Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Giăng Chương 6

Chú Giải Kinh Thánh: Giăng Chương 6

Chú Giải Kinh Thánh: Giăng Chương 6

Chú Giải Kinh Thánh
Giăng: Chương 6

Bản Dịch Việt Ngữ

Chúa hóa bánh cho năm nghìn người ăn

1. Sau những việc này, Đức Chúa Jesus đi qua phía bên kia của biển Ga-li-lê, còn gọi là Ti-bê-ri-át. 2. Có một đoàn người rất đông đi theo Ngài bởi vì họ đã thấy những dấu lạ Ngài đã làm trên những người bệnh. 3. Đức Chúa Jesus lên núi và ngồi đó với các môn đồ của Ngài. 4. Lúc này, lễ Vượt Qua, là đại lễ của dân Do Thái, sắp đến.
5. Đức Chúa Jesus ngước mắt lên và thấy có một đoàn người rất đông đang đến cùng Ngài, Ngài nói với Phi-líp: “Chúng ta phải mua bánh ở đâu để cho những người nầy ăn?” 6. Ngài nói như vậy để thử Phi-líp, tuy nhiên Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm.
7. Phi-líp trả lời Ngài: “Hai trăm đơ-ni-ê bánh cũng không đủ cho họ để mỗi người được một chút.”
8. Một trong các môn đồ của Ngài là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, thưa với Ngài: 9. “Ở đây có một cậu bé, có năm ổ bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng quá đông người mà chỉ với chừng nầy thì có làm được gì?”
10. Đức Chúa Jesus bảo: “Hãy truyền cho dân chúng ngồi xuống.”
Tại đó có rất nhiều cỏ. Vì vậy dân chúng đã ngồi xuống, số lượng khoảng năm ngàn. 11. Sau đó, Đức Chúa Jesus cầm những ổ bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người đã ngồi; cá cũng như vậy, ai muốn bao nhiêu tùy ý.
12. Khi họ đã no nê, Ngài bảo các môn đồ của Ngài: “Hãy thu nhặt những miếng bánh thừa để không miếng nào bị mất.”
13. Vì vậy, họ đã thu nhặt những mảnh vụn từ năm ổ bánh lúa mạch mà người ta đã ăn còn thừa lại, và chứa đầy mười hai giỏ.
14. Những người thấy dấu lạ Ngài đã làm thì nói: “Đây chính là vị tiên tri, là Đấng phải đến thế gian.”
15. Tuy nhiên Đức Chúa Jesus biết rằng họ sắp đến để bắt ép Ngài làm vua, cho nên một lần nữa Ngài đã một mình lánh vào trong núi.

Đức Chúa Jesus đi bộ trên mặt biển

16. Khi trời vừa tối, các môn đồ của Ngài đi xuống biển, 17. vào trong một chiếc thuyền, họ đã vượt biển để đến Ca-bê-na-um. Trời đã tối mịt, nhưng Đức Chúa Jesus vẫn chưa đến với họ. 18. Biển động bởi vì gió thổi mạnh. 19. Khi đã chèo được khoảng hai mươi lăm hoặc ba mươi ếch-ta-đơ, họ thấy Đức Chúa Jesus đi trên biển, đến gần thuyền, thì họ kinh hãi. 20. Nhưng Ngài nói với họ: “Ta đây! Đừng sợ.” 21. Sau đó, họ vui lòng rước Ngài vào thuyền; và ngay lập tức, thuyền đã cập vào bờ, đúng nơi họ định đến.

Bánh sự sống

22. Ngày hôm sau, dân chúng vẫn còn đang đứng ở bờ biển bên kia nhận ra rằng tại đó vốn chỉ có một chiếc thuyền chứ không có thuyền nào khác, và Đức Chúa Jesus đã không xuống thuyền với các môn đồ của Ngài, chỉ có các môn đồ của Ngài đã đi mà thôi. 23. Tuy nhiên, có những chiếc thuyền khác từ Ti-bê-ri-át đã đến đậu gần nơi họ đã ăn bánh mà Chúa đã tạ ơn. 24. Vì vậy, khi đoàn dân thấy Đức Chúa Jesus không có ở đó, và các môn đồ Ngài cũng không, thì họ lên thuyền đi đến Ca-bê-na-um tìm kiếm Đức Chúa Jesus. 25. Lúc gặp Ngài ở bờ biển bên kia, họ nói với Ngài: “Thưa Thầy! Thầy đến đây bao giờ?”
26. Đức Chúa Jesus đáp lời họ và nói rằng: “Thật vậy! Thật vậy! Ta nói cùng các ngươi. Các ngươi tìm Ta không phải vì đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh và được no nê. 27. Đừng làm việc vì thức ăn sẽ bị hư nát, nhưng vì thức ăn còn mãi cho đến sự sống đời đời, là điều mà Con Người sẽ ban cho các ngươi; bởi vì Đức Chúa Trời – là Cha – đã ấn chứng trên Ngài.”
28. Vì vậy, họ nói với Ngài: “Chúng tôi phải làm gì để chúng tôi có thể làm những công việc của Đức Chúa Trời?”
29. Đức Chúa Jesus trả lời và nói với họ: “Đây là công việc của Đức Chúa Trời: Các ngươi hãy tin Đấng mà Ngài đã sai đến.”
30. Vì vậy, họ nói với Ngài: “Như vậy, Thầy làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy và tin Thầy? Thầy thể hiện điều gì? 31. Tổ phụ của chúng ta đã ăn ma-na trong hoang mạc, như lời đã chép: ‘Ngài ban bánh từ trời cho họ ăn.’ ”
32. Vì vậy Đức Chúa Jesus nói với họ: “Thật vậy! Thật vậy! Ta nói cùng các ngươi. Không phải Môi-se đã cho các ngươi bánh từ trời; nhưng Cha của Ta đã ban cho các ngươi bánh thật từ trời. 33. Bởi vì bánh của Đức Chúa Trời sẽ từ trời xuống, và ban sự sống cho thế gian.”
34. Do đó, họ nói với Ngài: “Thưa Chúa! Xin luôn luôn ban bánh nầy cho chúng tôi.”
35. Đức Chúa Jesus nói với họ: “Ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng Ta sẽ không bao giờ đói, và ai tin Ta sẽ không bao giờ khát. 36. Nhưng Ta đã nói với các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng vẫn không tin. 37. Tất cả những người Cha Ta ban cho Ta, sẽ đến với Ta; ai đến với Ta, Ta sẽ không loại bỏ ra ngoài. 38. Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý của Ta, nhưng theo ý của Đấng đã sai Ta. 39. Đây là ý muốn của Đấng đã sai Ta: Tất cả những người Ngài đã ban cho Ta thì Ta sẽ không để mất một ai, nhưng Ta sẽ làm cho sống lại trong ngày cuối cùng. 40. Bởi vì đây là ý muốn của Cha Ta: Tất cả những ai thấy Con và tin Ngài sẽ được sự sống đời đời, và Ta sẽ làm cho người đó sống lại trong ngày cuối cùng.”
41. Vì Ngài nói: “Ta là bánh từ trời xuống” cho nên những người Do Thái xầm xì về Ngài. 42. Họ nói: “Không phải đây là Jesus, con của Giô-sép, là người mà chúng ta biết cả cha lẫn mẹ, hay sao? Làm thế nào ông ấy lại nói: ‘Ta từ trời xuống’?”
43. Đức Chúa Jesus trả lời và nói với họ: “Đừng xầm xì với nhau. 44. Không ai có thể đến với Ta, nếu Cha, là Đấng đã sai Ta, không kéo người đó đến, và Ta sẽ làm cho người đó sống lại trong ngày cuối cùng. 45. Như đã được chép trong các sách tiên tri rằng: ‘Tất cả đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ.’ Người nào đã nghe và đã học nơi Cha, hãy đến với Ta. 46. Chưa hề có ai thấy Cha, ngoại trừ Đấng đến từ Đức Chúa Trời, là Đấng đã thấy Cha. 47. Thật vậy! Thật vậy! Ta nói cùng các ngươi. Người nào tin thì được sự sống đời đời. 48. Ta là bánh của sự sống. 49. Tổ phụ các ngươi đã ăn ma-na trong hoang mạc và đã chết. 50. Đây là bánh từ trời xuống, để ai ăn nó thì không chết. 51. Ta là bánh sự sống từ trời xuống; nếu ai ăn bánh nầy thì sẽ sống đời đời; và bánh mà Ta sẽ ban cho, là thịt của Ta, để nhờ đó thế gian được sống.”
52. Vì vậy, những người Do Thái tranh luận với nhau, họ nói: “Làm sao người nầy có thể lấy thịt của mình để cho chúng ta ăn?”
53. Do đó, Đức Chúa Jesus đã nói với họ: “Thật vậy! Thật vậy! Ta nói cùng các ngươi. Nếu các ngươi không ăn thịt của Con Người và uống huyết của Ngài, thì không có sự sống trong các ngươi. 54. Ai ăn thịt của Ta và uống huyết của Ta thì có sự sống đời đời, và Ta sẽ khiến người đó sống lại trong ngày cuối cùng. 55. Bởi vì thịt của Ta thật là thức ăn, huyết của Ta thật là thức uống. 56. Người nào ăn thịt của Ta và uống huyết của Ta thì ở trong Ta, và Ta ở trong người đó. 57. Như Cha hằng sống đã sai Ta và Ta sống vì Ngài, cũng vậy người nào được nuôi bởi Ta cũng sẽ sống vì Ta. 58. Đây là bánh từ trời xuống, không như bánh mà tổ phụ các ngươi đã ăn rồi chết; người nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời.”
59. Ngài nói những điều nầy khi giảng dạy trong nhà hội tại Ca-bê-na-um.
60. Vì vậy, nhiều môn đồ của Ngài nghe điều nầy thì nói: “Lời nầy khó quá, ai có thể nghe được?”
61. Tuy nhiên chính Đức Chúa Jesus biết các môn đồ đang xầm xì về điều nầy, Ngài đã nói với họ: “Các ngươi khó chịu vì điều nầy hay sao? 62. Nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi Ngài vốn ở trước kia thì sao? 63. Chính thần linh đang ban sự sống, xác thịt chẳng ích lợi gì. Những lời Ta nói với các ngươi là thần linh và sự sống. 64. Nhưng có vài người trong các ngươi không tin.” – Vì ngay từ ban đầu, Đức Chúa Jesus đã biết ai là những người không tin và ai là kẻ sẽ phản Ngài. 65. Rồi Ngài nói: “Chính vì điều nầy, Ta đã nói với các ngươi rằng không ai có thể đến với Ta được, nếu người đó không được ban cho từ Cha.”

Lời tuyên xưng của Phi-e-rơ

66. Từ lúc đó, nhiều môn đồ của Ngài thối lui, không đi theo Ngài nữa. 67. Vì vậy, Đức Chúa Jesus nói với nhóm mười hai người: “Các ngươi cũng muốn bỏ đi hay sao?”
68. Si-môn Phi-e-rơ trả lời Ngài: “Thưa Chúa! Chúng con sẽ đi theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời. 69. Chúng con đã tin và biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.”
70. Đức Chúa Jesus đáp cùng họ: “Không phải Ta đã chọn các ngươi là mười hai người hay sao? Nhưng một người trong các ngươi là quỷ?”
71. Lúc này, Ngài đang nói về Giu-đa, con của Si-môn Ích-ca-ri-ốt, là một trong nhóm mười hai người; bởi vì chính người nầy về sau sẽ phản Ngài.

Bản Dịch 1925

1. Rồi đó, Đức Chúa Jêsus qua bờ bên kia biển Ga-li-lê, là biển Ti-bê-ri-át. 2. Một đoàn dân đông theo Ngài, vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bịnh. 3. Nhưng Đức Chúa Jêsus lên trên núi, ngồi đó với môn đồ. 4. Vả, lễ Vượt Qua, là lễ của dân Giu-đa gần tới.5. Đức Chúa Jêsus ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Phi-líp rằng: Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu, để cho dân nầy có mà ăn? 6. Ngài phán điều đó đặng thử Phi-líp, chớ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi.7. Phi-líp thưa rằng: Hai trăm đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho mỗi người một ít.8. Một môn đồ, là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, thưa rằng: 9. Đây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch nha và hai con cá; nhưng đông người dường nầy, thì ngằn ấy có thấm vào đâu?10. Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Vả, trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy, chúng ngồi xuống, số người ước được năm ngàn. 11. Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi; Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý.12. Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng: Hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào. 13. Vậy, môn đồ lượm những miếng thừa của năm cái bánh mạch nha, sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy mười hai giỏ.14. Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Jêsus đã làm, thì nói rằng: Người nầy thật là Đấng tiên tri phải đến thế gian. 15. Bấy giờ Đức Chúa Jêsus biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi.16. Đến chiều, môn đồ xuống nơi bờ biển, 17. và vào trong một chiếc thuyền, sang thẳng bờ bên kia, hướng về thành Ca-bê-na-um. Trời chợt tối, mà Đức Chúa Jêsus còn chưa đến cùng các môn đồ. 18. Gió thổi ào ào, đến nỗi biển động dữ dội. 19. Khi các môn đồ đã chèo ra độ chừng hai mươi lăm hay là ba mươi ếch-ta-đơ, thấy Đức Chúa Jêsus đi trên mặt biển, gần tới chiếc thuyền, thì sợ hãi. 20. Nhưng Ngài phán rằng: Ấy là ta đây, đừng sợ chi! 21. Bấy giờ, môn đồ muốn rước Ngài vào thuyền; tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ, là nơi định đi.22. Đoàn dân ở bờ biển bên kia, đã nhận rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền, và Đức Chúa Jêsus không vào thuyền với môn đồ Ngài, chỉ một mình môn đồ đi mà thôi. 23. Qua ngày sau, có mấy chiếc thuyền khác từ thành Ti-bê-ri-át lại gần nơi chúng đã ăn bánh khi Chúa tạ ơn rồi, 24. đoàn dân thấy Đức Chúa Jêsus không ở đó môn đồ cũng không, bèn vào mấy thuyền kia mà đi qua thành Ca-bê-na-um để tìm Đức Chúa Jêsus.25. Chúng vừa tìm được Ngài tại bờ bên kia biển, bèn thưa rằng: Lạy thầy, thầy đến đây bao giờ?26. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. 27. Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Con, mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình.28. Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời?29. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài.30. Chúng bèn nói rằng: Thế thì thầy làm phép lạ gì, để cho chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì? 31. Tổ phụ chúng ta đã ăn ma-na trong đồng vắng, theo như lời chép rằng: Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống.32. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu; nhưng Cha ta ban cho các ngươi bánh thật, là bánh từ trên trời xuống. 33. Bởi chưng bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian.34. Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn!35. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. 36. Nhưng ta đã nói: Các ngươi đã thấy ta, mà chẳng tin. 37. Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. 38. Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến. 39. Vả, ý muốn của Đấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. 40. Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt.41. Nhưng vì Ngài đã phán: Ta là bánh từ trên trời xuống, nên các người Giu-đa lằm bằm về Ngài, 42. mà rằng: Ấy chẳng phải là Jêsus, con của Giô-sép, mà chúng ta đều biết cha mẹ người chăng? Vậy, thể nào người nói được rằng: Ta đã từ trên trời mà xuống?43. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi chớ lằm bằm với nhau. 44. Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. 45. Các sách tiên tri có chép rằng: Ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Hễ ai đã nghe Cha và học theo Ngài thì đến cùng ta. 46. Ấy chẳng phải kẻ nào đã từng thấy Cha, trừ ra Đấng từ Đức Chúa Trời mà đến; Đấng ấy đã thấy Cha. 47. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. 48. Ta là bánh của sự sống. 49. Tổ phụ các ngươi đã ăn ma-na trong đồng vắng, rồi cũng chết. 50. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. 51. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta.52. Bởi đó, các người Giu-đa cãi lẽ với nhau, mà rằng: Lẽ nào người nầy lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao?53. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. 54. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. 55. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. 56. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người. 57. Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy. 58. Đây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như ma-na mà tổ phụ các ngươi đã ăn, rồi cũng chết; kẻ nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời. 59. Đức Chúa Jêsus phán những điều đó lúc dạy dỗ trong nhà hội tại thành Ca-bê-na-um.60. Có nhiều môn đồ nghe Ngài, thì nói rằng: Lời nầy thật khó; ai nghe được?61. Nhưng Đức Chúa Jêsus tự mình biết môn đồ lằm bằm về việc đó, bèn phán rằng: Điều đó xui các ngươi vấp phạm sao? 62. Vậy, nếu các ngươi thấy Con người lên nơi Ngài vốn ở khi trước thì thể nào? 63. Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. 64. Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin. Vì Đức Chúa Jêsus biết từ ban đầu, ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. 65. Ngài lại phán rằng: Chính vì cớ đó, mà ta đã nói cùng các ngươi rằng nếu Cha chẳng ban cho, thì chẳng ai tới cùng ta được.66. Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa.67. Đức Chúa Jêsus phán cùng mười hai sứ đồ rằng: Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng?68. Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời; 69. chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng thánh của Đức Chúa Trời.70. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta há chẳng đã chọn các ngươi là mười hai sứ đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỉ! 71. Vả, Ngài nói về Giu-đa con Si-môn Ích-ca-ri-ốt; vì chính hắn là một trong mười hai sứ đồ, sau sẽ phản Ngài.

Chú Thích: Giăng Chương: 6
V00B43C006
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top