Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Giăng Chương 14

Chú Giải Kinh Thánh: Giăng Chương 14

Chú Giải Kinh Thánh: Giăng Chương 14

Chú Giải Kinh Thánh
Giăng: Chương 14

Bản Dịch Việt Ngữ

Nhà Cha

1. “Lòng các ngươi đừng bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta. 2. Trong nhà của Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không, Ta đã nói với các ngươi. Không phải Ta đi để chuẩn bị một nơi cho các ngươi hay sao? 3. Khi Ta đi và chuẩn bị một nơi cho các ngươi rồi, Ta sẽ trở lại, và đem các ngươi đi với Ta, để Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. 4. Các ngươi biết Ta đi đâu, và biết đường đi nữa.”

Những thắc mắc của các môn đồ

5. Thô-ma nói với Ngài: “Thưa Chúa! Chúng con không biết Chúa đi đâu, làm thế nào chúng con có thể biết đường được?”
6. Đức Chúa Jesus nói với ông: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Nếu không bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha. 7. Nếu các ngươi biết Ta, thì các ngươi cũng biết Cha của Ta; từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài.”
8. Phi-líp nói với Ngài: “Thưa Chúa! Xin chỉ Cha cho chúng con thì đủ rồi.”
9. Đức Chúa Jesus nói với ông: “Phi-líp! Ta đã ở với các ngươi lâu rồi, mà các ngươi chưa biết Ta! Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha. Tại sao ngươi lại nói: ‘Xin chỉ Cha cho chúng con’? 10. Có phải con không tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta sao? Những lời Ta nói với các ngươi không phải Ta tự nói, nhưng chính Cha là Đấng đang ngự trong Ta đang thực hiện những công việc của Ngài. 11. Hãy tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta; nếu không, hãy tin qua chính các công việc của Ta. 12. Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi. Người nào tin Ta, người đó cũng sẽ làm những việc Ta làm, và người đó sẽ làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Ta về cùng Cha. 13. Các ngươi nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho, để Cha được vinh hiển trong Con. 14. Nếu các ngươi nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho.”

Đức Chúa Jesus hứa ban Đức Thánh Linh

15. “Nếu các ngươi yêu mến Ta, các ngươi sẽ vâng giữ những điều răn của Ta. 16. Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng An Ủi khác để ở với các ngươi đời đời, 17. tức là Thần Chân Lý, là Đấng mà thế gian không thể nhận lãnh được, bởi vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài bởi vì Ngài đang ở với các ngươi, và Ngài sẽ ở trong các ngươi. 18. Ta sẽ không để các ngươi bị mồ côi; Ta sẽ đến với các ngươi. 19. Không bao lâu nữa, thế gian sẽ chẳng còn thấy Ta, nhưng các ngươi sẽ thấy Ta, bởi vì Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. 20. Trong ngày đó, các ngươi sẽ biết rằng Ta ở trong Cha của Ta; các ngươi ở trong Ta, và Ta ở trong các ngươi. 21. Ai có những điều răn của Ta và vâng giữ chúng, người đó là người yêu mến Ta. Người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu thương, Ta cũng sẽ yêu thương người, và bày tỏ chính Ta cho người.”
22. Giu-đa, không phải là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, nói với Ngài: “Thưa Chúa! Tại sao Chúa sẽ bày tỏ chính Ngài cho chúng con mà không bày tỏ cho thế gian?”
23. Đức Chúa Jesus trả lời và nói với ông: “Nếu ai yêu mến Ta, người đó sẽ vâng giữ lời Ta, và Cha Ta sẽ yêu thương người, Chúng Ta sẽ đến cùng người, và làm một nhà với người. 24. Ai không yêu mến Ta thì không vâng giữ những lời của Ta. Những lời các ngươi nghe không phải là lời của Ta, nhưng của Cha là Đấng đã sai Ta.
25. Ta đã nói những điều nầy cho các ngươi trong khi Ta còn đang ở với các ngươi. 26. Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các ngươi mọi điều, và nhắc các ngươi nhớ tất cả những gì Ta đã phán với các ngươi. 27. Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an của Ta cho các ngươi, không giống như thế gian cho. Lòng các ngươi đừng bối rối và đừng sợ hãi. 28. Các ngươi đã nghe Ta nói cùng các ngươi: ‘Ta đi, rồi Ta sẽ trở lại với các ngươi.’ Nếu các ngươi yêu mến Ta thì các ngươi nên vui mừng, bởi vì Ta đi đến cùng Cha, vì Cha cao trọng hơn Ta. 29. Bây giờ Ta nói điều nầy cho các ngươi trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các ngươi có thể tin. 30. Ta sẽ không còn nói nhiều với các ngươi nữa, vì kẻ cai trị thế gian nầy đang đến, và nó chẳng có phần gì ở trong Ta, 31. nhưng Ta làm theo điều Cha đã truyền bảo, để thế gian biết rằng Ta yêu mến Cha. Hãy đứng dậy, chúng ta hãy đi khỏi đây.”

Bản Dịch 1925

1. Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. 2. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. 3. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. 4. Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa.5. Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu; làm sao biết đường được?6. Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. 7. Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài.8. Phi-líp thưa rằng: Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi, thì đủ rồi.9. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi? 10. Ngươi há không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, hay sao? Những lời ta nói với các ngươi, chẳng phải ta từ nói; ấy là Cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. 11. Khi ta nói rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, thì hãy tin ta; bằng chẳng, hãy tin bởi công việc ta. 12. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. 13. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. 14. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho.15. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. 16. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 17. tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sự ở trong các ngươi. 18. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. 19. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta; vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. 20. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta; các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi. 21. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta.22. Giu-đe, chớ không phải là Ích-ca-ri-ốt, thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi, mà không tỏ mình cho thế gian:23. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. 24. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta, thì không vâng giữ lời ta; và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai ta đến.25. Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. 26. Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. 27. Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.28. Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi, và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng Cha, bởi vì Cha tôn trọng hơn ta. 29. Hiện nay ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin. 30. Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian nầy hầu đến; người chẳng có chi hết nơi ta. 31. Nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến Cha, và làm theo điều Cha đã phán dặn. Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây.

Chú Thích: Giăng Chương: 14
V00B43C014
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top