém đứt tai, nói rằng: Ta há chẳng từng thấy người ở trong vườn với người sao? 27. Phi-e-rơ lại chối một lần nữa; tức thì gà gáy.28. Kế đó, chúng điệu Đức Chúa Jêsus từ nhà Cai-phe đến trường án; bấy giờ đang sớm mai. Nhưng chính mình chúng không vào nơi trường án, cho khỏi bị ô uế, và cho được ăn lễ Vượt Qua. 29. Vậy, Phi-lát bước ra, đi đến cùng chúng mà hỏi rằng: Các ngươi kiện người nầy về khoản gì?30. Thưa rằng: Ví chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan.31. Phi-lát bèn truyền cho chúng rằng: Các ngươi hãy tự bắt lấy người, và xử theo luật mình. Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi chẳng có phép giết ai cả.32. Ấy là cho được ứng nghiệm lời Đức Chúa Jêsus đã phán, để chỉ về mình phải chết cách nào.33. Phi-lát bèn vào trường án, truyền đem Đức Chúa Jêsus đến, mà hỏi rằng: Chính ngươi là Vua dân Giu-đa phải chăng?34. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi nói điều đó tự ý mình, hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta?35. Phi-lát trả lời rằng: Nào có phải ta là người Giu-đa đâu? Dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta; vậy ngươi đã làm điều gì?36. Đức Chúa Jêsus đáp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới.37. Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế: ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta.38. Phi-lát hỏi rằng: Lẽ thật là cái gì? Khi người đã hỏi vậy rồi lại đi ra đến cùng dân Giu-đa, mà rằng: Ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả. 39. Nhưng các ngươi có lệ thường, hễ đến ngày lễ Vượt Qua, thì ta tha cho các ngươi một tên tù, vậy các ngươi có muốn ta tha Vua dân Giu-đa cho chăng?40. Chúng bèn kêu lên nữa rằng: Đừng tha nó, nhưng tha Ba-ra-ba! Vả, Ba-ra-ba là một kẻ trộm cướp.

Chú Thích: Giăng Chương: 18
V00B43C018
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top