Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Giăng Chương 3

Chú Giải Kinh Thánh: Giăng Chương 3

Chú Giải Kinh Thánh
Giăng: Chương 3

Bản Dịch Việt Ngữ

Ni-cô-đem đến gặp Chúa

1. Trong vòng những người Pha-ri-si, có một người tên là Ni-cô-đem, là một lãnh đạo của dân Do Thái. 2. Ban đêm, ông đã đến cùng Đức Chúa Jesus và nói với Ngài: “Thưa Thầy! Chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Nếu Đức Chúa Trời không ở cùng thì không ai có thể làm những dấu lạ mà Thầy đã làm.”
3. Đức Chúa Jesus trả lời và nói với ông rằng: “Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với ngươi: Nếu ai không được sinh lại, thì người đó không thể thấy vương quốc của Đức Chúa Trời.”
4. Ni-cô-đem nói với Ngài: “Làm thế nào một người đã già có thể được sinh lại? Có thể nào người đó trở vào lòng mẹ của người đó, rồi được sinh ra lần thứ hai hay sao?”
5. Đức Chúa Jesus đáp: “Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với ngươi: Nếu ai không được sinh bởi nước và Thánh Linh, thì người đó không thể vào vương quốc của Đức Chúa Trời. 6. Điều gì do xác thịt sinh ra, là xác thịt, điều gì bởi Thánh Linh sinh ra, là linh. 7. Đừng ngạc nhiên về điều Ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sinh lại. 8. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng của gió, nhưng không biết gió đến từ đâu, và đi đâu. Người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.”
9. Ni-cô-đem đáp lời và nói với Ngài: “Làm thế nào những điều nầy có thể xảy ra?”
10. Đức Chúa Jesus đáp: “Ngươi là giáo sư của Y-sơ-ra-ên mà ngươi không hiểu điều nầy hay sao? 11. Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với ngươi: Chúng ta nói điều mình biết, xác chứng về điều mình đã thấy, nhưng các ngươi không chấp nhận lời chứng của chúng ta. 12. Nếu Ta nói với các ngươi những điều thuộc về đất mà các ngươi không tin, thì làm thế nào các ngươi sẽ tin được, nếu Ta nói với các ngươi những điều thuộc về trời? 13. Chưa từng có ai lên trời, trừ ra Con Người, là Đấng từ trời xuống. 14. Và như Môi-se đã nâng con rắn lên trong hoang mạc thể nào, thì Con Người cũng được nâng lên như vậy, 15. để ai tin đến Ngài thì được sự sống đời đời.
16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Ngài, sẽ không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời. 17. Bởi vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để nhờ Ngài thế gian có thể được cứu. 18. Ai tin Ngài thì không bị kết án, nhưng ai không tin thì đã bị kết án rồi, bởi vì người đó đã không tin đến danh Con Một của Đức Chúa Trời. 19. Bản án là thế nầy: Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta ưa thích bóng tối hơn ánh sáng, bởi vì việc làm của họ là xấu xa. 20. Bởi vì ai làm việc xấu xa thì ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng để những công việc của người đó không bị phơi bày. 21. Nhưng ai làm theo chân lý thì đến với ánh sáng để những công việc của người đó được biểu lộ, vì đã được thực hiện trong Đức Chúa Trời.”

Lời chứng của Giăng Báp-tít về Đức Chúa Jesus

22. Sau những việc nầy, Đức Chúa Jesus và các môn đồ của Ngài đi đến xứ Giu-đê. Ngài ở lại đó với họ và làm báp-têm. 23. Lúc này, Giăng cũng đang làm báp-têm tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì tại đó có nhiều nước, và người ta đã đến để được báp-têm. 24. Vì lúc đó Giăng chưa bị bỏ vào tù.
25. Sau đó, có một tranh luận giữa các môn đồ của Giăng với một người Do Thái về sự thanh tẩy. 26. Rồi họ đã đến với Giăng, và nói với ông: “Thưa thầy! Người đã ở với thầy bên kia sông Giô-đanh – là người đã được thầy làm chứng – kìa ông ấy đang làm báp-têm, và mọi người đang đến với ông ấy.”
27. Giăng đã trả lời và nói rằng: “Không ai có thể nhận được điều gì, nếu điều đó không phải từ trời ban cho người đó. 28. Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng ta đã nói: Ta không phải là Đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài. 29. Người có cô dâu, là chàng rể; còn bạn của chàng rể là người đang đứng, lắng nghe, và rất vui khi nghe tiếng của chàng rể. Thật vậy, đây chính là niềm vui thỏa nguyện của ta. 30. Ngài phải gia tăng, còn ta phải giảm xuống.
31. Đấng đến từ trên thì trên tất cả. Người ra từ đất thì thuộc về đất, nói những việc thuộc về đất; nhưng Đấng từ trời đến thì trên tất cả. 32. Ngài làm chứng những gì Ngài đã thấy và nghe, nhưng không có ai tiếp nhận lời chứng của Ngài. 33. Ai tiếp nhận lời chứng của Ngài thì xác nhận rằng Đức Chúa Trời là chân thật. 34. Bởi vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì nói lời của Đức Chúa Trời, vì Ngài không nhận Thánh Linh cách giới hạn. 35. Cha yêu thương Con và đã ban tất cả mọi sự trong tay của Con. 36. Ai tin Con thì được sự sống đời đời, tuy nhiên ai không vâng lời Con thì chẳng thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời ở trên người đó.”

Bản Dịch 1925

1. Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. 2. Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. 3. Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.4. Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao?5. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. 6. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. 7. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại. 8. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.9. Ni-cô-đem lại nói: Điều đó làm thể nào được?10. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi là giáo sư của dân Y-sơ-ra-ên, mà không hiểu biết những điều đó sao! 11. Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy; còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. 12. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay; huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được? 13. Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời. 14. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, 15. hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 17. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. 18. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời. 19. Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. 20. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. 21. Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời.22. Kế đó, Đức Chúa Jêsus đi với môn đồ đến đất Giu-đê; Ngài ở với môn đồ tại đó, và làm phép báp tem. 23. Giăng cũng làm phép báp tem tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến đặng chịu phép báp tem. 24. Bấy giờ Giăng chưa bị bỏ vào ngục. 25. Vả, môn đồ của Giăng có cãi lẫy với một người Giu-đa về lễ tinh sạch. 26. Họ đến cùng Giăng và nói rằng: Thưa thầy, kìa, người ở cùng thầy bên kia sông Giô-đanh, mà thầy đã làm chứng cho, bây giờ đang làm phép báp tem, và ai nấy đều đến cùng người.27. Giăng trả lời rằng: Ví chẳng từ trên trời ban cho, thì không một người nào có thể lãnh chi được. 28. Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng ta đã nói: Ấy không phải ta là Đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài. 29. Ai mới cưới vợ, nấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần và nghe người, khi nghe tiếng của chàng rể thì rất đỗi vui mừng; ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. 30. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống.31. Đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài. Kẻ từ đất đến là thuộc về đất, và nói ra cũng như là thuộc về đất; còn Đấng từ trời đến thì trên hết mọi loài. 32. Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe; song không có ai nhận lấy lời chứng của Ngài. 33. Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật. 34. Vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. 35. Cha yêu Con, và đã giao hết mọi vật trong tay Con. 36. Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.

Chú Thích: Giăng Chương: 3
V00B43C003
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top